Itsearviointi ja vertaispalaute

Takaisin julkaisuihin

Itsearviointi ja vertaispalaute

Itsearviointi ja vertaispalaute ovat osa formatiivista arviointia. Itse- ja vertaispalautteen taitoja harjoitellaan opettajan ohjauksessa koko perusopetuksen ajan. Ne ovat luonteva osa erilaisia oppimistilanteita, ja niitä tulee harjoitella osana kaikkien oppiaineiden opiskelua. Oppilas oppii tarkkailemaan oppimista ja arvioimaan omaa tai muiden toimintaa oppijana. Tavoitteena on saavuttaa vahvat itsereflektion ja vuorovaikutteisen palautteenannon taidot. Itsearviointi ja vertaispalaute eivät vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon.

Itsearviointi ja vertaispalaute on tärkeää, koska sen avulla 

 • oppilas tulee kuulluksi omista oppimiskokemuksistaan
 • oma identiteetti rakentuu
 • motivaatio kasvaa
 • vuorovaikutus- ja tunnetaidot kehittyvät
 • vahvuudet ja harjoiteltavat asiat tunnistetaan
 • opettaja saa tärkeää tietoa oppilaan kokemuksista.

Arvioinnin periaatteet

Itsearvioinnissa ja vertaispalautteessa on tärkeää kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

 • Onnistuneen arviointityöskentelyn pohjana on turvallinen ilmapiiri, jossa kaikille näkökulmille on tilaa.
 • Alussa tarvitaan vahvaa opettajan tukea ja ohjausta, jota vähennetään pikkuhiljaa, kun oppilaan omat taidot vahvistuvat.
 • Arviointitaitojen kehittyminen edellyttää jatkuvaa harjoittelua, joka on hyvä aloittaa pienistä ja konkreettisista asioista. Ryhmän tarpeet ja osaaminen tulee ottaa huomioon.
 • Arvioinnin kohde tulee määritellä tarkasti ja oppilaan pitää tietää, mitä hän arvioi.
 • Vertaispalautteen antamisessa on tärkeää, että opettaja määrittää ryhmälle sopivan työtavan ja ohjaa oppilaita kannustavaan ja ystävälliseen vuorovaikutukseen.
 • Oppilaalla tulee olla oikeus omaan näkemykseensä, jota opettaja ei voi suoraan korjata. Erilaisista näkemyksistä on hyvä keskustella.
 • Itsearviointi ja vertaispalaute on jatkuvaa ja luonteva osa arkisia oppimistilanteita.

 

Itsearvioinnin ja vertaispalautteen monimuotoisuus

Itsearviointia ja vertaispalautetta voi tarkastella esimerkiksi vaativuuden ja laajuuden näkökulmista. Vaativammat arvioinnin työtavat edellyttävät enemmän harjoittelua. Laajat arviointitavat taas vaativat enemmän suunnittelua ja kohdistuvat yleensä laajempiin kokonaisuuksiin. Alla olevassa nelikentässä kuvataan muutamien esimerkkien avulla sitä, miten monimuotoista itsearviointia ja vertaispalautetta voi olla.

Arvioinnin periaatteet

 

 

 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.