www.lahti.fi

Faktaa aikuissosiaalityöstä

Takaisin raportteihin

Aikuissosiaalityön monet kasvot 

Lahden aikuissosiaalityön yksikkö on yhtenä osana hyvinvointipalveluihin kuuluvia sosiaalipalveluita.

Lahden aikuissosiaalityön yksikössä tuotetaan lahtelaisten aikuissosiaalityön, toimeentulotuen ja sosiaalisen luototuksen palvelut. Aikuissosiaalityön palveluita antavat 13 sosiaalityöntekijää ja 5 sosiaaliohjaajaa. Toimeentulotukea haetaan kirjallisesti ja hakemuksia käsittelee 36 etuuskäsittelijää. Sosiaalisessa luototuksessa työskentelee yksi sosiaaliohjaaja ja yksi palvelusihteeri. Sosiaalikeskuksen asiakasvirtojen ohjaamisesta ja turvallisuudesta vastaa 5 palveluneuvojaa. Aikuissosiaalityön yksikössä työskentelee lähiesimiehinä kolme johtavaa sosiaalityöntekijää ja koko yksikön toiminnasta vastaa aikuissosiaalityön päällikkö.

Aikuissosiaalityön yksikön asiakaspalvelu tapahtuu Lahden sosiaalikeskuksessa Vapaudenkatu 23 A:ssa. Yksikössä oli vuonna 2014 yhteensä lähes 50 000 asiakaskäyntiä.

 

Asiakaspalvelussa käy kuukausittain keskimäärin 3500 asiakasta, joiden asiointi koskee pääosin toimeentulotukea. Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien vastaanotoilla kävi vuonna 2014 yhteensä 3000 asiakasta. Sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan vastaanotolle pääsee ajanvarauksella. Aikuissosiaalityössä hoidetaan myös virka-aikana tapahtuvat sosiaalityöhön liittyvät päivystykselliset asiat.
 

Aikuissosiaalityö lukuina 

Lahden kaupungin menot toimialoittain 2014
Konsernihallinto, 69,0 milj. € 69
Sosiaali- ja terveystoimiala, 352,0 milj. € 352
Sivistystoimiala, 191,3 milj. € 191,3
Tekninen ja ymp.toimiala, 37,9 milj. € 37,9

 

Sosiaali- ja terveystoimialan nettomenot v. 2014
Muut tulosyksiköt, 294 844 460 €
Aikuissosiaalityö, 3 500 790 €
Toimeentuloturva, 9 041 096 €

 

Aikuissosiaalityön palvelu


Aikuissosiaalityö tarkoittaa nimensä mukaisesti aikuisten parissa tehtävää sosiaalityötä. Monet aikuissosiaalityön asiakkaista ovat hyvin haastavissa elämäntilanteissa. Usein henkilökohtaiset ongelmat ovat kytköksissä yhteiskunnallisiin epäkohtiin, kuten työttömyyteen, asunnottomuuteen ja perusturvan heikkouteen.

Aikuissosiaalityön tehtäväkenttiä ovat

 • arkielämän hallinta
 • asuminen ja asunnottomuus
 • köyhyys ja toimeentulo-ongelmat
 • päihde- ja mielenterveysongelmat
 • syrjäytyminen ja osallisuus
 • työttömyyden yksilölliset seuraukset
 • yksinäisyys.

Uuden sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalityön tulee perustua palvelutarpeen arviointiin, jossa määritellään asiakkaan tuen tarpeet. Tuen tarpeiden perusteella asiakkaalle pyritään järjestämään tuen tarpeisiin parhaiten vastaavat palvelut. Asiakkaan prosessista vastaa omatyöntekijä, joka on joko sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja. Sosiaalityöntekijät työskentelevät erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden ja sosiaaliohjaajat muiden asiakkaiden kanssa.

Aikuissosiaalityö on verkostotyötä

Uusi sosiaalihuoltolaki edellyttää, että asiakkaiden palvelutarpeen arvioissa käytetään riittävästi asiantuntemusta. Tämän vuoksi sosiaalityössä panostetaan yhä enemmän verkostotyöhön. Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat tekevät yhä enemmän yhteistyötä esimerkiksi terveydenhuollon kanssa. Sosiaalityön asiakkaiden ongelmat ovat useimmiten kasautuneita, joten asioiden syvällinen selvittely vaatii yhteistyötä monien eri toimijoiden kanssa. Verkostotyöskentely on tehokas työskentelymuoto, mutta vaatii työntekijöiltä paljon aikaa ja perehtyneisyyttä palvelujärjestelmään.

