www.lahti.fi

 

Lupaamme, että Lahdessa osallistumisen ja vaikuttamisen tavat ovat eri-ikäisille asukkaille selkeitä, ymmärrettäviä ja helposti tavoitettavia

Kaupunkikonserni ja asukkaat, yhdistykset sekä yhteisöt suunnittelevat ja tekevät asioita aidosti yhdessä. Vuoropuhelu kaupunkiorganisaation ja kuntalaisten välillä toimii. Kaupunki tukee asukkaiden omatoimisuutta sekä arjen hallintaa ja kaupungissa hyväksytään erilaisuus. Lahtelaiset tuntevat jatkossa entistä paremmin erilaiset vaikutuskanavat ja mahdollisuutensa vaikuttaa omien palveluidensa ja kaupunkiympäristön suunnitteluun. Lupaamme, että kaupunkiorganisaatio tukee erilaisia vuorovaikutuksen tapoja ja tarjoaa useita osallistumiskanavia. Myös niillä, jotka eivät pysty tai halua käyttää sähköisiä välineitä, on mahdollisuus saada äänensä ja mielipiteensä kuuluviin.

ruusuja ja risuja

Kaupunki on sitoutunut parantamaan osallisuutta Lahdessa erilaisten toimenpiteiden avulla

Lahdessa on lupa osallistua

Laajennamme kuntalaisten osallistamismahdollisuuksia ennakkoluulottomasti. Kannustamme osallistumaan ja vaikuttamaan.

Osallistuminen sallitaan ja erilaisten toimintatapojen kokeileminen on luvallista.

Esimerkkejä toteuttamiskeinoista

Sallitaan kokeilut ja toteutetaan niitä yhdessä kaupunkilaisten kanssa.

Hyödynnetään osallistumiseen kannustavaa viestintää.

 

Kaupungin toimintakulttuuria kehitetään avoimemmaksi ja osallistavammaksi

Kehitämme kaupunginorganisaation toimintakulttuuria tukemaan osallisuutta.

Tiedostamme, että ihmiset haluavat entistä enemmän vaikuttaa suoraan itseään ja lähiyhteisöään koskeviin asioihin.

Suoraa, lähidemokratiaa ja jatkuvaa vuorovaikutusta kaupungin ja asukkaiden välillä kehitetään.

Esimerkkejä toteuttamiskeinoista

Järjestetään koulutusta ja työpajatoimintaa kaupungin työntekijöille osallisuuden tukemisesta ja palvelumuotoilusta.

Työyhteisöissä opiskellaan ja harjoitellaan palvelukulttuuria.

Annetaan toimialarajat ylittävää vertaistukea ja hyödynnetään osallistamisesimerkkejä omalla toimialalla.

 

Kehitämme uusia toimintatapoja yhdessä

Käyttäjälähtöisyys on palvelujen käyttäjien tarpeista lähtevää palvelujen ja palveluprosessien kehittämistä. Kehitämme uusia toimintatapoja käyttäjälähtöisesti, kuuntelemme ja hyödynnämme käyttäjien ideoita ja kokemuksia.

Seuraamme kaupungin tarjoamien osallistumiskanavien käyttöä ja saavutettavuutta.

Kartoitamme kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia ja valitsemme parhaat uuden kunnan toimintatavaksi.

Esimerkkejä toteuttamiskeinoista

Järjestetään työpajoja, joissa kehitetään uusia osallistumistapoja yhdessä eri osapuolten kanssa.

Hyödynnetään Porukka-mobiilisovellusta.

Kehitetään kaupungin e-palautejärjestelmää ja Idearumpu-palvelua.

Otetaan kokemusasiantuntijoita mukaan suunnitteluun, eli henkilöitä, joilla on omakohtaista kokemusta kyseisestä asiasta.

 

 

Osallisuusohjelmaa päivitetään ja täydennetään yhdessä asukkaiden kanssa

Osallisuusohjelman ensimmäinen versio otetaan käyttöön 1.1.2017.

Osallisuusohjelmaa päivitetään vuosittain ja osallisuustyöryhmä valvoo ohjelman toteutumista ja kehittämistä.

Asukkaat pääsevät osallistumaan osallisuusohjelman laadintaan ja päivittämiseen.

