Miksi ja miten laatutyötä tehdään?

Takaisin julkaisuihin

Miksi ja miten laatutyötä tehdään?

Perusopetuslain mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta, osallistua ulkopuoliseen arviointiin sekä julkistaa arviointien keskeiset tulokset. Tällä lakisääteisellä velvoitteella on olennainen merkitys, jotta yksiköiden toiminta kehittyy koko ajan ja kehitystoiminnassa huomioidaan valtakunnalliset laatutavoitteet.

Laatutyön apuvälineeksi on laadittu tämä opas. Oppaassa kerrotaan muun muassa laatukriteereistä, seudullisesta arvioinnista, kunnan itsearviointityön käytänteistä sekä annetaan apukysymyksiä itsearviointipäivään. Opas pohjautuu vuonna 2014 julkaistuun oppaaseen Laatua lahtelaisiin kouluihin.

ITSEARVIOINTI

Itsearvioinnissa tunnistetaan toiminnan tämän hetkinen tila, hyvin olevat asiat ja kehittämiskohteet. Tässä oppaassa on kuvattu toimintamalleja koulun itsearvioinnin toteuttamiseen. Kun itsearviointityön tuloksena on saatu nostettua olennainen esille, yksiköissä tehdään suunnitelma, miten kehittämistoimintaa toteutetaan. PDCA-mallin (plan-do-check-act) mukaisesti ensin suunnitellaan toimet ja valitaan vastuuhenkilöt asioiden edistämiseen. Suunnittelun ja toteutuksen jälkeen riittävän usein tarkistetaan, miten toimet ovat edenneet ja tarvittaessa tehdään korjausliikkeitä. Itsearviointityössä käytetään apuna CAF-mallia.

Yksiköissä valitaan vuosittain muutama erityinen painopistealue tai kehittämiskohde. Näiden valinnassa on hyvä käyttää apuna itsearviointituloksissa esille nousseita asioita. Jotta kehittämiskohteet ulottuvat koko kunnan kehittämiseen, esiin nousseita asioita on tärkeä viedä myös poliittisten päättäjien tietoon esimerkiksi opetuksen toimintaa ohjaavaan lautakuntaan. Näin ne voidaan huomioida muun muassa talousarvion suunnittelussa. Huoltajille, oppilaille, henkilökunnalle ja keskeisille sidosryhmille on tiedotettava itsearviointi- ja laatutyön tuloksista ja tavoitteista, jotta jokainen omalta osaltaan työskentelee samojen päämäärien eteen.

Itsearviointitoiminnassa hyödynnetään kaikkia mahdollisia käytettävissä olevia taustatietoja. Osa taustatiedosta pohjautuu kyselyihin, joita ovat esimerkiksi KiVa- ja kouluterveyskyselyt sekä yksikön itse toteuttamat kyselyt. Kyselytulosten lisäksi hyödynnetään muutakin käytössä olevaa tietoa esimerkiksi kehityskeskusteluissa ja yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokouksissa esiinnousseita ajatuksia.

 

AUDITOINTI

Arviointityössä on mahdollisuus myös ulkoiseen arviointiin, eli auditointiin. Siinä arvioidaan toimitaanko sovitun toimintajärjestelmän mukaisesti sekä millaisia ongelmakohtia toiminnassa havaitaan ulkopuolisen silmin ja millaista kehittämistyötä ongelmien ratkaisemiseksi olisi järkevää toteuttaa.

 

SEUDULLINEN ARVIOINTI

Seudullinen arviointi tarkoittaa kaikissa kunnissa yhtäaikaisesti avoinna olevia arviointikyselyjä ja niistä johdettuja maakunta-, kunta- ja koulukohtaisia tuloksia. Tuloksia käytetään itsearviointien taustamateriaalina.

 

LAATUTYÖN TEKIJÄT

Itsearviointi- ja laatutyötä toteuttavat nimetyt henkilöt. Kunnan perusopetuksen laatuvastaava huolehtii koko kunnan tasolla laatu- ja itsearviointityöstä. Laatuvastaavat muodostavat seudullisen arviointiryhmän ARVOn, jossa tehdään seudullisia linjauksia. Jokaisessa yksikössä voi olla laatuedustaja, joka huolehtii esimiehen kanssa yksikön kehittämistyöstä. Itsearvioinnin on oltava kattavaa, joten itsearviointiin kannattaa ottaa mukaan oppilaiden, huoltajien, opetushenkilökunnan ja muun henkilökunnan edustajat. Yksikön johdon on sitouduttava itsearviointityöhön, jotta valituilla henkilöillä on resurssit toteuttaa työtään. Hyvin toteutettu itsearviointityö auttaa yksikön johtoa kehittämistyössä. 

 

 

LAATUOPPAAN TYÖRYHMÄ

puheenjohtaja rehtori Tuula Herkepeus (Lahti)
rehtori Jani Alatalo (Heinola)
rehtori Kari Miettinen (Padasjoki)
apulaisrehtori Janne Salonen (Hollola)
opetuspäällikkö Piia Uotinen (Orimattila)

 

Opetushenkilöstön itsearvointityökalun materiaalia ovat tuottaneet rehtorit Kati Pennanen ja Kirsikka Saresma.

Auditointimateriaalia on tuottanut laatupäällikkö Anne Jaakkola.

 

 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.