www.lahti.fi

Kunnat ja konserniyhtiöt tukevat ympäristövastuun kehittymistä koko alueella

Takaisin raportteihin

 

7. Kunnat ja konserniyhtiöt tukevat ympäristövastuun kehittymistä koko alueella

Ympäristönäkökohdat ovat mukana kaikissa Lahden Hankintapalveluiden kilpailutuksissa ja ympäristömyötäisyys näkyy toiminnassa. Lahden Hankintapalveluiden kautta kilpailutetuissa hankinnoissa vuonna 2016 noin 70 % prosentissa oli mukana ympäristökriteeri. Loput hankinnat olivat ohjelmisto- ja osaamispalveluiden kilpailutuksia. Ympäristökriteerien käytännöt vaihtelevat toimialoittain ja hankintatyypeittäin. Hyvänä esimerkkinä on Lahden Tilakeskus, jonka hankinnoissa ympäristökriteeri on usein pisteytysperuste. Tuotehankintoihin liittyvää ympäristöohjeistusta annetaan tuoteryhmäkohtaisesti hankintapalveluiden extra:n kautta.

Ympäristönäkökohdat huomioitu Lahden Hankintapalveluiden kilpailutuksissa

200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Lahti11578911112626243898,598,370,0-

 

Laskentatapaa muutettu edellisistä vuosista 2016

Ympäristömyönteisen siivouspalvelun kehittäminen jatkuu Lahden Serviossa

Lahden Serviossa on tehty vuonna 2016 itsearvionti toimistosiivouksen osalta Joutsenmerkki –ympäristökriteeristön mukaisesti ja työtä ympäristömyönteisen siivouspalvelun kehittämiseksi jatketaan edelleen mm. valitsemalla ympäristömerkittyjä tuotteita. Lahden Servion toimisto saavutti uudelleen vuonna 2016 WWF:n Green Office -merkin käyttöoikeuden. Lahden Servion toimistolla on kiinnitetty ympäristöohjelman edellytysten mukaisesti huomiota toimiston energian- ja paperinkulutukseen, hankintojen kestävyyteen, jätehuoltoon sekä matkustamiseen.

Lahden Talot kehittää toimintaansa yhä energiatehokkaammaksi

Lahden Talot jatkoi vuonna 2016 toimintaansa energiatehokkaan uudisrakentamisen ja perusparantamisen

eturintamassa. Uudet neljä uudisrakennuskohdetta suunniteltiin lähes nollaenergiataloiksi, jolloin energiakulutus on enintään 100 kWhE/asm2/vuosi. Yhtiö jatkoi erillishankkeita energian- ja vedenkulutuksen hillitsemiseksi, muun muassa kiinteistöjen yhteistilojen valaisimia uusittiin led-valaisimiksi.

Koko kiinteistökannassa otettiin käyttöön tilikauden lopulla uusi energianhallintajärjestelmä, joka mahdollistaa jatkossa energian ja veden kulutusseurannan tuntitehon tarkkuudella. Muutos aiempaan on merkittävä, koska aiemmin luentaväli oli kuukausitasolla. Samalla uusi järjestelmä mahdollistaa CO2-laskennan ja aiempaa laadukkaamman raportoinnin.

Vuonna 2014 PHJ:n kanssa yhteistyössä aloitettua asukkaille suunnattua Luukuta Oikein – lajittelukilpailua jatkettiin kolmannella kaudella. Kilpailun tavoitteena on vähentää jätteiden määrää ja parantaa niiden lajittelua.

Ympäristöalan koulutus ja tutkimus vahvasti läsnä Lahden seudulla

Lahdessa tärkeimmät korkeakoulutoimijat ympäristöosaamisen lisäämisessä ovat Lahden ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

LAMKilla on neljä strategista painoalaa: elinvoimainen ympäristö, älykäs teollisuus, muotoilu sekä hyvinvointi ja uudistava kasvu. Painoalapohjainen tutkimus -, kehitys – ja innovaatiotoiminta tuottavat muun muassa kiertotalouden ja ympäristötekniikan osaamista ja ratkaisuja alueen yrityksille ja sidosryhmille. Myös luontoon liittyviä hyvinvointipalveluja kehitetään. LAMKissa on käynnistynyt syksyllä 2016 monialaiset kiertotalouden väyläopinnot, jossa tiimit työstävät yritysten toimeksiantoja. Ensimmäinen moduuli toteutettiin syksyllä 2016 ja sai hyvän palautteen yrityksiltä ja opiskelijoilta. Opiskelijoiden harjoittelujaksot ja opinnäytetyöt kehittävät osaltaan alueen ympäristöosaamista.

Helsingin yliopiston tutkimuksen keskeiset tieteenalat Lahdessa ovat vesistö- ja maaperäekologia, kaupunkiekosysteemitutkimus, ympäristömikrobiologia, -biotekniikka, ekotoksikologia ja ympäristökemia. Vuoden 2016 aikana kiertotalous nousi ajankohtaiseksi teemaksi. Kun yksi Lahdessa toimivista professoreista jäi eläkkeelle, käynnistettiin prosessi tehtävän uudelleentäyttämiseksi. Tehtävänalaksi määriteltiin ’akvaattinen ekotoksikologia kaupunkiympäristössä’, millä halutaan vahvistaa ympäristöekologisen tutkimuksen kokonaisuutta ja hakea uutta potentiaalia yritysyhteistyön kasvattamiseen ja uusien yritysten perustamisideoihin. Ympäristöekologiassa tutkimus on sekä perustutkimusta että siihen linkitettyä soveltavaa tutkimusta. Monissa tutkimushankkeissa on mukana yrityskumppaneita, joiden kanssa voidaan päästä tutkimuksesta kaupallisiin sovelluksiin ja uuteen yritystoimintaan.

