www.lahti.fi

Faktaa aikuissosiaalityöstä

Takaisin raportteihin

 

Faktaa aikuissosiaalityöstä

Lahden aikuissosiaalityön yksikössä tuotetaan lahtelaisten aikuissosiaalityön, taloudellisen tuen ja sosiaalisen luototuksen palvelut. Aikuissosiaalityön palveluita antavat 13 sosiaalityöntekijää ja 8 sosiaaliohjaajaa. Sosiaalisessa luototuksessa työskentelee yksi sosiaaliohjaaja ja yksi palvelusihteeri. Sosiaalikeskuksen asiakasvirtojen ohjaamisesta ja turvallisuudesta vastaa 3 palveluneuvojaa. Aikuissosiaalityön yksikössä työskentelee lähiesimiehinä kolme johtavaa sosiaalityöntekijää ja koko yksikön toiminnasta vastaa aikuissosiaalityön päällikkö.

Sosiaalihuoltolaki ohjaa sosiaalityön prosessia

1.4.2015 voimaan astunut sosiaalihuoltolaki on voimaan tullessaan uudistanut myös sosiaalityön ja -ohjauksen palvelua. Lahden aikuissosiaalityön yksikössä uutta sosiaalihuoltolakia on alettu toimeenpanna asiakokonaisuuskerrallaan. Keskeisimipiä kehittämiskohteita vuonna 2015 ja 2016 ovat olleet palvelutarpeen arviointi ja sosiaalihuoltolain mukainen asiakasprosessi eri sosiaalipalveluita myönnettäessä.

SHL-prosessi Sosiaalihuoltolain mukaisen prosessin mukaisesti myönnetään muun muassa sosiaalista kuntoutusta ja asumisen tukea.

Esimerkkinä tuetun asumisen prosessi

Tuetun asumisen prosessia tehdään yhteistyössä aikuissosiaalityön yksikön ja psykososiaalisten palvelujen kanssa. Tuettua asumista tarjotaan asiakkaille, joilla on vaikeuksia asumisen taidoissa. Tukea toteutetaan yksilöllisesti asiakkaan luo
tehtävillä kotikäynneillä, asumisen ja arjen taitojen ohjauksella, yksilöllisillä keskusteluilla, päivätoiminnalla ja verkostotyöllä. Asumisen tuen työntekijät tekevät yhteistyötä asiakkaan omatyöntekijän (sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja) kanssa.  Tämä prosessi otettiin käyttöön 1.9.2016 alkaen.

Tuetun asumisen prosessi Lahdessa

Sosiaalityötä ja sosiaaliohjausta vuonna 2015

Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien työssä asiakkaita tavataan eniten asiakaskäynneillä. Valitettavan usein asiakkaat jättävät tulematta asiakasajoille - lähes kolmannes sosiaalityöntekijöiden ja -ohjaajien aikavarauksista jää käyttämättä. Erilaisten suunnitelmien, kuten aktivointisuunnitelmien ja asiakassuunnitelmien osuus oli vuonna 2015 noin 10 %. Uusi sosiaalihuoltolaki edellyttää yhä suunnitelmallisemmpaa otetta sosiaalihuollon palveluiden järjestämiseen, joten suunnitelmallisuus tulee lisääntymään yhä enemmän. Vuonna 2015 palvelutarpeen arviointien määrä oli noin 8 %, mutta luku tullee myös nousemaan lähivuosina. Asiakkaisiin ollaan paljon myös puhelimitse yhteydessä ja asiakaskäyntejä korvaavien puhelujen määrä olikin yli 13 %. 

 

Aikuissosiaalityötä lukuina 2015

Sarake 1
Käyttämätöntä asiakasaikaa1409
Asiakaskäynnit1626
Suunnitelmat481
Asiakaspuhelut659
Palvelutarpeen arviot390
Kotikäynnit65
Verkostoneuvottelut147
Päihdekuntoutussuunnitelmat146

 

Sosiaalipalveluiden menot Lahden kaupungin budjetissa

Vuonna 2015 sosiaali- ja terveystoimialan budjetti oli 53,8 % koko kaupungin budjetista.

