Omaa työtä kehittämässä – opetushenkilöstön itsearviointikysymyksiä

Takaisin julkaisuihin

Omaa työtä kehittämässä – opetushenkilöstön itsearviointikysymyksiä

Työkalussa on kysymyksiä, joiden avulla voi keskustella opettajan työstä ja muutoksesta kehityskeskustelun aikana. Työkalun tarkoituksena on edistää opettajan ja rehtorin sekä opettajatiimien vuoropuhelua työnkehittämisestä ja työssä jaksamisesta. Näitä kysymyksiä voi käyttää myös esimerkiksi rekrytointihaastatteluissa.

 

SISÄLTÖOSAAMINEN - OPETTAJAN PERUSTEHTÄVÄ

1. Tunnen opettamieni luokka-asteiden opetussuunnitelmalliset sisällöt.
2. Minulla on selkeä oppimiskäsitys, joka ohjaa työtäni. Millainen?
3. Opetuksen sisällöissä otan huomioon oppilaiden yksilölliset tarpeet arvioiden ja kehittäen oppimateriaaleja.
4. Arvioin oppimista ja osaamista yksilöllisesti.
5. Toimin opettajana vastuuntuntoisesti.
6. Pidän tärkeänä oppimaan oppimisen taitojen tukemista opetuksessa.
7. Tuen oppilaan sosiaalisten ja tunne elämätaitojen kehittymistä.
8. Minulla on valmiudet tehdä yhteistyötä erilaisten perheiden kanssa.
9. Olen hyvässä työvireessä.

 

PEDAGOGINEN OSAAMINEN - OPETTAJAN PERUSTEHTÄVÄ

1. Oppilaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen liittyvät toimenpiteet ja asiakirjat ovat minulle tuttuja.
2. Olen muodostanut opetusryhmiä ottamalla oppijoiden erilaisuuden huomioon.
3. Opettajien yhteistoiminta helpottaa työni suunnittelua ja toteutusta.
4. Hyödynnän opetuksessani teknologiaa monipuolisesti.
5. Ylitän joskus mukavuusalueeni kokeilemalla uusia pedagogisia ratkaisuja.
6. Siirryn välillä opetustilanteessa opettajan roolista ohjaajan rooliin.
7. Kasvattajuus ohjaa myös opettajuuttani.
8. Minulla on menetelmiä/taitoja ratkaista ristiriitoja erilaisissa tilanteissa.

 

KEHITTÄMISOSAAMINEN - OPETTAJAN TUTKIVA JA KEHITTÄVÄ OTE

1. Arvioin omaa työtäni säännöllisesti.
2. Minulla on ideoita työni ja opetuksen kehittämiseksi.
3. Seuraan pedagogiikan ja kasvatusalan tutkimuksia.
4. Tiedostan ja sovellan työssäni erilaisia työtapoja oppimisen tukena ja arvioin niiden toimivuutta. 
5. Arvioin työni vaikuttavuutta oppijan tulevaisuuden kannalta.
6. Osaan muuttaa ja kehittää omaa toimintaani palautteen pohjalta.
7. Osaan huolehtia omasta työhyvinvoinnistani.

 

TYÖYHTEISÖOSAAMINEN - TYÖTÄ YHDESSÄ

1. Olen suunnitellut ja toteuttanut työtä yhdessä työparin kanssa.
2. Toimin tavoitteellisesti tiimissä.
3. Osaan ja haluan toimia ihmisten kanssa eri yhteistyömuodoissa (esim. moniammatilliset ryhmät, kodin ja koulun yhteistyö).
4. Olen valmis jakamaan omaa osaamistani ja oppimaan muilta.
5. Sitoudun yhteisiin toimintatapoihin ja tavoitteisiin toimimalla niiden mukaisesti.
6. Ymmärrän taloudellisten tekijöiden merkitykset toiminnan suuntaajana ja pyrin tekemään niiden pohjalta parhaat mahdolliset ratkaisut koko työyhteisöä ajatellen.
7. Tiedän, että voin omalla toiminnallani vaikuttaa työyhteisön hyvinvointiin.

 

 

 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.