1. Ilmastonmuutos, energia ja päästöt

phj_muovijatetta

Energiatehokkuuden parantaminen tilakannassa

Lahden kaupungin vakituisessa tilakannassa toimitilakiinteistöjen lämmön ominaiskulutus asettui vuonna 2017 n. 40,3 kWh/m³ ja sähkön n. 16,3 kWh/m³ kohdille. Lahden ja Hollolan tilakannassa ei ole suuria muutoksia sähkön- ja lämmönkulutuksessa.

Hollola jatkoi 2017 varautumista virranjakeluhäiriöihin. Hollolassa on otettu maalämpöä käyttöön ja Kalliolan koulu on käytännössä lämmön ja sähkön suhteen omavarainen sähkökatkotilanteessa. Samoin Koivukodossa ja Hollolan pelastusasemalle on hankittu kiinteä varavoimalaite. Lisäksi kunnalla on siirrettävä varavoimalaite.

Uudessa Etelä-Lahden aluekeittiössä on panostettu energiatehokkuuteen. Aluekeittiö pystyy valmistamaan 10 000 annosta vuorokaudessa Etelä-Lahden kouluille ja päiväkodeille. Keittiön lämmitysenergia tuotetaan hybridilämpöpumpulla ja kaukolämmöllä. Hybridilämpöpumppu tuottaa lämmitysenergiaa rakennuksen kylmäkoneista sekä jäähdytyslaitteista. Jäähdytysenergia tuotetaan hybridilämpöpumpulla. Aluekeittiössä on koneellinen tulo-poistoilmanvaihto, jossa on tehokas lämmöntalteenotto. Katolla on 100 neliön aurinkopaneelijärjestelmä, joka tuotti 2017 vuonna 12,7 MWh/a kiinteistössä hyödynnettävää sähköä.

Kohti kestävää sähkön- ja lämmöntuotantoa

Lahti Energian keskeisenä ympäristöpäämääränä on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Lahti Energian energiakäännös alkoi vuonna 2017 realisoitua, kun Kymijärvi III -biolämpölaitoksen rakennustyöt alkoivat. Jo toiminnassa olevan BioPolttimon rinnalle hankittiin yritysoston myötä Koskisen Oy:n bioenergiantuotanto. Myös Vääksyssä ollaan valmiina aloittamaan energiantuotanto biomassalla. Jo tehtyjen ja tulevien investointien myötä hiilidioksidipäästöt vähenevät merkittävästi.

Uusiutuvien polttoaineiden osuus kaukolämmön tuotannosta runkoverkkoon on 40,53 %. Sähkönmyynnin osalta vuoden 2016 jäännösjakaumalla laskettu uusiutuvien osuus sähkönmyynnistä oli 37,83 % (fossiiliset 26,01% ja ydinvoima 35,16%). Vuoden 2017 kansallinen jäännösjakauma julkaistaan vasta kesällä 2018.

Lahti Energia on uusinut neljän lämpökeskuksensa öljysäiliöt ja -purkupaikat vastaamaan tiukentunutta lainsäädäntöä, samalla öljynvarastointikapasiteettia pohjavesialueella on pienennetty. Uudistukset ovat jatkoa jo aiempina vuosina tehdyille muutoksille.

Vuosi 2017 oli suotuisa tuhkien hyötykäytölle. Tuhkaa myös tuotettiin vähemmän kuin sitä toimitettiin hyötykäyttöön. Jo läjitettyä tuhkaa saatiin toimitettua maarakentamiskohteisiin ja ensiaskeleet lannoitekäytölle saatiin Polttimon biotuhkien kautta.

Lahti Energia on kasvattanut merkittävästi tuulivoiman osuutta sähkön hankinnassa osuusvoimayhtiöiden kautta. Lahti Energia on asentanut Lahteen kolme kahden sähköauton latauspaikkaa. Sähköautoa voi ladata Kauppakatu 31:ssä, Sibeliustalolla ja Urheilukeskuksella. Lisäksi Lahti Energia on kehittänyt myös sähköautoiluun liittyviä palveluita, kuten latausinfran tarjoamista kiinteistöille. Palvelu- ja ratkaisukehityksessä on panostettu erityisesti uusien energianhallintaratkaisujen ja energiatehokkuuspalveluiden kehittämiseen ja pilotointiin. Uusien ratkaisujen avulla kiinteistöt voivat hallita älykkäästi energiankäyttöään.

