Henkilöstö lukuina

Takaisin julkaisuihin

Henkilöstö lukuina

Vuoden viimeisenä päivänä henkilöstön määrä oli 3573, josta vakinaisia palvelussuhteita oli 2720, määräaikaisia 719 ja työllistettyjä 134. Edellisvuoteen verrattuna henkilöstön määrä kasvoi 54 henkilöllä.

Koko henkilöstö 2017 ja 2018

vakinaisetmääräaikaisettyöllistetyt
2017 (31.12.2017 yht. 3519)2733614172
31.12.2018 (yht. 3573)2720719134

Henkilöstöä koskevat tunnusluvut ovat pysyneet lähes samoina kahden viimeisen vuoden aikana, jolloin myös kaupungin toiminta on ollut rakenteiltaan samanlaista. Vakinaisten prosentuaalinen osuus on hieman pienentynyt. Naisten osuus vakinaisesta henkilöstöstä, keski-ikä ja keskimääräinen palvelusaika vakinaisilla ovat edellisvuoden tasolla.

Eläkkeelle siirryttiin hieman nuorempana kuin edellisvuonna. Vanhuuseläkkeiden osuus kaikista eläkkeistä on laskenut merkittävästi 61 %:iin. Kevan tulkinnan mukaan pääasiallinen selitys muutoksella on eläkeuudistus.

Koulutuspäivien määrä väheni 3,4 päivään. Sairauspoissaolot olivat 14,4 kalenteripäivä henkilöä kohden, mikä on 0,5 kalenteripäivää enemmän kuin edellisvuonna. Palkkamenot vähenivät 1,13 prosenttia.

Keskeiset tunnusluvut

Tunnusluku 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön lukumäärä 31.12. 6 336 6004 6119 6374 3347 3439
Työllistettyjä 226 70 168 153 172 134
Vakinaisia % 76,7 79,0 77,5 80,5 81,7 79,1
Naisten osuus vakin. henkilöstöstä 85,7 86,1 86,1 86,5 80 79,7
Keski-ikä (koko henkilöstö) 45,0 45,3 45,2 45,7 46,1 46,2
Keskimääräinen palvelusaika (vakin. henkilöstö) 14,9 13,78 13,88 13,28 8,42 8,42
Lähtövaihtuvuus % 3,4 3,1 2,9 3,2 2,8 2,7
Eläkeikä (vanhuuseläke) 63,5 63,72 63,57 63,79 63,92 63,72
Eläkeikä (kaikki eläkkeet) 62,4 62,96 62,77 63,27 63,30 63,21
Vanhuuseläkkeiden osuus eläkkeistä % (vanhuuseläkkeet + työkyvyttömyyseläkkeet) 83,0 83,0 80,1 88,8 88,0 60,66
Koulutuspäivien lukumäärä/henkilö 3,4 3,8 3,6 3,9 4,1 3,4
Tutkijan koulutus (henkilöä) 19 18 18 11 10 8
Sairauspoissaolot, kalenteripv/henkilö 14,8 16,0 16,2 16,9 13,9 14,4
Palkkamenojen kasvu % 3,3 -2,6 -0,03 4,87 -75,82 -1,13

Henkilöstön määrän muutokset 2013 - 2018


2013 2014 2015 2016 2017 2018 Muutos 2017 - 2018
Konsernihallinto 96 87 87 94 234 237 3
vakinaiset 78 73 73 86 220 215 -5
määräaikaiset 18 14 14 8 14 22 8
Sivistyksen palvelualue 2 782 2 628 2 698 3 020 2 934 3 024 90
vakinaiset 2 085 2 048 2 083 2 397 2 338 2 335 -3
määräaikaiset 697 580 615 623 596 689 93
Kaupunkiympäristön palvelualue 223 217 203 217 179 178 -1
vakinaiset 203 203 190 210 175 170 -5
määräaikaiset 20 14 13 7 4 8 4
Kaikki yhteensä 6 336 6 004 6 119 6 374 3 347 3 439 92
Vakinaiset yhteensä 4 859 4 742 4 744 5 131 2 733 2 720 -13
vakinaisten osuus (%) 76,7 79,0 77,5 80,5 81,7 79,1 -3
Määräaikaiset yhteensä 1 477 1 262 1 375 1 243 614 719 105
määräaikaisten osuus (%) 23,3 21,0 22,5 19,5 18,3 20,9 3
Työllistetyt 226 70 168 153 172 134 -38
Henkilöstöresurssit


henkilötyövuosina 5210 5052 4997 5345 2945 2831 -114

Konsernihallinnon henkilöstö sisältää kaikki muut paitsi sivistyksen ja kaupunkiympäristön palvelualueiden henkilöstön. Konsernihallinnon vastuualueet ovat konsernipalvelut, elinvoima ja kilpailukyky sekä osallisuus ja hyvinvointi. Konsernihallintoa ovat myös Lahden Tilakeskus, tarkastustoimi sekä sisäinen tarkastus. Toimistohenkilöstö keskitettiin konsernipalveluihin 1.6.2017. Konsernihallinnon vakinainen henkilöstömäärä on vähentynyt viidellä ja määräaikainen on lisääntynyt 8:lla.