Lahden aikuissosiaalityön keskeisimmät yhteistyötahot:

Aikuissosiaalityön verkostot

Toimeentulotuki 

Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Toimeentulotukea saa henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Lahdessa toimeentulotukea saa kuukausittain lähes 4000 taloutta. Toimeentulotukitalouksien määrä lähti nousuun lokakuussa 2012, minkä jälkeen talouksien määrä on noussut yli 300 taloudella. Toimeentulotuen myöntämisen lisääntyminen johtuu taantuman mukanaan tuomasta työttömyyden kasvusta.

Toimeentulotukitaloude Lahdessa

Työttömyysaste Lahdessa  

Lahden työttömyysaste oli syyskuun lopussa 2015 17,6 %, 0,4 prosenttiyksikköä alempi kuin elokuussa ja 0,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mu-kainen koko maan työttömyysaste oli syyskuun lopussa 12,8 %.Työttömiä työhakijoita oli Lahdessa syys-kuussa 8 694, 218 henkilöä vähemmän kuin elokuussa ja 85 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten.

Nuorisotyöttömyys hienoisessa laskussa

Alle 25-vuotiaita työttömiä oli syyskuussa 1 217 henkilöä, 120 vähemmän kuin elokuussa ja 17 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttöminä olleita oli syyskuussa 3 360 henkilöä, 14 vähemmän kuin elokuussa ja 296 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Syyskuun lopussa Lahdessa oli avoimena 1 632 työpaikkaa, 259 työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten. (Pauli Mero 20.10.2015)  

Työttömyys Lahdessa

 

Toimeentulotuen lyhyt oppimäärä

Toimeentulotukea myöntää kunta. Tuki on tarveharkintaista, ja se lasketaan asiakkaan välttämättömien menojen mukaan.

Toimeentulotuki muodostuu

 • perustoimeentulotuesta
 • täydentävästä toimeentulotuesta ja
 • ehkäisevästä toimeentulotuesta

Yksin asuvan henkilön perusosan määrä vuonna 2015 on 485,50 euroa kuukaudessa. Perusosalla toimeentulotuen saajan pitää kattaa ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot, henkilökohtaisen puhtauden ja kodin puhtauden menot, paikallisliikenteen maksut, lehtitilaukset, puhelimen käyttö sekä harrastus- ja virkistystoiminta.

 

Toimeentulotuen perusosalla katetaan päivittäiset menot

Lisätietoa toimeentulotuesta löytyy Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta: http://stm.fi/toimeentulotuki

Toimeentulotuki Kelalle 2017

Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alussa. Tämän jälkeen asiakas hakee toimeentulotukea pääasiassa Kelasta. Kunnan tehtäväksi jää lainmuutoksen jälkeenkin myöntää täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, jotka molemmat edellyttävät harkintaa. Lainmuutos ei vaikuta toimeentulotuen tasoon eikä tuen myöntämisperusteisiin.  

Sosiaalinen luototus

Sosiaalinen luotto on tarkoitettu Lahdessa vakinaisesti asuville pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa pankista esimerkiksi maksuhäiriömerkinnän vuoksi. Sosiaalisen luoton myöntäminen edellyttää, että luoton saaja kykenee maksamaan kuukausittaiset lyhennykset ja korot. Mikäli hakijalla on velkoja myönnetään sosiaalista luottoa vain silloin, kun hänen koko velkatilanteensa saadaan järjesteltyä. Sosiaalista luottoa ei myönnetä säännöllisesti toimeentulotukea saaville henkilöille.

Sosiaalisen luoton käyttökohteita

 • velkakierteen katkaiseminen
 • kodin hankinnat
 • terveydenhuoltomenot
 • työllistymisen tukeminen
 • asumisen turvaaminen
 • muu hakijan itsenäiseen selviytymiseen vaikuttava meno

Sosiaalisella luotolla voidaan myös tukea opiskelijoita silloin, kun heidän ei ole mahdollista saada Kelan myöntämää opintolainan takausta esimerkiksi maksuhäiriömerkinnän takia. Opiskelijan saaman luoton takaisinmaksu alkaa opintojen päättymisen jälkeen. Luoton enimmäismäärä on 5000 euroa ja laina-aika voi olla enintään viisi vuotta. Luotosta peritään Suomen Pankin noteeraama viitekorko. Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, eikä se vaikuta mahdollisuuteen saada toimeentulotukea.

Vuonna 2014 sosiaalisessa luototuksessa selviteltiin 245 asiakkaan taloudellista tilannetta ja edellytyksiä sosiaaliseen luottoon. 45 asiakkaalle myönnettiin sosiaalinen luotto. Suurimmalla osalla luoton saaneista asiakkaista järjesteltiin heidän aiempia velkojaan.

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.