LUT Lahden tutkimuksen painopistealoja ovat innovaatiotutkimus, yrittäjyystutkimus, suorituskyvyn johtamiseen liittyvä tutkimus sekä kestävyystutkimus. Suomen ensimmäinen kestävyystieteen professori Helena Kahiluoto aloitti työnsä LUT:ssa Lahdessa kesällä 2016. Uusi professuuri vahvisti LUT:n jo ennestään laajaa kestävyystieteen osaamista. Kestävyystiede korostaa kestävyyden ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen ulottuvuuden huomioon ottamista kaikissa ratkaisuissa. Se pyrkii tunnistamaan, ymmärtämään ja kvantifioimaan kestävyysmuutoksen tarpeita, esteitä ja kannustimia. Syksyllä saatiin Lahden kestävyystutkimukseen mm. Suomen Akatemian rahoitusta ja uusi EU:n Horizon2020-hanke.

Yhteistyö korkeakoulutoimijoiden välillä tuo lisämahdollisuuksia

Vuoden 2016 aikana HY:n ympäristöekologian opiskelijoiden ja LUT:n ympäristötekniikan opiskelijoiden yhteinen ”Kestävä kaupunkiympäristö Lahdessa” -projektikurssi oli lupaava yliopistojen välinen koulutusyhteistyön avaus ympäristöteemasta. Loppuvuodesta ryhdyttiin kartoittamaan mahdollisuuksia opetusyhteistyön laajentamiseen yksittäisistä kursseista opintokokonaisuuksiin ja koulutuspolkuihin, teemana kestävä kehitys. Yksi yhteistyön alue on ollut myös Smart&Clean-säätiön toimintaa tukeva valmistelutyö LAMK:n ja Lahden kaupungin kanssa. Työryhmä on linkittänyt alueen tutkimusosaamista ja -osaajia yhteen, generoinut uusia tutkimusideoita ja valmistellut rahoitushakemuksia.

Aiempien Ympäristökatsauksien 2002-2006 luvut ympäristöklusterin liikevaihdosta ja työpaikoista eivät ole täysin vertailukelpoisia näiden lukujen kanssa, sillä yritysten luokitteluperuste on muuttunut. Cleantechiksi lasketaan Lahdessa vesihuolto ja jätevedenkäsittely, jätehuolto ja kierrätys, uusiutuva energia, energiatehokkuus, puhtaat prosessit, materiaalit ja tuotteet, konsultointi ja neuvontapalvelut sekä vihreä rakentaminen. 

 

Aktiivista LUMA-toimintaa

Lahden Yliopistokampuksella toimiva Päijät-Hämeen LUMA-keskus on osa LUMA-keskus Suomea toteuttaen aktiivisesti sen kansallista strategiaa Päijät- ja Kanta-Hämeessä. Vuonna 2016 keskus järjesti lapsille ja nuorille LUMA-tiedekerhoja kouluilla sekä kirjastolla, Tiedettä kesään! –kesäleirin ja Mobiilikoodaus-kesäleirin yhdessä LAMK:n kanssa. LUMA-kerho-ohjaajia koulutettiin sekä keväällä että syksyllä. Keväällä 2016 opettajille tarjottiin koulutusta design-opetuksesta ja syksyllä matalan kynnyksen koodaamisesta. Innostusta koodaamiseen edistivät myös lukuisat vuoden kuluessa järjestetyt Tuu koodaa mun kans!-tapahtumat lapsille ja heidän huoltajilleen. Projektioppimista kehittämään järjestetty Tämä toimii-teknologiakilpailu innosti maaliskuussa Päijät- ja Kanta-Hämeen alueelta yhteensä 17 koulua ja 72 lasta Lahden lyseon tiloihin esittelemään töitään. Tiedeluokkatoiminta pilotoitiin syksyllä 2016 Ympäristöekologian osaston opetuslaboratoriossa Niemen kampuksella Suomen

Kulttuurisäätiön Päijät-Hämeen rahaston apurahan turvin.

 

Cleantech-yritysten liikevaihto, mrd€

vuoden 2015 tiedot alustavia
200220122013201420152016
Liikevaihto, mrd euroa0,3931,381,391,111,58

Cleantech-yritysten työllistämät ihmiset

200220122013201420152016
Ihmistä15265153476144284866

Ympäristöalan koulutuspaikkoja / a (tutkintokoulutukset Salpaus, LAMK ja yliopistot)

20122013201420152016
Tutkintokoulutusten aloituspaikkoja138131141133118

 

Vanhemmissa Ympäristökatsauksissa olevat koulutusluvut (vuoteen 2008 asti) eivät ole vertailukelpoisia, koska silloin tilastoitiin kaikki sillä hetkellä ympäristöalan koulutuksessa olevat - ei siis aloituspaikkoja.

 

 

 

 

Tulevaisuuden haasteita ympäristövastuun tukemisessa koko alueella:

  • Korkeatasoisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säilyminen Lahdessa ja yhteistyön tiivistäminen kaupungin ja oppilaitosten kesken
  • Kaupungin hankintaohjelman päivitys ja kuinka uuden Lahden strategia tulee ohjaamaan sitä
  • Yritysten ympäristövastuun ja ilmastotyön lisääminen
  • Cleantech-alan yritysten toimintamahdollisuuksien parantaminen Lahdessa, näkyvät referenssikohteet sekä kansainvälistyminen
  • Kaupunkiseudun kuntien yhteistyö ilman yhteistä ympäristönsuojelun organisaatiota

 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.