Konsernihallinnon kokonaishenkilöstömäärä oli vuoden vaihteessa 237. Konsernipalveluiden henkilöstömäärä oli 124, elinvoima ja kilpailukyvyn 32, osallisuus ja hyvinvoinnin 30 sekä tilakeskuksen 46. Luvuissa ovat vielä mukana vuodenvaihteessa poissiirtyneet talous- ja velkaneuvonta sekä HR-tiimi. Talous- ja velkaneuvonnan 6 henkilöä siirtyi valtiolle ja HR-tiimin 7 henkilöä siirtyi Provincia Oy:lle.

Sivistyksen palvelualueella oli vuoden vaihteessa 3024 henkilöä, joista vakinaisia oli 2335 ja määräaikaisia 689. Lasten- ja nuorten kasvussa oli 78 henkilöä, varhaiskasvatuksessa 986, perusopetuksessa 1068, nuorisopalveluissa 92, lukiokoulutuksessa 140, kirjasto- ja tietopalveluissa 97, Wellamo-opistolla 236, kulttuuripalveluissa 5, liikuntapalveluissa 67, kaupunginmuseolla 44, kaupunginorkesterissa 73 sekä kaupunginteatterissa 132.

Kaupunkiympäristön palvelualueella oli vuoden vaihteessa 178 henkilöä, joista vakinaisia oli 170. Kokonaismäärä oli vähentynyt yhdellä. Kunnallistekniikassa oli 71, maankäytössä 52, ympäristöpalveluissa 24 ja rakennusvalvonnassa 29.

Henkilötyövuosien määrä oli vähentynyt 114:sta ja oli vuoden vaihteessa 2831. Työllistettyjen määrä vaihtelee tilannekohtaisesti, vuoden vaihteessa määrä oli 134.

Henkilötyövuodet 2013-2018

2013201420152016201720172018
Henkilötyövuodet5210505249975345294529452831

Henkilöstömenot 2013-2018

Henkilöstömenot (1 000 €) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Muutos % 2017 - 18
Palkat ja palkkiot 206 939 201 675 201 616 212 227 120 707 119 361 -1,13
Eläkekulut 57 366 55 797 55 818 54 863 34 676 35 581 2,54
Muut henkilösivukulut 11 130 12 481 12 348 12 767 5 088 4 323 -17,70
Henkilösivukulut yht. 68 496 68 278 68 166 67 630 39 764 39 904 0,35
Henkilöstömenot yht. 275 435 269 953 269 782 279 857 160 471 159 265 -0,76
Henkilösivukulujen osuus henkilöstömenoista % 24,9 25,3 25,3 24,2 24,8 25,1 0,3

Henkilöstömenot olivat yhteensä 159,3 miljoonaa euroa, mikä oli 0,76 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Palkkoihin ja palkkioihin käytettiin 119,4 miljoonaa euroa ja se oli 1,13 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Suurimmat ammattiryhmät 2018

Perhepäivähoitajat ja perhepäivähoidon ohjaajat81
Opettajat, lehtorit, rehtorit767
Koulunkäyntiavustajat157
Varhaiskasvatuksen opettajat ja päiväkodin johtajat325
Varhaiskasvatuksen avustajat ja hoitajat421
muut nimikkeet871
toimihenkilöstö (eri nimikkeitä)98

34 %:a henkilöstöstä työskentelee opetukseen liittyvissä tehtävissä. Varhaiskasvatuksen eri tehtävissä työskentelee niin ikään 30 %:a henkilöstöstä.


Koulutusmuodot 2017 ja 2018

Työnantajan järjestämä ja edellyttämä koulutusOpintovapaa, palkatonLuottamusmieskoulutusTyösuojelukoulutusAlle yhden päivän kestävä koulutusOppisopimus, palkallinenOppisopimus, palkaton
2017 (yht. 14555)67836371128414791044
2018 (yht. 12206)57825568109974481353

Työnantajan järjestämä koulutusmäärä väheni merkittävästi vuoteen 2017 verrattuna.

Vakinaisen henkilöstön osa-aikainen työskentely 2017 ja 2018

Osittainen hoitovapaaOsa-aikaeläkeOsittainen virka-/työvapaaOsatyökyvyttömyyseläkeOsasairauspäivärahaMuu syy
2017 (yht. 139)6422123083
2018 (yht. 101)4710112364

Vakinaisen henkilöstön osa-aikaisuudet vähenivät vuodesta 2017.

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.