Käyttäytymisen arviointi

Takaisin julkaisuihin

Käyttäytymisen arviointi

Opetussuunnitelman perusteiden mukaan perusopetuksessa pitää arvioida käyttäytymistä. Käyttäytymiseen liittyvien tietojen ja taitojen opettaminen ovat osa koulun kasvatustehtävää.

Arvioinnin periaatteet

Yhteiset toimintatavat ovat arvioinnissa tärkeitä. Kouluissa on hyvä keskustella ja sopia,

  • miten käyttäytymisen tavoitteet ja arviointikriteerit viestitään oppilaille ja huoltajille
  • miten käyttäytymiseen liittyviä tietoja ja taitoja tuetaan ja opetetaan kouluyhteisössä
  • miten oppilaat asettavat omalle käyttäytymiselleen tavoitteita ja mikä rooli itsearvioinnilla on käyttäytymisen arvioinnissa.

 

Käyttäytymisen arviointi
vuosiluokilla 1–5

Vuosiluokilla 1–4 käyttäytymistä arvioidaan sanallisesti asteikolla kiitettävä - hyvä - tyydyttävä - välttävä. Viidennellä luokalla käyttäytymistä arvioidaan sekä arvosanalla että sanallisesti. Käyttäytymistä arvioidaan yhteistyössä kaikkien niiden opettajien kanssa, jotka ovat opettaneet oppilasta.

Sanallinen arviointi kirjataan todistuksen mukana annettavaan liitteeseen, koska oppilaan henkilökohtaisia ominaisuuksia kuvaava sanallinen arviointi on salassa pidettävää tietoa eikä voi olla näkyvissä julkisessa todistuksessa.

Katso tarkemmin
Käyttäytymisen osataidot ja arviointi vuosiluokilla 1–5 

Käyttäytymisen arviointi
vuosiluokilla 6–9

Vuosiluokilla 6–9 Käyttäytymistä arvioidaan arvosanalla lukukauden ja lukuvuoden päättyessä.

Käyttäytymisen arvosana muodostetaan hajautetusti, jolloin kaikki oppilasta opettavat opettajat antavat käytösarvosanan. Opettajien antamista arvosanoista muodostetaan keskiarvo, jota luokanvalvoja voi nostaa tai laskea yhden arvosanan verran. Suuremmista numeromuutoksista päätetään koulussa arviointikokouksessa.

Katso tarkemmin
Käyttäytymisen osataidot ja arviointi vuosiluokilla 6–9 

 

 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.