www.lahti.fi

Perusopetuksen arvoperusta

Takaisin raportteihin

Perusopetuksen arvoperusta

Arvokasvatuksen merkitys korostuu maailmassa, jossa monimediainen tiedonvälitys, globaalit tietoverkot, sosiaalinen media ja vertaissuhteet muokkaavat lasten ja nuorten arvomaailmaa. Koulun tehtävänä on tukea oppilaita oman arvoperustan muodostamisessa yhteisten arvokeskustelujen avulla.

 

Opetussuunnitelma linjaa suomalaisen peruskoulun yhteiseksi arvoperustaksi seuraavat arvot:

OPPILAAN AINUTLAATUISUUS JA OIKEUS HYVÄÄN OPETUKSEEN

- Jokaisella ainutlaatuisella oppilaalla on oikeus kasvaa täyteen mittaansa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä kannustavassa ja välittävässä kouluyhteisössä.
- Jokaisella oppilaalla on oikeus hyvään opetukseen ja onnistumiseen koulutyössä. Tämä luo edellytyksiä elinikäiselle oppimiselle, joka on erottamaton osa hyvän elämän rakentamista.

 

IHMISYYS, SIVISTYS, TASA-ARVO JA DEMOKRATIA

- Oppilaan ihmisyyteen kasvua tuetaan ohjaamalla häntä pyrkimään totuuteen, hyvyyteen ja kauneuteen sekä oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan.
- Sivistynyt ihminen pyrkii toimimaan oikein itseään, toisia ihmisiä ja ympäristöä arvostaen.
- Oppilasta ohjataan elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä aktiiviseen toimijuuteen yhteiskunnassa demokratian periaatteita noudattaen.

 

KULTTUURINEN MONINAISUUS RIKKAUTENA

- Perusopetus rakentuu moninaiselle suomalaiselle kulttuuriperinnölle.
- Opetus edistää vuorovaikutusta kulttuurien sisällä ja niiden välillä.
- Oppiminen yhdessä yli kieli-, kulttuuri-, uskonto- ja katsomusrajojen luo edellytyksiä aidolle vuorovaikutukselle ja yhteisöllisyydelle.

 

KESTÄVÄN ELÄMÄNTAVAN VÄLTTÄMÄTTÖMYYS

- Oppilaita ohjataan kestävän elämäntavan omaksumiseen.
- Oppilaille opetetaan keinoja ottaa tulevaisuudessa vastuuta teknologian ohjaamisesta suuntaan, joka varmistaa ihmisen ja luonnon tulevaisuuden.

 

Tavoittet

 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.