www.lahti.fi

Rekrytointi vuonna 2017

Takaisin raportteihin

 

 

Uusia tuulia rekrytointeihin

Vuoden 2017 alussa aloitti toimintansa henkilöstöpalveluihin kuuluva kaupunkitasoinen keskitetty rekrytointiyksikkö. Yksikössä työskentelee rekrytointipäällikkö sekä osittaisella rekrytointiin osoitetulla työajalla rekrytointiasiantuntija ja kaksi palvelusihteeriä. Rekrytointiosaamisen keskittämisellä tavoitellaan rekrytoinnin laadun ja palvelun parantamista. Tavoitteena on sujuvoittaa rekrytointiprosessia, tuottaa rekrytoiville esimiehille tarvittavia tukipalveluita ja vaikuttaa positiivisen työnantajakuvan kehittymiseen.

Rekrytointikäytäntöihin on tehty paljon uudistuksia vuoden 2017 aikana. Palvelutarpeita on kartoitettu haastatteluilla ja kyselyillä palvelualueilla eri tasoilla. Uudistuksia ja kehittämistä on tehty monipuolisesti kuunnellen tarpeita ja hyödyntäen uusinta tekniikkaa.

Rekrytointiviestintää uudistamalla ja videohaastatteluilla uutta tehokkuutta prosessiin

Uusia menetelmiä on otettu käyttöön, mm. videohaastatteluja kokeiltiin keväällä opettajien ja kesätyöntekijöiden rekrytoinneissa. Kokemukset olivat hyviä ja videohaastatteluja tullaan hyödyntämään jatkossakin.

Rekrytointi-ilmoitusten laatua on parannettu ottamalla uusi käytäntö eli rekrytointiyksikkö tarkistaa kaikki ilmoitukset ja julkaisee ne. Rekrytointiviestintään kiinnitetään enemmän huomiota ja sosiaalista mediaa hyödynnetään julkaisemalla hakuilmoituksia mm. LinkedIn:ssä, Twitterissä ja Facebookissa.

Täyttölupamenettely sähköistettiin ja sisäistä työkiertoa tehostettiin

Täyttölupamenettely sähköistettiin marraskuussa 2017 ja otettiin osaksi rekrytointiprosessia, välineenä käytetään Kuntarekryä. Samalla uudistettiin täyttölupakäytäntö kokonaisuudessaan ja määriteltiin täyttölupien kierto palvelualueilla. Uutena menettelynä työnantajavelvoitteet kuten uudelleensijoitettavat henkilöt tarkistetaan jokaisen täyttölupaprosessin yhteydessä Uudelleensijoitus -tiimissä.

Kaupungin sisäistä työkiertoa on kehitetty uudistamalla omaan osaamiseen perustuvan Urafoorumin toimintaa ja yhdistämällä se osaksi täyttölupaprosessia. Täyttölupaprosessin osana esitellään Urafoorumiin ilmoittautuneet henkilöt rekrytoivalle esimiehelle ilman erillistä pyyntöä. Tavoitteena on mahdollistaa sujuvaa työkiertoa ja uralla etenemistä oman organisaation sisällä osaamiseen perustuen.

Rekrytointiin liittyvää ohjeistusta on uudistettu ja rekrytointeihin tarjotaan yksiköstä asiantuntija-apua erimerkiksi haastatteluihin. Rekrytointiyksiköstä on oltu mukana haastatteluissa kaikilla palvelualueilla erityisesti asiantuntija- ja päällikkö/johtotason tehtävissä.

Varhaiskasvatus digiloikkasi Rekrymobiilin käyttöön

Kuntarekryn Rekrymobiili -toiminto otettiin perusopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksen lyhytaikaisissa sijaisuuksissa käyttöön. Rekrytointiyksikössä haastatellaan jatkuvasti uusia sijaisia niin perusopetuksen opettajien, avustajien kuin varhaiskasvatuksenkin lyhytaikaisiin sijaisuuksiin. Sijaisten haastatteluista kelpoisuusmerkintöineen vastasi kolme henkilöä ja vuoden 2017 lopussa opettajien, koulunkäyntiavustajien ja varhaiskasvatuksen lyhytaikaisten sijaisten sijaispoolissa oli 389 haastateltua sijaista, joilla hakemus sijaisuuksiin oli aktiivisena.

Sijaisia on järjestelmän kautta saatu 1 640 lyhytaikaiseen sijaisuuteen vuoden 2017 aikana. Määrä on 55 % enemmän kuin edellisvuonna ja johtuu siitä, että koko varhaiskasvatus ja lisää peruskouluja on alkanut hyödyntämään Rekrymobiilia sijaishauissa. Suurin osa (1 195) oli yhden päivän tai alle yhden päivän sijaisuuksia. Esimieheltä menee keskimäärin 3 minuuttia sijaisen saamiseen. Se on erittäin tehokasta verrattuna siihen, että jokaisella esimiehellä olisi omat sijaislistansa, joita pitäisi soitella läpi. Nyt sijaisen saa yhdellä tekstiviestillä.

Työnantajakuvan kehittäminen aluillaan, kesätyörekrytointeihin panostusta

Kaupungin työnantajakuvan kehittämistä on aloitettu nykytilan kartoittamisen myötä teettämällä henkilöstön omaan työnantajakuvaan liittyvä tutkimus amk-opiskelijalla. Tutkimustulokset valmistuvat alkuvuodesta 2018 ja niitä hyödynnetään henkilöstön kehittämistyössä.

Kesätyörekrytointien kehittäminen aloitettiin kesällä 2017 uudistetulla kesätyöntekijöiden kesätyökyselyllä ja sitä jatkettiin syksyn mittaan suunnittelemalla uudistuksia seuraavan vuoden kesätyörekrytointeihin.

Vuoden 2017 rekrytoinnit lukuina

Vuoden 2017 aikana kaupungissa tehtiin 411 rekrytointia Kuntarekry-järjestelmän kautta. Työpaikkoja oli yhteensä tarjolla 620 kesätyöt mukaan lukien. Yhteensä 14 392 hakijaa oli kiinnostunut Lahden kaupungin työpaikoista. Hakijoita työpaikkaa kohden oli keskimäärin 23 henkilöä (17 henkilöä vuonna 2016, kun sosiaali- ja terveystoimiala oli luvuissa mukana).

Täyttölupia haettiin Kuntarekry-järjestelmällä 15.11.2017 alkaen. 1,5 kuukauden aikana täyttölupia haettiin uuden prosessin mukaisesti 85 kpl.

Sisäisiä rekrytointeja vuoden aikana oli 38 kpl. Hakijamäärä sisäisissä rekrytoinneissa oli 348 henkilöä. Hakemus- ja hakijamääriä ei vertailla edellisvuosiin, koska kaupungin organisaatiosta irtautunut sosiaali- ja terveystoimiala oli edellisissä luvuissa mukana. Sosiaali- ja terveystoimialan rekrytointeja oli edellisvuosina noin 40 % kaikista kaupungin rekrytoinneista.


 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.