www.lahti.fi

Ajankohtaista aikuissosiaalityössä

Takaisin raportteihin

Uusi sosiaalihuoltolaki uudistaa aikuissosiaalityötä

Uusi sosiaalihuoltolaki tuli pääosiltaan voimaan 1.4.2015 lukien. Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistuksen tavoitteena on:

  • edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta
  • vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta
  • turvaa yhdenvertaisin perustein tarpeenmukaiset, riittävät ja laadukkaat sosiaalipalvelut sekä muut hyvinvointia edistävät toimenpiteet
  • edistää asiakaskeskeisyyttä sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa
  • parantaa yhteistyötä

Ydinasiana on palvelujen uusi ja tehokkaampi asiakasprosessi, jossa pyritään heti asiakkuuden alkuvaiheessa selvittämään asiakkaan ja hänen perheensä palvelutarve kokonaisvaltaisemmin kuin aiemmin. Kun sosiaalihuoltoon tulee tieto sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä, kiireellisen avun tarve arvioidaan välittömästi. Tämän lisäksi henkilöllä on oikeus saada palvelutarpeen arviointi. Arviointi voidaan jättää tekemättä vain, jos se on ilmeisen tarpeeton.

Palvelutarpeen arviointi tehdään asiakkaan elämäntilanteen edellyttämässä laajuudessa yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa ja läheisensä kanssa sekä muiden toimijoiden kanssa. Arviointia tehtäessä asiakkaalle kerrotaan hänen lainsäädäntöön perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa sekä erilaiset vaihtoehdot palvelujen toteuttamisessa ja niiden vaikutukset samoin kuin muut seikat, joilla on merkitystä asiakkaan asiassa. Palvelutarpeen selvittämisen perusteella arvioidaan asiakkaan tuen tarve ja se onko tuen tarve luonteeltaan tilapäistä, toistuvaa tai pitkäaikaista.

Palvelutarpeen arviointi sisältää:

1) yhteenvedon asiakkaan tilanteesta sekä sosiaalipalvelujen ja erityisen tuen tarpeesta

2) työntekijän johtopäätökset asiakkuuden edellytyksistä

3) asiakkaan mielipiteen ja näkemyksen palvelutarpeestaan

4) asiakkaan ja työntekijän arvio omatyöntekijän tarpeesta

Erityistä tukea tarvitsevalla henkilöllä tarkoitetaan sosiaalihuoltolaissa henkilöä, joka ei itse kykene hakemaan tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja tai henkilön avun saaminen on vaarassa estyä sen vuoksi, ettei hän kykene riittävässä määrin vastaanottamaan tai antamaan avun saamiseksi tarvittavaa tietoa. Lain tarkoituksena on se, että kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat henkilöt saavat tarvitsemansa avun ja tuen. Palvelutarvearvion tekemisen yhteydessä työntekijä tekee yksilökohtaisen arvion henkilön erityisen tuen tarpeesta. Viranhaltijalla, joka arvioi erityistä tukea tarvitsevan henkilön palvelutarpeen, on oltava sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Asiakkaalla on oikeus saada omatyöntekijä koko sosiaalihuollon asiakkuuden ajaksi. Omatyöntekijä on nimettävä viimeistään palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä. Erityistä tukea tarvitsevan asiakkaan omatyöntekijänä on oltava sosiaalityöntekijä.

Uuden sosiaalihuoltolain mukainen asiakasprosessi

Keskeinen toimintaperiaate laissa on, että asiakkaan yksilölliset tuen tarpeet määrittävät sen, mitä palveluja käytetään. Ensisijaisesti palvelutarpeisiin vastataan sosiaalihuoltolain yleisillä palveluilla ja toissijaisesti erityislainsäädännön palveluilla.

Sosiaalipalveluilla vastataan tuen tarpeisiin

Sosiaalihuoltolaissa uutena palvelukokonaisuutena on sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalinen kuntoutus perustuu aina asiakkaan toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen kokonaisvaltaiseen selvittämiseen. Sosiaalisen kuntoutuksella tähdätään asiakkaan sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseen ja osallisuuden edistämiseen, niin että hänellä on yhtäläiset mahdollisuudet päästä niihin vuorovaikutussuhteisiin, toimintoihin ja rakenteisiin, jotka muodostavat jokapäiväisen elämän perustan.

Sosiaaliseen kuntoutuksen tavoitteena voi olla arkielämän taitojen oppimista, päihteettömän arjen hallintaa, koulutukseen tai työhön tarvittavien asioiden harjoittelua tahi tukea ryhmässä toimimiseen. Sosiaalisen kuntoutuksen välineitä voivat olla yksilöllinen psykososiaalinen tuki ja lähityö (kotikäynnit, mukana kulkeminen, kasvatuksellinen tuki omien asioiden hoitamiseen), erilaiset toiminnalliset ryhmät, vertaistuki, osallistuminen vapaaehtoistoimintaan, työtoiminta sekä kaikki asiakkaalle tarjottavat palvelut ja tukitoimet osana sovittua suunnitelmaa. Jatkossa aikuissosiaalityön yhtenä kehittämiskohteena on asiakkaiden tarvitsemien erilaisten sosiaalisen kuntoutuksen muotojen kehitteleminen.

Nuorisopalvelutakuu

Laki edellyttää erityisesti nuorten sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen kehittämiseen. Laki puhuu nuorisopalvelutakuusta, joka täydentää nuorisotakuuta. Nuorisopalvelutakuu on suunnattu alle 25-vuotiaille nuorille. Nuorisopalvelutakuuseen sisältyy moniammatillinen palvelutarpeen arviointi, omatyöntekijä, kohdennettu sosiaalinen kuntoutus sekä muut tarvittavat palvelut yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Jos nuoren taustalla on työ- ja toimintakykyyn, terveyteen ja sosiaalisiin taitoihin liittyviä ongelmia, omatyöntekijä suunnittelee yhdessä nuoren kanssa sosiaalisen kuntoutuksen kokonaisuuden nuoren tarpeiden mukaisesti. Sosiaalinen kuntoutus voi olla arkielämän taitojen oppimista, koulutukseen tai työhön tarvittavien asioiden harjoittelua. Kokonaisuuteen voidaan tarpeen mukaan yhdistää päihde – ja / tai mielenterveyshoitoa. Sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu- tai kuntoutuspaikkaan tai työpajaan. Omatyöntekijä pyrkii työskentelemään siten, ettei työhön tai koulutukseen liittyviä keskeyttämisiä tule. Tavoitteena on vahvistaa onnistumisen kokemuksia.

Muuta keskeistä

Laki velvoittaa tekemään rakenteellista sosiaalityötä:

1) Asiakastyöhön perustuvan tiedon tuottamista asiakkaiden tarpeista ja niiden yhteiskunnallisesta yhteyksistä ja tuen tarpeisiin vastaavien sosiaalipalvelujen ja muun sosiaalihuollon vaikutuksista

2) Tavoitteelliset toimet ja toimenpide-ehdotukset sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi sekä kunnan asukkaiden asuin- ja toimintaympäristöjen kehittämiseksi

3) Sosiaalityön asiantuntijuus osaksi muiden toimialojen suunnittelua sekä yhteistyö yksityisten palvelutuottajien ja järjestöjen kanssa paikallista sosiaalityötä ja muuta palvelu- ja tukivalikoimaa kehittäen. 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.