4.3 Betonimurskeen soveltuvuus eri rakenneosiin

Takaisin julkaisuihin

Betonimurskeen soveltuvuus eri rakenneosiin

Taulukossa 3 on esitetty betonimurskeen soveltuvuus eri rakennekerroksiin. Laatuluokkaan BeM IV kuuluvaa materiaalia käytetään vain tilaajan kanssa erikseen sovittavissa kohteissa ja rakennusosissa, jolloin mitoitusparametrit yms. määritetään käytettävissä olevan materiaalin mukaisesti. Kuvissa 1 ja 2 on esitetty periaatepoikkileikkauksia betonimurskeen hyödyntämisestä erilaisissa rakenteissa.

Mara-asetuksen mukaisissa hyödyntämiskohteissa on betonimurskekerroksen alapinnasta oltava vähintään 1 m pohjaveden pintaan. Soveltamisohjeessa esitetyn määritysperiaatteen mukaisesti tässä tarkoitettu pohjaveden pinnan taso voi poiketa pohjavesiputkesta mitatusta.

Pohjaveden pinnan taso voi olla kaupunkialueilla hankala todeta eikä yksiselitteistä tulkintaa tai menettelyohjeistusta ole tällä hetkellä. Selvityksen riittävyyden ratkaisee MARA-rekisteröinti-ilmoituksen käsittelyn yhteydessä ELY-keskus.

Taulukko 3: Betonimurskeluokkien tekninen soveltuvuus eri rakennusosiin
Rakennekerros   BeM I   BeM II   BeM III 
Kantava kerros + + Ei sovellu
Jakava kerros ++ ++ +
Suodatinkerros  1)     (+) (+) (+)
Penger  2) + + ++
Arina Ei sovellu Ei sovellu Ei sovellu
Alkutäyttö Ei sovellu Ei sovellu Ei sovellu
Lopputäyttö ++ ++ ++
++ Soveltuu hyvin, käyttö suositeltavaa
+   Soveltuu kohtalaisesti
1) Suodatinrakenne voi olla suodatinkerros tai suodatinkangas tai tarvittaessa molemmat (InfraRYL 2017). Suodatinkerroksessa käytettävän betonimurskeen rakeisuus valitaan siten, että hankekohtaisessa suunnitelmassa tai InfraRYL:ssä esitetyt vaatimukset täyttyvät. Betonimurskeen alla geotekstiili ei saa olla polyesteriä (PES) (yleisesti suodatinkankaiden materiaali on PP, joka soveltuu käytettäväksi)
2) Etenkin routimattomiin pengertäyttöihin jakavan kerroksen alapuolella betonimurske soveltuu hyvin. Massiivisiin pengertäyttöihin on kuitenkin tarkoituksenmukaisempaa käyttää mahdollisesti saatavilla olevia muita soveltuvia täyttömateriaaleja.
 


Kuva 1: Erilaisia päällysteitä ja pintarakenteita

Kuva 1: Erilaisia päällysteitä ja pintarakenteita (InfraRYL litteranumerointi). Vihreällä värillä on esitetty rakennusosat, joissa on mahdollista käyttää peitetyn rakenteen ja sinisellä värillä päällystetyn rakenteen raja-arvot täyttävää betonimursketta. MARA-materiaalien yhteenlaskettu kerrospaksuus ≤ 1,5 m. (MARA-soveltamisohje/ Ramboll 2018)

 

Kuva 2: Johtokaivanto katualueella.

Kuva 2: Johtokaivanto katualueella. Kuvan mukaisessa rakenteessa kohdissa 2-4 voidaan käyttää päällystetyn rakenteen raja-arvot täyttävää betonimursketta. Läpäisevän päällysteen alla tulee käyttää peitetyn rakenteen raja-arvot täyttävää betonimursketta (MARA-soveltamisohje/Ramboll 2018). Kuvan mukaiset arina- ja alkutäyttöehdot soveltuvat myös johto-, kaapeli- ja putkijohtorakenteisiin, kuten kaasu- ja kaukolämpöputkirakenteisiin.

 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.