Formatiivinen ja summatiivinen arviointi

Takaisin julkaisuihin

Formatiivinen ja summatiivinen arviointi

Perusopetuksessa oppilaan arvioinnilla on kaksi toisiaan tukevaa tehtävää:

 • ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaiden itsearvioinnin taitoja
 • määrittää, missä määrin oppilas on saavuttanut oppiaineille asetetut tavoitteet.

Näitä arvioinnin tehtäviä toteutetaan formatiivisella arvioinnilla ja summatiivisella arvioinnilla.

 

Formatiivinen arviointi

Formatiivisen arvioinnin tehtävänä on ohjata oppilaan opintojen edistymistä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Formatiivinen arviointi auttaa oppilasta ymmärtämään omaa oppimistaan, tunnistamaan vahvuuksiaan ja kehittämään työskentelyään. Jokaisen oppilaan tulee saada käsitys siitä, mitä hänen on tarkoitus oppia ja miten hänen suoriutumistaan arvioidaan.

 • Formatiivinen arviointi on osa opetusta.
 • Formatiivinen arviointi on oppimista tukevaa ja ohjaavaa palautetta, joka auttaa oppilasta ymmärtämään tavoitteet ja tunnistamaan omaa edistymistään ja kehittämiskohteitaan.
 • Itsearviointi ja vertaispalaute ovat osa formatiivista arviointia. (Ks. tarkemmin tämän oppaan kappale Itsearviointi ja vertaispalaute)
 • Formatiivinen arviointi ei edellytä dokumentointia.

 

Summatiivinen arviointi

Summatiivinen arvioinnin kuvaa, miten oppilas on saavuttanut oppiaineille asetetut tavoitteet. Summatiivinen arviointi perustuu opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Jokaisen oppilaan tulee tietää siitä, mitä hänen on tarkoitus oppia ja miten hänen suoriutumistaan arvioidaan.

 • Lahdessa summatiivinen arviointi tehdään ja kirjataan todistukseen
  • vuosiluokilla 1–2 lukuvuoden päätteeksi
  • vuosiluokilla 3–9 syyslukukauden lopussa ja lukuvuoden päättyessä.
 • Lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi on summatiivinen kokonaisarviointi oppilaan koko lukuvuoden suoriutumisesta.
 • Päättöarviointi kohdistuu oppiaineille asetettuihin tavoitteisiin perusopetuksen oppimäärän päättyessä. Lahden perusopetuksessa oppiaineen oppimäärä voi päättyä oppiaineesta riippuen vuosiluokalla 7., 8. tai 9.
 • Oppilaalle ja hänen huoltajalleen tulee antaa myös lukuvuoden aikana tietoa oppilaan opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä. Lahdessa vuosiluokilla 1–2 ja 6 käydään oppilaan ja huoltajan kanssa arviointikeskustelut ja vuosiluokilla 3–5 ja 7–9 vuosittaiset oppilaskohtaiset keskustelut. (Ks. Tarkemmin tämän oppaan luku Arviointikeskustelu ja oppilaskeskustelu) Lisäksi arviointia dokumentoidaan lukuvuoden aikana muun muassa Wilma-järjestelmään.
 • Tuen oppilaan kohdalla arviointikeskustelu/oppilaskohtainen keskustelu on mahdollista korvata oppimissuunnitelman tai HOJKSin laadinnan ja päivittämisen yhteydessä.
 • Summatiivisen arvioinnin tekee aina oppilasta opettanut opettaja. Jos opettajia on useita, opettajat tekevät arvioinnin yhdessä.
 • Opettajan tulee dokumentoida arvioinnit niistä näytöistä, jotka vaikuttavat oppilaan summatiiviseen arviointiin.

 

Lahdessa lukuvuoden aikana toteutettavaa arviointia ohjaa arvioinnin vuosikello

Arviointikaavio

 

Oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan tietoa oppimisen ja osaamisen edistymisestä lukuvuoden aikana. Välitodistuksen antaminen joulukuussa sekä lukuvuoden aikana toteutettavassa arviointikeskustelussa tai oppilaskohtaisessa keskustelussa kerrotaan oppilaalle palautetta hänen oppimisestaan ja koulunkäynnistään. Keskustelut voidaan toteuttaa syyskuun-helmikuun aikana koulu katsoessa soveltuva ajankohta kodin ja koulun yhteistyölle.

Tuen oppilaan kohdalla arviointikeskustelu/oppilaskohtainen keskustelu on mahdollista korvata oppimissuunnitelman tai HOJKSin laadinnan ja päivittämisen yhteydessä.

Lukuvuoden päätteeksi annetaan kaikilla vuosiluokilla lukuvuositodistus ja perusopetuksen päättävillä päättötodistus.

Tutustu aiheeseen syvemmin

Lahden perusopetuksen opetussuunnitelma

 • Najat Quakrim-Soivio 2016: Oppimisen ja osaamisen arviointi. Otava.
 • Tukimateriaalia opettajille arviointiin Lahden INTRAssa perusopetuksen sivustolla
 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.