www.lahti.fi

Sosiaali- ja terveystoimiala

Takaisin raportteihin

 

Sosiaali- ja terveystoimiala

Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan tehtävänä on ollut edistää kaupunkilaisten terveyttä ja hyvinvointia. Tavoitteena on ehkäistä terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia sekä vähentää niistä aiheutuvia haittoja laadukkaiden ja oikea-aikaisten palveluiden avulla.

kuntoutussairaala jalmari

Vuoden kohokohdat

Lahden sote-toimiala osallistui aktiivisesti uuden Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän suunnitteluun ja sen toiminnan käynnistämiseen. Toimialan johto ja asiantuntijat olivat mukana uuden yhtymän rakentamisessa mm. kärkihanke- ja alatyöryhmissä sekä valmisteluhankkeen projektitoimistossa. 1.1.2017 Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala, entinen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä ja Peruspalvelukeskus Oiva yhdistyivät  Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymäksi, PHHYKY:ksi.

Terveyspalveluiden avohoidon toimintamallia on kehitetty jatkuvasti. Terveysneuvon puhelinpalveluun on otettu käyttöön klinikkakohtainen valikko ja pääterveysasemalla on siirrytty tiimimalliin. Tyytyväisyys terveyspalveluihin on kasvanut ja hoitoon pääsy on parantunut.

Vanhusten palveluissa ja kuntoutuksessa siirrettiin akuutti- ja vuodeosastotoiminta kaupunginsairaasta Salpausselän kuntoutussairaala Jalmariin. Osastot siirtyivät Jalkarantaan kuukauden välein tammi- ja kesäkuun 2016 välisenä aikana. Uusi toimintamalli julkaistiin syksyllä 2016.

Hyvinvointipalveluissa toteutettiin Lahden aikuissosiaalityön sosiaalisen kuntoutuksen palvelu, jolla pyritään vastaamaan sosiaalihuollon asiakkaiden tuen tarpeisiin. Sosiaalihuoltolain mukaisia tuen tarpeita ovat mm. jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen, asumiseen liittyviin asioihin, tai sosiaalinen syrjäytymiseen ja osallisuuden edistämiseen liittyvät tuen tarpeet.

Toimialajohtaja Mikko Komulainen

"Lahden sosiaali- ja terveyspalvelut olivat suurten muutosten keskellä vuonna 2016. Toimialan oma palvelurakennemuutos on tuottanut tulosta, mikä noteerattiin Kuntaliiton teettämässä suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusten vertailussa, josta ilmeni että Lahden kustannukset olivat alhaisimmat. Toimintaympäristön haasteet huomioiden talous on kehittynyt odotettua paremmin.

Myös hyvinvointipalvelujen ja vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen asiakastyytyväisyydestä saatiin hyviä tuloksia joulukuussa 2016. Palautteista välittyi asiakkaiden kiitollisuus henkilökunnan ystävällisyyteen ja ammattitaitoon. Kyselyn tulokset ovat parantuneet merkittävästi aiempaan kyselyjaksoon nähden, vaikka samaan aikaan on ollut menossa suuri rakennemuutos.

Sote- ja maakuntauudistus ovat suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa on tehty ja sillä on hyvin moninainen vaikutus eri tahoihin. Lahden kaupunki antoi järjestämis- ja tuottamisvastuun Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle, mikä toi sote-toimialan aivan uuteen tilanteeseen 2016 syksyn osalta. Uuden kuntayhtymän valmistelu eteni erityisen tiukassa aikataulussa, jolloin toimialan tehtäviä jouduttiin priorisoimaan ja painottamaan uudelleen.

Yhtenä keskeisenä asiana on, että uusi hyvinvointiyhtymä lähtee täysin uudelta pohjalta ja siinä varaudutaan ennalta jo 2019 tulevaan maakuntauudistukseen. Muutoksen moninainen hallinta tuo myös uusia vaatimuksia yhtymän ja palvelujen johtamiselle. Tulevaisuuden sote-palvelut tuotetaan entistä enemmän monituottajamallilla, jossa tiedon jakaminen ja tiedon integraatio sekä eri toimijoiden roolien tunteminen ovat olennaisia edellytyksiä̈ yhteisten tavoitteiden asettamiselle ja niiden saavuttamiselle. Tämä suuntaus vahvistuu asteittain, kun 2019 siirrytään uuteen sote-rakenteeseen. Toisena keskeisenä asiana ovat lähipalvelut ja asiakasprosessien tehostamisen ns. yhden luukun periaatteella.

Hyvinvointikuntayhtymä mahdollistaa horisontaalisen ja vertikaalisen integraation. Tämä tarkoittaa sitä, että voidaan paremmin hyödyntää eri osaamisalueita ja vastata asiakkaitten tarpeisiin – kun palvelutuotantoa kehitetään ja uudistetaan asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti.

mikko komulainenHyvinvointiyhtymä tuo mahdollisuuden paremmin ylläpitää eri palvelutuotannon vahvuuksia ja johtaa dynaamisemmin, koska rajapintoja asiakkaaseen nähden on vähemmän kuin perinteisessä sote-toimialassa. Hyvinvointiyhtymä pystyy pärjäämään uudistumalla ja uusia innovaatioita hyödyntämällä entistä kiristyvämmässä kilpailussa edellyttäen että uudistukset etenevät aikataulussa ennakkoluulottomasti eteenpäin."

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.