6 Ylläpito ja uudelleenkäyttö

Takaisin julkaisuihin

Ylläpito ja uudelleenkäyttö

6.1. Betonimurskerakenteen korjaus

Betonimurskekerrokseen kaivetun kaivannon täyttämiseen käytetään ensisijaisesti saman laatuluokan ja rakeisuuden betonimursketta, jotta rakenteeseen ei synny eri lailla käyttäytyviä osuuksia. Mikäli vastaavaa betonimursketta ei ole saatavilla, voidaan kaivanto täyttää myös muulla murskeella ja tiivistää kohta huolellisesti.

Mahdollisten kaivutöiden jälkeen betonimurskerakenteen päällysrakenteet on uusittava siten, että päällysrakenteen kerrokset ovat kantavuudeltaan ja tiiveydeltään vähintään samat kuin alkuperäiset rakennekerrokset.

Kaivua tehtäessä betonimurske erotetaan muusta maa- ja kiviaineksesta siten, että se säilyy mahdollisimman puhtaana, jolloin se voidaan käyttää uudelleen tai toimittaa betonijätteen kierrätysasemalle. Betonimurskeen tiivistystyö tehdään kuten luonnon maa- ja kiviaineksilla.

6.2. Uudelleenkäyttö, kierrätettävyys ja varastointi

Betonimurskeen uudelleenkäyttö on mahdollista ja suositeltavaa. Alkuperäisestä kohteesta poistettua betonimursketta voidaan käyttää uudelleen rakentamisessa, jos sen ympäristökelpoisuus- ja laatuominaisuudet vastaavat aiottua käyttötarkoitusta. Tarvittaessa murskeen laatu tutkitaan uudelleen, jos esimerkiksi epäillään, että murske on rakenteessa hienontunut.

Rakenteesta kaivettu betonimurske, johon ei ole sekoittunut merkittävissä määrin maa- tai kiviainesta tai muuta materiaalia, on mahdollista toimittaa betonijätteen kierrätysasemille vastaanottoehtojen mukaisesti, jolloin se palautuu kiertoon tarvittaessa uudelleen jalostettuna ja laadunvalvonnan läpikäyneenä.

Betonimursketta voidaan varastoida kasoissa. Tarvittaessa on huolehdittava, että murskekasoista ei tapahdu merkittävää pölyämistä. Lyhytaikaista varastointia (enintään 1 vuosi) voidaan tehdä käyttökohteessa, jos on huolehdittu, että kasa ei pölyä eikä siitä tapahdu merkittävää hienoaineksen huuhtoutumista.

6.3. Käytöstä poistaminen

Mikäli betonimurskeeseen on sekoittunut muuta maa- tai kiviainesta tai jätteitä tai betonimursketta ei pystytä kierrättämään, se poistetaan käytöstä betonijätteenä. Jos betonijäte toimitetaan kaatopaikalle, on sen kaatopaikkakelpoisuus tutkittava. Betonijätettä ei saa sijoittaa maankaatopaikan täyttöön. Käytöstä poistuva betonimurske luokitellaan betonijätteeksi (EWC-koodi 17 01 01 tai 17 01 07).

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.