Lahden kaupungin menot toimialoittain 2015

milj. €
Konsernihallinto 79,3 milj.€79,3
Sosiaali- ja terveystoimiala 359,7 milj.€359,7
Sivistystoimiala 193,2 milj.€193,2
Tekninen ja ymp.toimiala 43,6 milj.€43,6


 

Sosiaali- ja terveystoimialan nettomenot 2015

Sarake 1
Muut tulosyksiköt 292 milj.€292179074
Aikuissosiaalityö 3,6 milj.€3594480
Toimeentuloturva 9,1 milj. €9169700

Vuonna 2015 aikuisssosiaalityön menot olivat 1,18 % koko sosiaali- ja terveystoimialan budjetista.

Sosiaalinen luototus voi antaa uuden mahdollisuuden

Sosiaalinen luototus on lakiin perustuva sosiaalipalvelu ja se on aloitettu Lahdessa marraskuussa 2008. Lahdessa sosiaalinen luototus on järjestetty hyvinvointipalveluihin kuuluvassa aikuissosiaalityön yksikössä. Sosiaalisen luototuksen tiimissä työskentelevät sosiaaliohjaaja ja palvelusihteeri.

Työn ytimen muodostaa sosiaalisen luoton saamisen edellytysten selvittäminen ja asiakkaiden neuvonta. Asiakkaan tilanne selvitetään laajasti, mikä voi viedä verrattain paljon aikaa. Tavallisesti sosiaalisen luototuksen edellytysten selvittely kestää viikkoja. Taloudellisen tilanteen selvittelyn aikana kartoitetaan myös muita asiakkaiden tuen tarpeita ja tarvittaessa asiakas ohjattiin muihin sosiaalihuollon palveluihin, kuten aikuissosiaalityöhön tai vanhusten palveluihin.

Mihin sosiaalisen luototuksen palvelua voi saada?

Suurin osa asiakkaaksi hakeutuvista on yhteydessä sosiaaliseen luototukseen velkaantumisensa vuoksi. Tällöin tavoitteena on selvitellä velkatilanne ja saada yksi järjestelylaina sosiaalisena luototuksena. Näin olisi mahdollista katkaista velkaantumiskierre ja saada talous kuntoon. Asiakas maksaa siis useiden korkeakorkoisten lainojen sijaan matalakorkoista kunnan myöntämää lainaa.

Talousneuvonta on olennainen osaa sosiaalisen luototuksen palvelua. Asiakkaat voivat tarvita pelkästään velkatilanteensa selvittämistä tai talousneuvontaa. Velkamäärää halutaan selvittää mm. työttömyyden jälkeisen työllistymisen vuoksi, kun mietitään mahdollista palkan ulosmittausta. Myös perheen perustaminen voi olla tilanne, jolloin talousneuvontaa kaivataan. Neuvontaa annetaan kunkin asiakkaan tarpeen mukaan; joillekin se voi olla velkojen maksun liittyvän sanaston läpikäymistä, joillekin taas yksinkertaista tulojen ja menojen seurantaa ja kirjaamista tuetusti.

Näin sosiaalisen luototuksen prosessi etenee

Kun asiakkaan taloudellinen tilanne on selvitetty, käydään se läpi asiakkaan kanssa. Selvityksen perusteella asiakas voi tehdä hakemuksen sosiaalisesta luototuksesta. Tarpeen mukaan asiakas ohjataan talous- ja velkaneuvontaan hakemaan Takuu-Säätiön takausta järjestelylainalle tai muuta velkajärjestelyä. Joskus asiakkaan kanssa voidaan sopia, että ennen lainahakemuksen tekemistä odotellaan muutaman kuukauden velkatilanteen selkiytymistä, velkojen lyhentämistä tai tulotilanteen vakiintumista. Asiakkaan velkatilanne ja sosiaalisen luoton mahdollisuus voidaan tutkia aina tilanteen muuttuessa uudelleen. Sosiaalisen luototuksen hakemus tehdään pääsääntöisesti vain silloin, kun selvitys osoittaa edellytykset luoton saamiselle.

