5.6 Työselostus

Takaisin julkaisuihin

Työselostus

Hankkeen työselostuksessa ilmoitetaan käytettävän betonimurskeen laatuvaatimukset sekä mahdolliset rajoitukset käyttökohteissa. Taulukossa 5 on esitetty esimerkkejä betonimurskeen huomioimisesta työselostuksen jakavaa kerrosta koskevissa tekstissä ja sekä muita urakka-asiakirjoissa mahdollisesti huomioitavia asioita.

Taulukko 5
Työselostusesimerkki (jakava kerros)   
Huomiot    
21210 Jakava kerros Esitetään InfraRYL:n mukainen littera hyötykäyttökohteesta.

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21210 mukaiset. Määritetään rakenteen tekniset vaatimukset InfraRYL mukaisesti, joka tarkoittaa, että mm. laadunvalvonta tehdään vastaavalla tavalla kuin luonnonkiviaineksille.

Jakavan kerroksen materiaalina voidaan käyttää betonimursketta BeM I ja BeM II. Betonimurskeen maksimi nimellisraekoko on enintään 90 mm. Lisäksi noudatetaan kaikkia InfraRYL:n liitteessä T18 esitettyjä vaatimuksia betonimurskeelle jakavassa kerroksessa. Käytettävä materiaali tulee hyväksyttää etukäteen tilaajalla.
  
Määritetään hankkeessa hyväksyttävät betonimurskeluokat ja määritellään hyväksyttävä rakeisuus.
Betonimursketta voidaan käyttää seuraavilla alueilla (määritellään tarpeen mukaan rajaukset).
- Katu 1 plv 0-500
- Parkkialue 1
  
Määritetään hyötykäyttöalueet mikäli betonimurskeen käyttö ei ole kauttaaltaan hankkeessa sallittu
Esimerkiksi:
Betonimurskeen etäisyys salaojaan oltava vähintään 1 metri.
  
Esitetään mahdolliset muut rajoitteet
Käytettävän betonimurskeen laatuasiakirjat (CE-merkki ja suoritustasoilmoitus) sekä tarvittavilta osin laadunvalvontatulokset on esitettävä ennen käytön aloitusta tilaajalle, joka hyväksyy käytettävän materiaalin, mikäli se on laatuvaatimusten mukaista.
  
Laatudokumenttien tarkastus ja käytettävän materiaalin hyväksyntä

Betonimurskeen laatua on seurattava silmämääräisesti vastaanoton ja rakentamisen aikana. Mikäli kohteeseen toimitettu betonimurske ei täytä vaatimuksia, on urakoitsija velvollinen poistamaan materiaalin, joka ei täytä vaatimuksia, työmaalta omalla kustannuksellaan.
  
Esitetään betonimurskeen vastaanotto ja urakoitsijan laadun
valvontavastuu työmaalla.
Katselmusasiakirjaan/loppudokumenttiin liitetään betonimurskeen laatutiedot
  
Laatu-asiakirjojen dokumentointi
Laatu-asiakirjojen dokumentointi Esitetään rakenteen dokumentointivaatimus

Samalla tavalla määritellään käytettävää betonimursketta koskevat vaatimukset myös muiden rakennusosien, kuten penkereiden ja mahdollisesti kantavan kerroksen osalta.

Urakka-asiakirjoissa olisi hyvä määritellä myös se, kuka vastaa betonimurskeen hyödyntämisen edellyttämän MARA-ilmoituksen ja loppuraportin tekemisestä. Vastuu niiden tekemisestä on lähtökohtaisesti hyödyntämispaikan haltijalla, mutta urakoitsija tai murskeen toimittaja voidaan valtuuttaa ilmoituksen tekemiseen.

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.