www.lahti.fi

Perusopetus tähtää laaja-alaiseen osaamiseen

Takaisin raportteihin

Perusopetus tähtää laaja-alaiseen osaamiseen

Koska maailma ympärillämme muuttuu, tarvitaan entistä laajempaa ja monipuolisempaa osaamista. Opetussuunnitelmassa laaja-alainen osaaminen tarkoittaa kykyä käyttää tietoja ja taitoja tilanteen edellyttämällä tavalla. Laaja-alaista osaamista rakennetaan jokaisessa oppiaineessa, ja sen kehittymistä arvioidaan osana oppiaineiden arviointia.

Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alainen osaaminen jaetaan opetussuunnitelmassa seitsemään osaamiskokonaisuuteen

1. AJATTELU JA OPPIMAAN OPPIMINEN 

Ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoja harjoittelemalla luodaan pohja kaikelle elinikäiselle oppimiselle ja osaamiselle. Oppimisessa tarvittavien taitojen ja oppimistrategioiden harjoittelua toteutetaan systemaattisesti kaikessa opiskelussa. Oppilaita ohjataan tiedostamaan omaa oppimistaan ja oppimistyyliään. Oppimisessa tarvitaan ajattelun taitoja, kuten esimerkiksi tarkkaa havainnointia, itsesäätelyä, erottelua, luokittelua, vertailua jne.

 

2. KULTTUURINEN OSAAMINEN, VUOROVAIKUTUS JA ILMAISU 

Kulttuurinen osaaminen tarkoittaa oman ja muiden elinympäristön ja kulttuuriperinnön sekä esim. sosiaalisten, kulttuuristen ja katsomuksellisten juurien tuntemista ja arvostamista. Vuorovaikutusta, toisen asemaan asettumista, omien mielipiteiden rakentavaa esittämistä ja itsensä ilmaisua harjoitellaan monipuolisia ilmaisun välineitä (mm. kielet, kuvataide, musiikki, draama, liike) käyttäen.

 

3. ITSESTÄ HUOLEHTIMINEN JA ARJEN TAIDOT 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot ohjaavat oppilaita ymmärtämään, että jokainen vaikuttaa toiminnallaan niin omaan kuin toistenkin hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen. Keskeistä on harjoitella oman elämän ja arjen hallinnan taitoja, joihin sisältyvät myös teknologian hallitsemiseen ja omasta taloudesta huolehtimiseen liittyvät taidot.

 

4. MONILUKUTAITO

Monilukutaito on erilaisten tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen taitoa, ja teksti nähdään hyvin laaja-alaisesti. Monilukutaitoinen oppilas osaa tuottaa ja tulkita sanallisia, kuvallisia, numeraalisia, auditiivisia ja kinesteettisiä tekstejä. Monilukutaitoa rakennetaan koulun kaikissa oppiaineissa, ja sen kehittyminen edellyttää rikasta tekstiympäristöä.

 

5. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGINEN OSAAMINEN 

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on tärkeä kansalaistaito, jota rakennetaan kaikessa koulutoiminnassa. Koulussa opitaan hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa oppimisessa ja luovassa työskentelyssä, tiedonhaussa ja vuorovaikutuksessa. Tvt-välineitä harjoitellaan käyttämään turvallisesti ja vastuullisesti.

 

6. TYÖELÄMÄTAIDOT JA YRITTÄJYYS  

Työelämätaidot ja yrittäjyys muodostavat kokonaisuuden, jossa pyritään löytämään oppilaan omat vahvuudet ja innostuminen elämään. Keskeisiä valmiuksia ovat rohkeus, innovatiivisuus, töiden loppuun saattaminen, vuorovaikutustaidot ja yhdessä tekemisen taidot. Koulutyössä edistetään toiminnallisuutta.

 

7. OSALLISTUMINEN, VAIKUTTAMINEN JA KESTÄVÄN TULEVAISUUDEN RAKENTAMINEN 

Osallistumista ja vaikuttamista harjoitellaan edeten ryhmän ja luokan jäsenyydestä koulun sekä yhteiskunnan jäsenyyteen. Samalla opetellaan päättämään omien asioiden lisäksi myös yhteisistä asioista yhdessä toimien. Omakohtaisen luontosuhteen myötä opitaan kunnioittamaan ja suojelemaan luontoa sekä ympäristöä. Kestävää tulevaisuutta rakennetaan tehden valintoja ja toimimalla kestävän elämäntavan mukaisesti.

 

 

 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.