Sosiaalisen luoton takaisinmaksu on korkeintaan viisi vuotta (2016). Joissain tilanteissa, kuten työttömyyden tai sairastumisen vuoksi, asiakas voi hakea lyhennysten maksuvapaata tai maksuajan pidentämistä. Lainan takaisinmaksua seurataan aktiivisesti ja jos lyhennyserät rästiintyvät, ollaan asiakkaaseen yhteydessä, jotta tilannetta voidaan selvittää ja estää tilanteen pahenemista. Jos asiakas jättää luoton lyhennysten maksut hoitamatta, voidaan luotto joutua irtisanomaan ja siirtämään se oikeudelliseen perintään ja ulosottoon. Tämä on aina viimesijainen keino – ensisijaisesti asiakasta pyritään aina tukemaan luoton maksamiseen.

Kaikki eivät voi saada sosiaalista luottoa

Kaikista sosiaalisen luoton asiakkaiden taloudellisen tilanteen selvityksistä vain viidesosa etenee sosiaalisen luoton myöntämiseen. Vuonna 2015 sosiaalisen luototuksen asiakkuuteen tuli 181 uutta asiakasta ja 46 asiakasta sai sosiaalisen luoton. Useimmiten asiakkailla oli liian paljon velkaa siihen nähden, miten paljon sosiaalista luottoa voitiin enintään myöntää (5000 €). Asiakkailla saattoi olla myös liian pienet tulot luoton takaisinmaksamiseksi. Myös erilaiset elämäntilanteeseen liittyvät seikat saattoivat estää luoton saamisen, kuten akuutti päihde- tai peliongelma.

Sosiaalisen luoton lisäksi asiakkaan tilannetta saatettiin tukea sosiaalityöntekijän myöntämällä ehkäisevällä toimeentulotuella.

Sosiaalinen luototus on vaikuttavaa

Sosiaalinen luototus on toimintaa, jolla voidaan ehkäistä sosiaalihuollon ja varsinaisen sosiaalityön tarvetta. Palvelu on siis luonteeltaan ehkäisevää. Sosiaalisella luotolla voidaan auttaa henkilöitä, joiden velkatilanteelle on vielä tehtävissä jotain. Jos sosiaalinen luototus puuttuu palveluvalikoimasta, on monen asiakkaan kohtalona joutua vuosia kestävään velkakierteeseen ja toimeentulotuen asiakkaaksi.

Sosiaalisen luoton avulla on voitu nostaa asiakkaita pois toimeentulotuen asiakkuudesta, kun ulosotossa olevat velat on saatu järjesteltyä. Opiskelija on voinut saada opintolainatakauksen, minkä myötä toimeentulotukiasiakkuus on voinut päättyä. Sosiaalista luottoa on voitu antaa myös hankintoihin, jotka ovat edistäneet asiakkaan itsenäistä selvitytymistä. Lahden sosiaalisen luototuksen palveluun kuuluu myös vahvasti asiakkaiden talousneuvonta. Asiakkaan kanssa yhdessä havainnoidaan rahankäyttöä ja tehdään budjetteja. Sosiaalisen luoton asiakkaat ovat ohjautuneet myös tarpeen mukaan muihin sosiaalihuollon palveluihin. Sosiaalisen luoton vaikuttavuudesta voi saada lisää tietoa lukemalla Vertin tarinan.

 

Aksu-tiimi pitkäaikaistyöttömien tueksi

Vuonna 2016 huhtikuussa aikuissosiaalityön yksikössä aloitti kaksi sosiaaliohjaajaa työskennellä pitkäaikaistyöttömien palvelutarpeiden arvioimiseksi ja heidän aktivoimiseksi kohti työelämää. Yhteistyössä TE-toimiston kanssa asiakkaille on tehty aktivointisuunnitelmia ja heitä on ohjattu muun muassa kuntouttavaan työtoimintaan ja työkokeiluihin.

 

 

 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.