Esimerkkejä toteuttamiskeinoista

Osallisuusohjelmasta poimitaan vuosittain jokin teema, joka päivitetään.

Avataan osallisuusohjelma säännöllisesti lahtelaisten kommentoitavaksi ja täydennettäväksi

 

 

Tuemme aitoa vuorovaikutusta ja ylläpidämme monipuolisia vuorovaikutuskeinoja

Hyvä vuorovaikutus syntyy arvostuksesta ja aktiivisesta kuuntelusta sekä halusta ymmärtää erilaisia näkökulmia.

Kaupunki on eri tavoin vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa ja kaupungin työntekijät ovat asukkaiden tavoitettavissa. Lupaamme kehittää jatkuvasti erilaisia vuorovaikutuskeinoja, esimerkiksi asukasneuvontaa, asukasiltoja ja -tapaamisia. Myös verkkovuorovaikutusta, kuten Porukka-sovellusta ja chat-asiakaspalvelua kehitetään.

Käyttäjän toiveiden ja käyttäjäkokemuksen pohjalta kehitämme osallisuutta tukevia verkkosivuja.

Esimerkkejä toteuttamiskeinoista

Monitoimitaloissa ja kyläntaloilla järjestetään kuntalaisille "asukaspäiviä" joissa opastetaan ja kerrotaan kaupungin palveluista.

Asukasilloissa on mahdollista kuulla suunnittelusta ja tavata kaupungin asiantuntijoita.

Hyödynnämme keskustelua ja vuorovaikutusta sosiaalisessa mediassa ja Porukka-sovelluksessa.

 

Vahvistamme kaikkien osallisuutta, koska se on hyvinvoinnin perusta

Riittävä toimeentulo, hyvinvointi, toiminnallinen osallisuus ja yhteisöön kuuluminen ovat suoja syrjäytymistä vastaan.

Otamme huomioon asukkaiden erilaiset elämäntilanteet ja tarpeet, kun osallistumista järjestetään.

Esimerkkejä toteuttamiskeinoista

Teemme yhteistyötä vanhus- ja vammaisneuvoston, asukasyhdistysten, nuorisovaltuuston sekä maahanmuuttajatahojen kanssa.

Tehdään yhteistyötä osallisuustyöryhmän, neuvostojen sekä yhteisöjen välillä.

Tuetaan erityisesti syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien osallisuutta. 

 

Kolmannen sektorin asiantuntijuus ja kokemusasiantuntijuus käyttöön

Teemme yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.

Hyödynnämme kolmannen sektorin asiantuntemusta, erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien kuntalaisten aktivoimiseksi.

Esimerkkejä toteuttamiskeinoista

Vahvistamme kumppanuuksilla kolmannen sektorin palveluntuottajien toimintaedellytyksiä strategian tavoitteita tukeviksi.

 

Huolehdimme, että osallistumisen ja vaikuttamisen keinot ovat kaikkien ryhmien ulottuvilla  

Tarjoamme oikeita
osallisuuden ja vaikuttamisen keinoja erilaisille yhteiskuntaryhmille.

Kokoamme tietoa eri ryhmien tarpeista ja toiveista osallisuuden ja vaikuttamisen keinoihin liittyen ja kokemusasiantuntijuuden huomioiden.

Erityisesti on tarve luoda sellaisia osallistumismalleja, joissa kielelliset ja kulttuuriset erot huomioidaan ja jotka rohkaisevat eri väestöryhmien väliseen vuorovaikutukseen ja osallisuuteen.

Esimerkkejä toteuttamiskeinoista

Järjestetään iän ja elämäntilanteen mukaan suunnattuja infotilaisuuksia, joissa kerrotaan vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksista.

 

Kehitämme yhteisöllisyyttä

Kannustamme kuntalaisia omavastuuseen ja mahdollistamme osallistumisen palveluiden ja lähiympäristön kehittämiseen.

Lupaamme, että kuntalaiset voivat olla aktiivisessa roolissa kehittämässä omaa kaupunkiaan.

Esimerkkejä toteuttamiskeinoista

Kannustamme ihmisiä ottamaan vastuuta entistä enemmän esimerkiksi omasta lähialueestaan.

 

 

 

 
 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.