www.lahti.fi

Henkilöstö lukuina

Takaisin raportteihin

 

 

Henkilöstö lukuina

Vuoden viimeisenä päivänä henkilöstön määrä oli 6527, josta vakinaisia palvelussuhteita oli 5131 ja määräaikaisia 1243, työllistettyjen määrä oli 168. Edellisvuoteen entiseen Lahteen verrattuna henkilöstön määrä kasvoi 240 henkilöllä.

Organisaatiokohtainen vaihtelu käy ilmi seuraavasta taulukosta. 

Koko henkilöstö 2015 ja 2016

VakinaisetMääräaikaisetTyöllistetyt
31.12.2015 (yht. 6287)47441375168
31.12.2016 (yht. 6527)51311243153

 


Henkilöstön määrän muutokset 2011 - 2016


2011 2012 2013 2014 2015 2016 Muutos 2015 - 2016
Konsernipalvelut 81 96 96 87 87 94 7
vakinaiset 72 79 78 73 73 86 13
määräaikaiset 9 17 18 14 14 8 -6
Sosiaali- ja terveystoimiala 2 495 2 552 2 735 2 500 2 583 2 485 -98
vakinaiset 1 887 1 918 2 062 1 919 1 910 1 954 44
määräaikaiset 608 634 673 581 673 531 -142
Sivistystoimiala 2 741 2 770 2 782 2 628 2 698 3 020 322
vakinaiset 2 021 2 023 2 085 2 048 2 083 2 397 314
määräaikaiset 720 747 697 580 615 623 8
Tekninen ja ympäristötoimiala 223 222 223 217 203 217 14
vakinaiset 201 197 203 203 190 210 20
määräaikaiset 22 25 20 14 13 7 -6
Taseyksiköt 526 531 500 572 548 558 10
vakinaiset 465 461 431 499 488 484 -4
määräaikaiset 61 70 69 73 60 74 14
Kaikki yhteensä 6 066 6 171 6 336 6 004 6 119 6 374 255
Vakinaiset yhteensä 4 646 4 678 4 859 4 742 4 744 5 131 387
vakinaisten osuus (%) 76,6 75,8 76,7 79,0 77,5 80,5 3
Määräaikaiset yhteensä 1 420 1 493 1 477 1 262 1 375 1 243 -132
määräaikaisten osuus (%) 23,4 24,2 23,3 21,0 22,5 19,5 -3
Työllistetyt 344 205 226 70 168 153 -15
Henkilöstöresurssit


henkilötyövuosina 5 261 5 297 5210 5052 4997 5351 354

Tunnusluvut 2011 - 2016

Tunnusluku 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön lukumäärä 31.12. 6 066 6 171 6 336 6004 6119 6374
Työllistettyjä 344 205 226 70 168 153
Vakinaisia % 76,6 75,8 76,7 79,0 77,5 80,5
Naisten osuus vakin. henkilöstöstä 85,0 85,7 85,7 86,1 86,1 86,5
Keski-ikä (koko henkilöstö) 45,1 45,0 45,0 45,3 45,2 45,7
Keskimääräinen palvelusaika (vakin. henkilöstö) 14,4 14,3 14,9 13,78 13,88 13,28
Lähtövaihtuvuus % 3,8 3,7 3,4 3,1 2,9 3,2
Eläkeikä (vanhuuseläke) 64,1 63,4 63,5 63,72 63,57 63,79
Eläkeikä (kaikki eläkkeet) 60,9 62,6 62,4 62,96 62,77 63,27
Vanhuuseläkkeiden osuus eläkkeistä % (vanhuuseläkkeet + työkyvyttömyyseläkkeet) 89,4 83,3 83,0 83,0 80,1 88,8
Koulutuspäivien lukumäärä/henkilö
3,3 3,4 3,8 3,6 3,9
Tutkijan koulutus (henkilöä) 15 9 19 18 18 11
Sairauspoissaolot, kalenteripv/henkilö 15,6 14,6 14,8 16,0 16,2 16,9
Palkkamenojen kasvu % 6,3 4,2 3,3 -2,6 -0,03 4,87

Henkilöstömäärät ovat vuosilta 2011 – 2015 entisen Lahden kaupungin määriä. Vakinaisen henkilöstön määrä 2016 on yli 80 %, mikä on hyvä tulos. Naisten osuus henkilöstöstä on jo 86,5 %. Koko henkilöstön keski-ikä on 45,7 vuotta. Vanhuuseläkeikä oli 63,79. Kaikista eläkkeistä vanhuuseläkkeiden osuus oli 88.8 %, eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 63,27 vuotta. Koulutuspäivien lukumäärä oli 3,9 henkilöä kohden. Sairauspoissaolojen määrä oli jälleen noussut ja oli jo16,9 kalenteripäivää henkilöä kohden.


Henkilötyövuodet 2012 - 2017

201220132014201520162017
Henkilötyövuodet529752105052499753452945

 

Työssä- ja poissaolot 2016 ja 2017

TyössäPalkallisella vapaallaPalkattomalla vapaalla
31.12.2016 (6454)49581042454
31.12.2017 (3467)2538629300

 

Suurimmat ammattiryhmät 2016

Lastentarhanopettajat, päiväkodin johtajat (338)338
Lähi- ja perushoitaja, kodinhoitajat (579)579
Opettajat, lehtorit, rehtorit (767)767
Terveydenhoitajat, sairaanhoitajat (348)348
Lastenhoitajat, päivähoitajat (360)360
Sihteerit ja muu toimistohenkilöstö (154)154

 

Keski-ikä, koko henkilöstö

201220132014201520162017
45,04545,345,245,746,1

  


Koulutusmuodot 2016 ja 2017

Lakisääteinen täydennyskoulutusTyönantajan järjestämä ja edellyttämä koulutusOpintovapaa, palkatonLuottamusmieskoulutusTyösuojelukoulutusAlle yhden päivän kestävä koulutusOppisopimus, palkallinenOppisopimus, palkaton
2016 (yht. 25501)239978901321429865115839978
2017 (yht. 14555)64567836371128414791044

 


Eläkelajit vuosina 2011 – 2016

Eläkelaji 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Vanhuuseläke 126 120 137 156 129 198
Työkyvyttömyyseläke 15 24 25 21 27 24
Kuntoutustuki (määräaik.työkyv.eläke) 17 16 22 16 26 29
Osatyökyvyttömyyseläke 13 8 25 22 19 18
Yhteensä 171 168 209 215 201 269

 

Vakinaisen henkilöstön osa-aikainen työskentely 2016 ja 2017

Osittainen hoitovapaaOsa-aikaeläkeOsittainen virka-/työvapaaOsatyökyvyttömyyseläkeOsasairauspäivärahaMuu syy
2016 (yht. 395)1885634634410
2017 (yht. 139)6422123083

Henkilöstömenot 2011 – 2016

Henkilöstömenot (1 000 €) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Muutos % 2015 - 16
Palkat ja palkkiot 191 825 200 171 206 939 201 675 201 616 212 227 5,00
Eläkekulut 53 731 54 604 57 366 55 797 55 818 54 863 -1,74
Muut henkilösivukulut 11 189 11 591 11 130 12 481 12 348 12 767 3,28
Henkilösivukulut yht. 64 920 66 195 68 496 68 278 68 166 67 630 -0,79
Henkilöstömenot yht. 256 745 266 366 275 435 269 953 269 782 279 857 3,60
Henkilösivukulujen osuus henkilöstömenoista % 25,3 24,9 24,9 25,3 25,3 24,2 -1,1
 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.