www.lahti.fi

Koulun toimintakulttuuri on opetussuunnitelman kivijalka

Takaisin raportteihin

Koulun toimintakulttuuri on opetussuunnitelman kivijalka

Toimintakulttuuri on kouluyhteisön tapa toimia. Se muodostuu yhteisön historiasta, arvoista, säännöistä, odotuksista ja menettelytavoista. Toimintakulttuuria voidaan tarvittaessa kehittää ja muuttaa. 

 

Opetussuunnitelmassa toimintakulttuurin muutosta ja kehittymistä linjaavat seuraavat periaatteet:

OPPIVA YHTEISÖ TOIMINTAKULTTUURIN YTIMENÄ 

Koulu on oppiva yhteisö,

 • joka kannustaa kaikkia jäseniään oppimaan
 • jossa asetetaan tavoitteita, annetaan palautetta ja arvioidaan toimintaa
 • jossa opitaan yhdessä ja toisilta, tutkitaan, kokeillaan, innostutaan, onnistutaan ja kannustetaan oppimaan myös virheistä
 • jossa arvostetaan työhön syventymistä, ponnistelua ja työn loppuunsaattamista
 • jossa ymmärretään fyysisen aktiivisuuden merkitys oppimiselle ja irrottaudutaan istuvasta elämäntavasta.
 

HYVINVOINTI JA TURVALLINEN ARKI

Hyvinvoivassa ja turvallisessa kouluyhteisössä

 • rakenteet ja käytännöt edistävät hyvinvointia ja turvallisuutta ja ulottuvat kaikkeen koulutyöhön
 • yhteisöllinen oppilashuolto on tärkeä osa toimintakulttuuria
 • oppilailla on yhdenvertainen mahdollisuus saada ohjausta ja tukea kehitykseensä ja oppimiseensa
 • arvostetaan hyväntahtoisuutta ja ystävällisyyttä
 • kiusaamista, väkivaltaa, rasismia tai muuta syrjintää ei hyväksytä ja epäasialliseen käytökseen puututaan välittömästi.
 

VUOROVAIKUTUS JA MONIPUOLINEN TYÖSKENTELY 

Kouluyhteisössä kiinnitetään huomioita hyvään vuorovaikutukseen, jolloin

 • vuorovaikutus, yhteistyö ja monipuolinen työskentely edistävät kaikkien jäsenten oppimista ja hyvinvointia
 • yhteistyö ja vuorovaikutus ympäröivän yhteiskunnan kanssa tukevat oppilaiden kasvua
 • hyödynnetään eri työtapoja sekä oppimisympäristöjä ja työskentelyä pyritään viemään ulos luokkahuoneesta
 • yhdessä tekeminen edistää oman osaamisen tunnistamista ja taitoa työskennellä rakentavasti muiden kanssa
 • tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään edistämään vuorovaikutusta ja monipuolista työskentelyä.
 

KULTTUURINEN MONINAISUUS JA KIELITIETOISUUS 

Kulttuuri- ja kielitietoisessa kouluyhteisössä

 • ymmärretään koulun rooli osana kulttuurisesti muotoutuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa, jossa erilaiset identiteetit, kielet, uskonnot ja katsomukset elävät rinnakkain
 • kansainvälisyys on tärkeä voimavara
 • arvostetaan sekä omaa että ympäristön kulttuurista, kielellistä, uskonnollista ja katsomuksellista monimuotoisuutta
 • oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin on perusoikeus
 • eri kielten käyttö rinnakkain koulun arjessa nähdään luontevana ja kieliä arvostetaan
 • ymmärretään kielen merkitys oppimisessa
 • jokainen aikuinen on kielellinen malli ja opettamansa oppiaineen kielen opettaja.
 

OSALLISUUS JA DEMOKRATIA 

Demokraattisessa kouluyhteisössä

 • toimintatavat rakennetaan yhdessä
 • kannustetaan demokraattiseen vuoropuheluun
 • oppilaat osallistuvat toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin
 • oppilaat saavat kokemuksia kuulluksi ja arvostetuksi tulemisesta
 • yhteistyö muiden toimijoiden kanssa syventää taitoja toimia kansalaisyhteiskunnassa.
 

YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO 

Tasa-arvoisessa kouluyhteisössä

 • arvostetaan inhimillistä moninaisuutta
 • jokainen tulee kohdatuksi ja kohdelluksi tasa-arvoisena riippumatta mistään henkilöön liittyvästä tekijästä
 • yhdenvertainen kohtelu edellyttää yksilöllisten tarpeiden huomioimista
 • edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa
 • tuetaan oppilasta rakentamaan omaa identiteettiään ja sitoutumaan opiskeluun ilman sukupuoleen sidottuja malleja.
 

VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ JA KESTÄVÄÄN TULEVAISUUTEEN SUUNTAUTUMINEN 

Vastuullinen kouluyhteisö

 • ilmentää arjen valinnoillaan ja toiminnallaan vastuullista suhtautumista ympäristöön
 • korostaa aineettomien tekijöiden merkitystä hyvinvoinnille
 • osallistaa oppilaat suunnittelemaan ja toteuttamaan kestävää arkea
 • rakentaa pohjaa ekososiaaliselle sivistykselle.
 

Toimintakulttuuri

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.