www.lahti.fi

Aikuissosiaalityön päällikön terveiset

Takaisin raportteihin

Lahtelaista sosiaalityötä, tottakai

Mitä aikuissosiaalityö on?

Sosiaalityö on yhteiskunnallista vaikuttamistyötä. Sen yhtenä tehtävänä on tuoda esille heikommassa asemassa olevien ihmisten todellisuutta, tarpeita ja vahvuuksia sekä niiden suhteita yhteiskuntaan. Asiakastyössä pyritään myönteiseen muutokseen ihmisen elämäntilanteessa, vahvistetaan ihmisten omia voimavaroja ja autetaan ihmisiä sosiaalisia ongelmien ratkaisussa heidän omista lähtökohdistaan käsin. Aikuissosiaalityö kohdentuu aikuisväestön ongelmatilanteisiin, erityisesti talouteen, työttömyyteen, päihteiden ongelmakäyttöön, mielenterveyteen sekä muihin elämänhallintaan liittyviin kysymyksiin.

Lahdessa aikuisväestön sosiaalityötä tehdään aikuissosiaalityön yksikössä. Siellä tuotetaan myös toimeentulotuen ja sosiaalisen luototuksen palvelut. Toimeentulotukea sai vuonna 2014 yhteensä lähes 7300 lahtelaistaloutta. Aikuissosiaalityön ja sosiaalisen luototuksen palveluita käytti satoja asiakkaita viime vuonna.

Aikuissosiaalityötä tehdään monenlaisten yhteiskunnallisten muutosten, monimutkaistuvien ja vaikeutuvien asiakastilanteiden pyörteessä. Aikuissosiaalityössä huolta herättää mm. yhteiskunnan jakaantuminen hyvin ja huonosti pärjääviin, korkeat työttömyysluvut ja lisääntyvä pitkäaikaistyöttömyys, maahanmuuttajien kotouttamistoimien riittävyys, ihmisten velkaantuminen ja muiden elämänhallinnan ongelmien syveneminen. Kun yhteiskunta muuttuu, vaaditaan myös sosiaalityöltä muutosta.

Sosiaalityötä ei voida tehdä samalla tavalla kuin aina ennen. Sosiaalityössä on kyettävä huomioimaan yhteiskunnalliset muutokset, jotta ihmisten tuen tarpeisiin pystytään vastaamaan ja työllä on vaikuttavuutta. Kunnissa on kehitettävä palvelurakenteita ja palvelujen sisältöjä asiakkaiden eli palvelujen käyttäjien lähtökohdista ja tarpeista käsin.

Keväällä 2015 pääosin voimaan astunut uusi sosiaalihuoltolaki painottaa asiakaskeskeisyyttä palvelujen järjestämisessä. Uusi laki on pakottanut sosiaalihuollon ammattilaiset tarkastelemaan yksityiskohteisesti asiakasprosesseja, olemassa olevia palveluja sekä niiden organisoitumista kunnassa sekä yhteistyön tekemistä viranomaisten kesken yli yksikkö- ja organisaatiorajojen.

Asiakaskeskeisyyden vahvistamiseksi laissa määritellään tuen tarpeet, joiden perusteella sosiaalipalveluja järjestetään. Asiakaskeskeisessä toiminnassa asiakas osallistuu itse alusta asti palvelutarpeensa arviointiin ja palvelujen suunnitteluun. Asiakaskeskeisyyden toteutumisen kannalta keskeisessä asemassa ovat asiakkaan hyvä palvelu ja kohtelu sosiaalihuollossa.

Painopiste ennalta ehkäisevään työhön

Uuden sosiaalihuoltolain painopisteitä ovat myös ennaltaehkäisevä työ ja monialaisen yhteistyön tiivistäminen. Uudella sosiaalihuoltolailla on myös tarkoitus siirtää painopistettä erityispalveluista peruspalveluihin. Sosiaalihuollon toiminnassa pyritään vahvistamaan ongelmien korjaamisen sijaan niiden ennaltaehkäisyä. Tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä, jolloin ihmisten tuen tarpeisiin on mahdollista vastata varhaisessa vaiheessa ennen vaikeuksien syvenemistä.

Uudessa laissa määritellään myös sosiaalisen kuntoutuksen palvelu. Aikuissosiaalityön näkökulmasta sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen on tärkeää, jotta nuorisotakuun vaatimuksiin pystyttäisiin vastaamaan nuorten toimintakykyä ja osallisuutta vahvistamalla. Lahdessa on aloitettu nuorten sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen yhteistyössä Helsingin diakoniasäätiön kanssa.

Tiedontuotantoa kunnallisen päätöksenteon tueksi

Uusi sosiaalihuoltolaki nostaa esiin myös rakenteellisen sosiaalityön. Se on luonteeltaan yhteiskunnallista vaikuttamista ja tiedontuottamista asiakkaiden tarpeista ja niiden yhteiskunnallisesta merkityksestä. Rakenteellisen sosiaalityön avulla sosiaalityön asiantuntemus tuodaan kunnan politiikan ja päätöksenteon avuksi. Siksi on tärkeää, että jokainen sosiaalityöntekijä kokoaa tietoa asiakkaidensa elämäntilanteista ja olosuhteista sekä pohtii ratkaisuja niiden parantamiseksi. Päätöksentekijöiden on tärkeää tuntea yhteiskunnassa esiintyviä sosiaalisia ongelmia ja kohdentaa voimavaroja oikein niiden ratkaisemiseen. Käytettävissä oleva tieto auttaa kehittämään palveluja ja ihmisten hyvinvointia edistäviä ratkaisuja kunnassa.

Lahden aikuissosiaalityön sähköinen kertomus ePos on uusi tapa tehdä rakenteellista sosiaalityötä. Omaa työtä reflektoimalla työntekijöiden on mahdollista tuottaa tietoa erityisesti niiden heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tilanteesta, jotka eivät itse kykene tuomaan esiin tarpeitaan, sekä yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten vaikutuksista asiakkaiden elämään. Aikuissosiaalityön ePos tarjoaa kanavan, josta sosiaalityössä kertyvä tieto on helposti jokaisen löydettävissä.

Henkilökohtaisesti tunnen suurta iloa ja ylpeyttä siitä, että Lahden aikuissosiaalityön henkilöstöllä on päällä vahva kehittämistyön flow ja rohkeutta kokeilla uusia tapoja tehdä sosiaalityötä. Siitä on esimerkkinä ePos, jolla hienot mahdollisuudet kehittyä sosiaalihuollon asiakkaiden ja ammattilaisten, yhteistyötahojen ja päätöksentekijöiden yhteiseksi kohtaamispaikaksi. Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet ePoksen ideointiin, suunnitteluun ja toteutukseen.

Tarja Laukkanen

aikuissosiaalityön päällikkö

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.