Itsearviointi ja vertaisarviointi

Takaisin julkaisuihin

Itsearviointi ja vertaisarviointi

Itse- ja vertaisarvioinnin taitoja harjoitellaan koko perusopetuksen ajan. Ne ovat luonteva osa kaikkia oppimistilanteita. Oppilas oppii tarkkailemaan oppimista ja arvioimaan omaa tai muiden toimintaa oppijana. Tavoitteena on saavuttaa vahvat itsereflektion ja vuorovaikutteisen palautteenannon taidot.

Itse- ja vertaisarviointi on tärkeää, koska sen avulla

 • oppilas tulee kuulluksi omista oppimiskokemuksistaan
 • oma identiteetti rakentuu
 • motivaatio kasvaa
 • vuorovaikutus- ja tunnetaidot kehittyvät
 • vahvuudet ja harjoiteltavat asiat tunnistetaan
 • opettaja saa tärkeää tietoa oppilaan kokemuksista.

Arvioinnin periaatteet

Itse- ja vertaisarvioinnissa on tärkeää kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

 • Onnistuneen arviointityöskentelyn pohjana on turvallinen ilmapiiri, jossa kaikille näkökulmille on tilaa.
 • Alussa tarvitaan vahvaa opettajan tukea ja ohjausta, jota vähennetään pikkuhiljaa, kun oppilaan omat taidot vahvistuvat.
 • Arviointitaitojen kehittyminen edellyttää jatkuvaa harjoittelua, joka on hyvä aloittaa pienistä ja konkreettisista asioista. Ryhmän tarpeet ja osaaminen tulee ottaa huomioon.
 • Arvioinnin kohde tulee määritellä tarkasti ja oppilaan pitää tietää, mitä hän arvioi.
 • Vertaispalautteen antamisessa on tärkeää, että opettaja määrittää ryhmälle sopivan työtavan ja ohjaa oppilaita kannustavaan ja ystävälliseen vuorovaikutukseen.
 • Oppilaalla tulee olla oikeus omaan näkemykseensä, jota opettaja ei voi suoraan korjata. Erilaisista näkemyksistä on hyvä keskustella.
 • Itse- ja vertaisarviointi on jatkuvaa ja luonteva osa arkisia oppimistilanteita.

 

Itse- ja vertaisarvioinnin monimuotoisuus
Itse- ja vertaisarviointia voi tarkastella esimerkiksi vaativuuden ja laajuuden näkökulmista. Vaativammat arvioinnin työtavat edellyttävät enemmän harjoittelua. Laajat arviointitavat taas vaativat enemmän suunnittelua ja kohdistuvat yleensä laajempiin kokonaisuuksiin. Alla olevassa nelikentässä kuvataan muutamien esimerkkien avulla sitä, miten monimuotoista itse- ja vertaisarviointi voi olla.

Arvioinnin periaatteet

Ohjeet opettajalle oppilaan itsearviointi -lomakkeen käyttöön

 • Ohjaa oppilaita täyttämään lomaketta ja kerro tarvittaessa esimerkkejä itsearvioinnin kohteista mm. TVT-käsitteen avaaminen ja 2. vuosiluokalla ymmärtävä lukeminen.
 • Ohjaa oppilaita värittämään nopan silmäluvuista sen verran, kuin hän mielestään itsearvioitavan asian osalta osaa.
 • Muistathan että opettajan kommentin tulee olla positiivisia ja kannustavia. Ne eivät saa sisältää arviointia tai arvostelua.
 • Oppilaan täyttämä itsearviointi -lomake toimii oppilaan, huoltajan ja opettajan vuosittain käytävän keskustelun tukena.


Itsearviointi -lomakkeet

Itsearviointilomake 1-2.lk 

Itsearviointilomake 3-4.lk 

Itsearviointilomake 5-6.lk 

Itsearviointilomake 7-9.lk

 

 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.