Rekrytointi vuonna 2018

Takaisin julkaisuihin

Rekrytointiyksikkö täytti 2 vuotta

Vuoden 2018 lopussa kaupungin rekrytointiyksikkö oli ollut toiminnassa kaksi vuotta. Yksikkö aloitti neljän hengen voimin, joista kolme työskenteli rekrytoinnissa osittaisella työajalla. Heistä kaksi siirtyi vuoden vaihteessa Provinciaan, joten rekrytointiyksikkö toimii jatkossa kahden kokoaikaisen henkilön voimin. Yksikön toiminta on kahden toimintavuotensa aikana vakiinnuttanut paikkansa rekrytoivien esimiesten tukifunktiona. Tänä aikana myös työpaikkailmoitusten laatu ja työnantajakuvaan olennaisesti vaikuttava hakijaviestintä ovat kehittyneet hyvään suuntaan.

Rekrytointiyksikkö auditoitiin keväällä

Kaupungin rekrytointiyksikkö auditoitiin kaupungin sisäisen auditointiryhmän toimesta keväällä 2018. Auditoinnin tavoitteena oli selvittää rekrytointiprosessin toimivuus ja kehittämiskohteet kaupunkitasoisesti rekrytoiville esimiehille suunnatun verkkokyselyn avulla sekä heitä haastattelemalla.

Rekrytointiyksikkö sai toiminnastaan erittäin hyvää palautetta. Esimiesten kokema palvelu on ollut ystävällistä ja sujuvaa. Esille nousseet kehitysehdotukset liittyivätkin lähinnä rekrytointiprosessin kehittämiseen. Osa toimenpiteistä on suoraan rekrytointiyksikön vastuulla, ja osa liittyy palvelualueiden oman toiminnan kehittämiseen rekrytointien sujuvoittamiseksi. Rekrytointiyksikkö aloitti kehittämistoimenpiteet syksyn 2018 aikana, ja on esimerkiksi tarjoutunut aiempaa aktiivisemmin mukaan haastatteluihin. Lisäksi osa kehittämistoimenpiteistä liittyy laajempaan työnantajakuvan kehittämishankkeeseen.

Opettajia ja kesäharjoittelijoita etsittiin yhteisilmoituksilla

Keväällä 2018 kokeiltiin uudenlaista tapaa rekrytoida opettajia ja kesäharjoittelijoita. Aikaisempina vuosina on keväällä hakuun tulevia opettajien vakituisia virkoja avattu Kuntarekryyn yksitellen. Tällä kertaa virkoja koottiin yhteen, ja niistä julkaistiin yhteisilmoitus. Prosessi oli aiempaa hakijaystävällisempi, sillä hakijan ei tarvinnut täyttää kuin yksi hakulomake, josta hän sai valita haluamansa virat. Lisäksi osa hakijoista kutsuttiin videohaastatteluun, jonka perusteella rehtorit kutsuivat hakijoita henkilökohtaisiin haastatteluihin. Uudistusta pidettiin hyvänä, ja sama malli jatkuu myös keväällä 2019.

Vuoden 2017 kesätyörekrytoinnista kerätyn palautteen perusteella siirryimme myös vuoden 2018 kesätyöhaussa yhteisilmoitukseen. Ensimmäiset kokemukset myös kesätyöhaun osalta olivat pääosin hyviä ja mallia onkin jatkokehitetty saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella kevään 2019 hakua varten.

Sijaiset hankitaan yhä useammin Rekrymobiililla

Kaupungin sijaistarpeet täytettiin vuonna 2018 yhä useammin Rekrymobiilin avulla. Palvelun piirissä ovat lyhytaikaisten sijaisten rekrytoinnit niin perusopetuksen opettajien, avustajien kuin varhaiskasvatuksenkin osalta. Osana rekrytointiyksikön auditointiprosessin kehittämiskohteita, käytiin sijaisrekisteriin ilmoittautuneet henkilöt ja heidän käytettävyytensä rekrytointiyksikön toimesta läpi syksyllä 2018. Toimintamalli jätettiin käyttöön, ja sijaisten tilannetta seurataan nyt rekrytointiyksikössä aiempaa aktiivisemmin.

Vuoden 2018 loppuun saakka sijaisia haastatteli kolme henkilöä. Vuoden lopussa opettajien, koulunkäyntiavustajien ja varhaiskasvatuksen lyhytaikaisten sijaisten sijaispoolissa oli noin 400 haastateltua sijaista, joilla hakemus sijaisuuksiin oli aktiivisena.

Sijaisia on järjestelmän kautta saatu 2166 lyhytaikaiseen sijaisuuteen vuoden 2018 aikana (vuonna 2017 määrä oli 1640). Suurin osa (1 575) oli yhden päivän tai alle yhden päivän sijaisuuksia. Keskimääräinen sijaisuuden pituus oli hiukan alle 2 päivää ja sijaisen saa alle 3 minuutissa.

Työnantajakuvan kehittäminen jatkui

Kaupungin strategiaankin kirjattu positiivinen työnantajamaineen kehitys on ollut yksi vuoden 2018 laajemmista rekrytoinnin kehityshankkeista. Yhteistyössä kaupungin viestinnän kanssa aloitettiin syksyllä projekti, joka tähtää kaupungin sisäisen työnantajakuvan parantamiseen, kaupungista työnantajana kerrottavien viestien ja hakuilmoitusten uudistamiseen, hakijakokemuksen kohentumiseen sekä markkinointitoimenpiteiden laajentamiseen työnantajakuvan osalta. Työ jatkuu myös vuonna 2019.

Vuoden 2018 rekrytoinnit lukuina

Vuoden 2018 aikana kaupungissa tehtiin 465 rekrytointia Kuntarekry-järjestelmän kautta. Työpaikkoja oli yhteensä tarjolla 704 kesätyöt mukaan lukien. Avoimiin työpaikkoihin saatiin hhteensä 8867 hakemusta. Määrä on laskenut vuoden 2017 luvuista selvästi. Silloin hakemuksia saatiin 14392 kpl. Luvut eivät kuitenkaan ole vertailukelpoisia keskenään kesätyörekrytoinnissa sekä opettajahauissa käyttöönotettujen yhteishakuilmoitusten vuoksi, joka on luonnollisesti laskenut hakemusmäärää.

Täyttöluvat alkoivat kiertää Kuntarekryn kautta 15.11.2017 alkaen. Vuosi 2018 oli näin ollen ensimmäinen kokonainen vuosi, jona täyttöluvat on haettu sähköisesti. Vuoden 2018 aikana niitä haettiin yhteensä 673 kappaletta.

Sisäisiä rekrytointeja vuoden aikana oli 14 kpl. Hakijamäärä sisäisissä rekrytoinneissa oli 54 henkilöä. Edellisenä vuonna sisäisiä rekrytointeja oli 38 kpl ja hakijamäärä näissä 348 henkilöä.

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.