www.lahti.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen on oppilaan oikeus

Takaisin raportteihin

Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen on oppilaan oikeus

Koulunkäynnin tukeminen

Opetuksen ja oppimisen tuen järjestämisessä otetaan aina huomioon oppilaan vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Koulussa on huolehdittava siitä, että oppilaat saavat onnistumisen kokemuksia oppimisessa ja ryhmän jäsenenä toimimisessa.

Oppilas voi saada oppimisen ja koulunkäynnin tueksi yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Tukea voi saada myös oppilaan erityisvahvuuksien edistämiseksi.

YLEINEN TUKI

Yleinen tuki on osa päivittäistä koulutyötä ja tarkoittaa sitä, että jokainen oppilas saa laadukasta opetusta, ohjausta ja tukea kaikkina koulupäivinä. Koulun koko henkilökunta yhteistyössä oppilaan huoltajien kanssa tukee oppilaan koulunkäyntiä, oppimista ja myönteistä kasvua sekä kehitystä. Tukea järjestetään oppilaalle mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yksittäisillä pedagogisilla ratkaisuilla sekä ohjaus- ja tukitoimilla, jolloin se on osa koulun arkea.

 

TEHOSTETTU TUKI

Jos oppilas tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, hän saa tehostettua tukea. Oppilaalle laaditaan pedagoginen arvio, jossa kuvataan oppilaan vahvuudet sekä koulunkäynnin ja oppimisen kokonaistilanne. Samalla tehdään oppilaan oppimissuunnitelma yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa. Tehostettu tuki annetaan muun opetuksen yhteydessä joustavin opetusjärjestelyin.

 

ERITYINEN TUKI

Mikäli tehostettu tuki ei ole riittävä tuen muoto, tehdään moniammatillisena yhteistyönä koulunkäyntiin liittyvä pedagoginen selvitys. Oppilaan kokonaisvaltaisen ja suunnitelmallisen erityisen tuen aloittaminen edellyttää erityisen tuen päätöstä. Yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa oppilaalle tehdään henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Erityisen tuen päätös tehdään toistaiseksi ja sitä tarkistetaan tuen tarpeen muuttuessa sekä aina 2. luokan jälkeen ja 6. luokan aikana. Erityistä tukea saava oppilas voi opiskella muun opetuksen yhteydessä tai erityisen tuen ryhmässä.

 
 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.