Kujalan kierrätysalueella selvitettiin vuonna 2017 uusia energiaratkaisuja, mm. aurinkosähkön käyttöä ja jätteiden käsittelyprosessien hukkalämmön hyödyntämistä. Hankkeessa ovat mukana kaikki Kujalan alueen merkittävät toimijat. Jätekeskuksen alueelle rakennettiin syksyllä 2017 kaksi aurinkovoimalaa, jotka tuottavat yli 80 MWh sähköenergiaa vuodessa. Tarkoituksena on sähköntuotannon lisäksi testata, miten erilaiset aurinkopaneelit suoriutuvat Kujalan jätekeskuksen kaltaisessa toimintaympäristössä. Aurinkovoimahanketta jatketaan ja kehitetään yhteistyössä Lahti Energian kanssa. Tavoitteena on hyödyntää hankkeessa myös suljettua ja käytöstä poistettua kaatopaikka-aluetta. Mahdollisen uuden voimalan myötä jätekeskuksen sähköomavaraisuus kasvaisi nykyisestä noin 5 prosentista noin 15 prosenttiin.

Kuntatason kokonaissähkönkulutus kasvoi merkittävästi kuntaliitosten takia.

Sähkön kulutus Lahdessa, Hollolassa ja Nastolassa, kWh/as/vuosi

19971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016
Lahti82408430852586209307933091099128925293149376916390229233835890518712878084979141,8
Hollola8178794779767777744673318280,4
Nastola1312712115116731194311551

 

Sähkön kulutustiedot ei saatavissa keväällä 2018. Nastola ja Lahti yhdistyivät vuodesta 2016, samoin kuin Hollola ja Hämeenkoski

 

Sähkön ominaiskulutus kaupungin /kunnan toimitilakiinteistöissä, kWh/r-m3

20012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Lahti18,2171816,816,817,21716,316,516,917,217,918,216,915,716,916,3
Hollola019,219,319,2119,89202120,42324,1523,6022,722,7
Nastola022,222,622,417,617,882

 

Nastola ja Lahti yhdistyivät vuodesta 2016, samoin kuin Hollola ja Hämeenkoski

 

Lämmön kulutus kaupungin/ kunnan toimitilakiinteistöissä, kWh/r-m3

20012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Lahti52,149,249,648,647,247,838,845,646,642,844,543,441,140,739,140,640,3
Hollola0027,431,436,633,331,234,531,2231,4740,340,1
Nastola54,744,548,242,941,32

 

Nastola ja Lahti yhdistyivät vuodesta 2016, samoin kuin Hollola ja Hämeenkoski. Hollolan luvut ovat sääkorjaamattomia, Lahden normeerattuja.

Energiantuotantolaitosten ja teollisuuden CO2-päästöt Lahdessa

199720012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Lahti691300919600881600107340010266007416001092300817500654000744115818800811533610300692900566232495220520287452749

 

Kiertotalous

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n (PHJ) vastaanottamasta jätteestä lähes kaikki hyödynnettiin edellisvuosien tapaan joko materiaalina tai energiana. PHJ pyrkii tehostamaan uusiutuvien energialähteiden käyttöä myös omissa toiminnoissaan. Erilliskerätystä energiajätteestä valmistettiin polttoainetta Lahti Energian Kymijärvi II -voimalaitokseen ja muille voimaloille. Myös sekajäte toimitettiin energiahyödynnettäväksi. Biojäte käsiteltiin LABIO Oy:n mädätys- ja kompostointilaitoksessa, jossa siitä syntyi biokaasua ja kompostituotetta.

PHJ:n vastaanottaman yhdyskuntajätteen hyötykäyttöaste vuonna 2017 oli 95 %. Materiaalina hyödynnettiin 32 % ja energiana 63 %. Kaatopaikalle yhdyskuntajätteestä sijoitettiin 5 % eli 26 kg asukasta kohden. Kujalan jätekeskukseen vuonna 2016 rakennettu, useaa erilaista seulonta- ja erottelutekniikkaa hyödyntävä mekaaninen lajittelulaitos LATE otettiin käyttöön 2017. Laitteen on määrä nostaa yhdyskuntajätteen kierrätysaste 50 % tavoitteeseen. Jätteiden käsittelyä vaikeutti toukokuussa syttynyt tulipalo Murre-murskauslaitoksen magneettiasemassa, mikä aiheutti yli miljoonan euron vahingot, muttei vaikuttanut hyötykäyttöasteeseen.

