3.1 Purkuprosessi ja kierrätys

Takaisin julkaisuihin

Purkuprosessi ja kierrätys

Valmiin betonimurskeen laatuun vaikuttaa merkittävästi murskeen raaka-aineena olevan betonijätteen laatu.

Mikäli betonijäte on peräisin purettavasta rakennuksesta tai rakenteista, on purkutyön aikana huolehdittava, että 

 • haitalliset aineet ja niitä sisältävät materiaalit on purettu ennen hyödynnettäväksi aiottujen betonirakenteiden purkamista 
 • pilaantuneiksi todetut betonirakenteet puretaan erilleen ja huolehditaan, etteivät ne sekoitu hyödynnettävän betonimurskeen joukkoon 
 • purkubetonijätteeseen ei sekoitu muuta purkumateriaalia, joka voi vaikuttaa siitä valmistettavan betonimurskeen laatuun

Rakennusten ja rakenteiden purkuhankkeen suunnitteluvaiheessa hankkeeseen ryhtyvän (rakennuksen haltija, purkutyön tilaaja) tulee varmistua, että

 • purettavasta kohteesta on tehty asbesti- ja haitta-ainekartoitus ja tarvittavat haitta-ainetutkimukset
 • purkukohteessa syntyvän betonijätteen hyödyntämiskelpoisuus on tutkittu purkamattomista betonirakenteista otettujen näytteiden ympäristökelpoisuus-tutkimuksilla
 • purkutyöselostuksessa on edellytetty haitallisten aineiden poisto soveltuvilla menetelmillä ja vaatimusten mukaisesti
 • purkutyöt edellytetään tehtäväksi lajittelevana purkuna ja purku-urakoitsijalta edellytetään jätehuoltoon ja jätteiden käsittelyyn liittyvien velvoitteiden täyttämistä ja purkujätteiden määrän, laadun ja toimituskohteiden raportointia työn lopuksi
 • purkutyön valvonnasta huolehditaan ja varmistutaan, että haitalliset aineet ja niitä sisältävät rakenteet puretaan ennen muuhun purkutyöhön ryhtymistä ja jos haitallisia aineita havaitaan purkutyön aikana, näissä tilanteissa toimimiseen on sovittu menettelyt
 • purkutyön tilaaja ohjaa sopimuksilla, työvaiheistuksilla (asbesti- ja haitta-ainepurku, sisäpurku ja runko/massiivipurku) ja valvonnalla edellä mainittujen toteutumista.

Purku-urakoitsijan vastuulla on

 • noudattaa asbestia ja muita haitallisia aineita ja niitä sisältävien rakenteiden ja materiaalien purkamisessa lainsäädännön vaatimuksia ja turvallisia toimintatapoja
 • suunnitella ja toteuttaa purkutyövaiheet niin, että betonijätteen sekaan ei joudu muuta purkumateriaalia, jotta betonijätteet hyödyntämiskelpoisuutta ei vaaranneta
 • huolehtia, että purkujätteet toimitetaan luvallisiin vastanottopaikkoihin ja tehdä työn lopuksi purkujätteistä yhteenvetoraportointi
 • jos betonijäte murskataan purkutyömaalla, huolehtia, että murskaukselle on kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyntä (lupa tai meluilmoitus)
 • murskeen valmistuksen laadunhallintajärjestelmä, jonka mukaisesti valmiin murskeen tekninen kelpoisuus ja ympäristökelpoisuus on tutkittu ja osoitettu (mikäli purku-urakoitsija on betonimurskeen valmistaja)

Betonimurskeen seassa saa olla tiilijätettä. On kuitenkin syytä huomata, että vaikka Mara-asetuksen mukaisesti betonijätteen seassa voi olla enintään 30 paino-% tiilijätettä, teknisten ominaisuuksien laatuluokitus määrittelee, että BeM I - BeM III -luokan murskeissa tiilijätettä saa olla vain 10%. Mikäli siis purettavassa rakennuksessa on paljon tiiliverhousta ja tiilestä muurattuja väliseiniä yms. on tiilijätteen purkaminen erilleen muusta betonijätteestä silloin tarpeellista.

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.