www.lahti.fi

Henkilöstökertomus

Takaisin raportteihin

Henkilöstöjohtajan vuosikatsaus

Henkilöstön tyytyväisyyttä mitattiin viime vuonna urakalla. Tyytyväisyysmittareita oli kolme, kahden vuoden välein toteutettava työhyvinvointikysely, esimiesten 360 asteen arviointi ja kuntaliitokseen liittyvä mittari.

Työhyvinvointikysely tehtiin alkuvuodesta. Selkeimmiksi kehittämisalueiksi nousivat tiedonkulku yksiköiden välillä, yhteistyö yksiköiden välillä, tiedonkulku toimialan/taseyksikön sisällä, kaupunkitasoinen tiedottaminen, muutoksiin suhtautumisen avoimuus ja rakentavuus yksikössä sekä koettu työmäärän mitoitus. Vastapainoksi koettiin, että oma esimies luottaa henkilöstönsä kykyyn toimia itsenäisesti ja että oman työn tavoitteet tunnettiin hyvin. Häirintää tai epäasiallista kohtelua koettiin hyvin vähän, mutta näissä asioissa kaupungilla on 0-toleranssi.

Esimiesten 360 asteen arviointi tehtiin edellisen kerran 2011. Sen tarkoituksena oli myös saada tietoa, mihin asioihin tulevassa 3 vuoden esimiesvalmennuksessa keskitytään. Viime vuoden kyselyllä vuorostaan saatiin tietoa muun muassa siitä, miten valmennus oli vaikuttanut eri osapuolten tyytyväisyyteen. Kokonaisuutena tulokset olivat parantuneet hyvin. Parhaimpina väittäminä olivat: Hänellä on riittävä ammatillinen osaaminen, hän luottaa omiin kykyihinsä, hän pystyy tekemään ratkaisuja itsenäisesti ja hän tekee aktiivisesti työtä pitääkseen osaamisensa ajan tasalla.

Kehittämisalueiksi jäivät motivointikeinojen monipuolinen käyttö, joustavuus ajattelutavassa tilanteen niin vaatiessa, kielteisen palautteen anto rakentavalla tavalla ja ajan antaminen keskusteluille muutostilanteissa.

Kuntaliitosta varten vuoden mittaan tehtiin nk. kuumemittaria eri kohderyhmille, kuten yhdistymisen valmisteluryhmille, useamman kerran. Näin saatiin yhdistymisvaiheen kokemuksesta lisätietoa. Vuonna 2016 tehdään henkilöstön työhyvinvointikysely poikkeuksellisesti uudestaan jo vuoden sisällä, jotta voimme seurata kuntaliitoksen onnistumista henkilöstön näkökulmasta.Kuntaliitos vietiin läpi vauhdilla ja hyvässä hengessä. Systemaattisuutta tarvittiinkin, koska päätösvalmistelua ja muita sovittavia asioita oli paljon.

 

Yhdistymissopimus antoi suuntaviivat mm. strategiatyölle ja näin toiminnan kehittäminen jatkuu saumattomasti uudessa Lahdessa. Yhdistymisen yhtenä hyvänä puolena oli asioiden tarkastelu ikään kuin puhtaalta pöydältä. Tällainen oli esimerkiksi virkojen perustaminen. Kerrankin tuli perusteellisesti tarkasteltua, missä tehtävässä on edelleen julkisen vallan käyttöä.

Kuntaliitosta pienempänä mutta vaikeampana asiana oli SAP HR:n käyttöönotto. Mutta tässäkin yhteydessä tuli päivänvaloon useita kehitettäviä asioita. Järjestelmän käyttöönottoon liittyneet tekniset viat on saatu korjattua, mutta toimintatapoihin, organisoitumiseen, osaamiseen, rooleihin liittyy vielä paljon kehitettävää. Asetetut tavoitteet ovat osoittautuneet oikeiksi, mutta niiden saavuttaminen edellyttää vielä kovasti työtä.

Henkilöstö lukujen valossa näyttää pitkälti edellisen vuoden kaltaiselta. Sairauspoissaolot lisääntyivät 0,2 päivää. Sairauspoissaolojen määrä on noussut kolmena peräkkäisenä vuotena. Sairauspoissaoloihin lasketaan myös vapaa-ajan sekä työ- ja työmatkatapaturmien aiheuttamat sairauspoissaolot. Selkeästi eniten viime vuonna näistä oli noussut työmatka- ja työtapaturmapoissaolot.

Työterveyden osalta vuonna 2014 tehdyt tarkennukset ovat tuottaneet tulosta, mutta vielä emme ole tavoitteissa. Esimiehen oikeus myöntää työlomaa sairauden perusteella aina 7 päivään saakka on saanut paljon julkista kiinnostusta. Käytännössä myönnöt ovat kohdistuneet valtaosaltaan 1-2 päivän poissaoloihin. Kaikista sairauspoissaoloista esimiehen myöntämiä on 12,2 prosenttia. Muut sairaudet ovat vaatineet lääkärin tai hoitajan hoitoa ainakin numeroiden valossa.


henkilöstöjohtaja anne-maj salmiStrategiatyön tässä vaiheessa toivotan Osallistavan kulttuurin Uudistusintoa kaikille!

Anne-Maj Salmi
henkilöstöjohtaja

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.