Lahti Aqua tekee merkittävää ympäristönsuojelutyötä puhdistaen 140 000 asukkaan ja alueen yritystoiminnan jätevedet. Kariniemen, Ali-Juhakkalan, Nastolan ja Hämeenkosken puhdistamoilla käsiteltiin vuonna 2017 jätevesiä yhteensä 13 miljoonaa kuutiota ja puhdistamoiden puhdistustulokset täyttivät kaikki lupaehdot vuositasolla.

Puhdistamot ovat biologis-kemiallisia jätevedenpuhdistamoita, joissa jätevedestä poistetaan mekaanisesti kiinteät jätteet ja hiekka, biologisesti orgaaninen aines ja typpi sekä kemiallisesti fosfori. Puhdistetut jätevedet hygienisoidaan UV-valolla ennen niiden johtamista vesistöihin. Tehokkaan UV-valokäsittelyn ansiosta lähes 100 % ulosteperäisistä mikrobeista eliminoituu. UV-valokäsittely parantaa merkittävästi Porvoonjoen hygieenistä tilaa. Kariniemen ja Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamoilla lietteenkäsittelyssä syntyvä biokaasu hyödynnetään lämmitysenergiana 100 %. Tuotetusta 15 182 MWh energiasta 51 % käytettiin puhdistamoiden lämmitykseen ja loput myytiin Lahti Energian kaukolämpöverkkoon. Kaukolämpöverkkoon tuotettu lämmitysenergia vastasi noin 500 omakotitalon vuotuista lämmitysenergian tarvetta. Mädätyksen ja kaasunhyödyntämisen jälkeen kuivattua lietettä toimitettiin 14 650 tonnia LABIO Oy:lle, jossa liete kompostoidaan. LABIO Oy tuottaa kompostoimalla maanparannusainetta ja biokaasulaitoksella biokaasua Gasum Oy:lle, joka jalostaa raakakaasun edelleen liikennepolttoaineeksi.

 

phj

 

tuhkat

Lahden kaupungin virastojen ja laitosten tuottaman seka- (ent.kaatopaikka-) jätteen määrä, t

20012002200320042005200420072008200920102011201220132014201520162017
Lahti1304123511351173117011981139114211171109106910761160929806828725

 

Loppusijoitettavan yhdyskuntajätteen määrä kg/asukas (PHJ:n alue)

1999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
PHJ:n alue366300267234249236229226218167394448402120351526

 

PHJ:n vastaanottaman yhdyskuntajätteen kierrätysaste, %

20132014201520162017
PHJ:n alue3231312932

 

PHJ:n vastaanottaman yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste

20012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
PHJ:n alue515254565539,442,454,389,388,287,990,69595929695

 

 

 

Lahden ja Hollolan jätevesien kuormitus Porvoonjokeen

19972008200920102011201220132014201520162017
Fosforia5,83,22,532,83,33,32,61,81,92,3
Typpeä28,82438,8342629,331,414,4164,711
BHK7 (biolog.hapenkulutus)1408065,2645989,574,573524360

 

Kuormituslaskentaan on vaikuttanut, että nyt Karinimen ja Ali-Juhakkalan puhdistetut jätevedet johdetaan Nikulan tasausaltaalle ja siitä hygienisoinnin jälkeen Porvoonjokeen. Aikaisemmin puhdistamoilla oli erilliset purkupisteet. 

 

Nastolan jätevesien kuormitus

2011201220132014201520162017
Fosforia0,20,20,20,190,160,30,4
Typpeä0,30,50,10,20,580,71,1
BHK7 (biolog.hapenkulutus)3,34,43,12,82,02,22,2

 

 

Tulevaisuuden suunnitelmat ja haasteet:
• Ilmastonmuutoksen hillintätoimien jatkaminen, mutta samaan aikaa varautuminen jo käynnissä oleviin muutoksiin
• Hollola jatkaa julkisten rakennusten varavoimien hankintaa
• Lahti Aqualla on käynnissä kehittämishanke, jolla haetaan energiatehokasta tapaa ohjata jätevesiprosesseja.
• PHJ:n energiainfran kehittämishanke jatkuu. Laitosten toiminnallisuuden kehittäminen.
• Kaasu- ja sähköautojen lisääminen

 

 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.