Miten toteutetaan itsearviointia - CAF-malli?

Takaisin julkaisuihin

Miten toteutetaan itsearviointia – CAF-malli?

Itsearviointi tarvitsee työkalun. Seudullisesti työkaluksi on valittu CAF-malli. Mallia on muutettu alkuperäisestä vastaamaan paremmin opetuksen kehittämisen tarpeita. Tässä muokkauksessa on pyritty ottamaan huomioon myös se, että kaikki esi- ja perusopetuksen laatukriteerit tulevat käsiteltyä CAF-mallin mukaista arviointia tehtäessä.

CAF-ARVIOINTIMALLI

Yhteinen arviointimalli (CAF – Common Assessment Framework) on julkisen sektorin organisaatioille tarkoitettu laadunarviointi-työkalu. CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden suorituskyvyn arviointiin ja kehittämiseen. Mallia voi hyödyntää osana laajempaa kehittämistyötä tai sitä voi käyttää kohdennetusti tiettyyn kehittämistarpeeseen. CAF soveltuu niin koko organisaation kuin sen osienkin arviointiin.

CAF on yleisen tason työkalu, jota voidaan muokata vastaamaan paremmin oman organisaation tarpeita. Tärkeää on kuitenkin noudattaa yhdeksää arviointialuetta ja niiden 28 arviointikohtaa. Myöskään pisteytystaulukoita ei suositella muutettavaksi.

Yhdeksän arviointialuetta sisältävä malli kattaa kaikki organisaation toiminnan arvioinnin kannalta keskeisimmät osa-alueet. Ensimmäiset viisi arviointialuetta tarkastelevat niitä organisaation toimintatapoja, joilla pyritään saavuttamaan asetetut tavoitteet ja tavoitellut tulokset.

Jälkimmäisellä neljällä alueella arvioidaan näistä toimintatavoista seuraavia tuloksia eri näkökulmista. Keskeisten suorituskykytulosten lisäksi tulospuolella tarkastellaan erikseen henkilöstötuloksia, asiakas- ja kansalaistuloksia ja yhteiskunnallisia tuloksia. Yhdeksän arviointialuetta jakautuvat 28 alakohtaan, jotka sisältävät esimerkkejä siitä, millaisia toimintatapoja ja tuloksia kullakin arviointialueella voidaan tarkastella.

CAF tarjoaa organisaatiolle kokonaisvaltaisen viitekehyksen, jonka avulla se voi seurata oman toimintansa kehittymistä. Malli mahdollistaa:

- näyttöön perustuvan arvioinnin, jossa omaa organisaation suorituskykyä verrataan kriteeristöön, jonka sisältö on laajasti hyväksytty eurooppalaisella julkisella sektorilla

- korkean suoritustason saavuttamisen ja sen todentamisen,

- yhteisen ja kestävän käsityksen muodostamisen siitä, mitä tarvitaan organisaation toiminnankehittämiseksi,

- saavutettavien tulosten ja ne mahdollistavien toimintatapojen välisen riippuvuuden hahmottamisen,

- henkilöstön osallistumisen toiminnan arviointiin ja kehittämisen suunnitteluun,

- hyvien käytäntöjen jakamisen oman organisaation sisällä ja muiden organisaatioiden kanssa,

- erilaisten kehittämishankkeiden nivomisen osaksi normaalia johtamista ja kehittymisen seurannan, kun itsearviointi toistetaan samalla kriteeristöllä säännöllisesti.

 

 

CAF-arviointimallin yksityiskohtainen arviointi- ja pisteytystapa (0-100 pistettä) antaa tietoa kehittämistoimenpiteiden suuntaamiseksi. Mallissa annetaan pisteitä eri arviointialueille. Arviointialueita on kaksi eri ryhmää: toiminta ja tulokset. Pisteiden antamisen perusteet ovat erilaiset arvioitaessa toimintaa ja tuloksia.

 

CAF KUVANA

CAF-mallin kuvaus

 

CAF-PISTEYTYS

CAF-pisteytys

 

CAF-KYSYMYKSET 2019

 

Löydät keväällä 2019 käytössä olleet kysymykset täältä.

 
 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.