Tukea tarvitsevan arviointi

Takaisin julkaisuihin

Tukea tarvitsevan arviointi

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen toteuttaminen edellyttää monipuolista yhteistyötä ja vuorovaikutusta oppilaan ja huoltajan kanssa. Oppilaalla on oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen. Oppilaalla on mahdollisuus osoittaa osaamistaan monin eri tavoin.

Tukea tarvitsevan arviointi

Opiskelun erityiset painoalueet

Opiskelun erityisillä painoalueilla tarkoitetaan eriyttämisen keinoa, jossa

  • oppilas opiskelee oman vuosiluokan keskeisimmät sisällöt
  • on useimmiten väliaikainen ratkaisu
  • voidaan käyttää vain tehostetun tai erityisen tuen tukitoimena
  • oppiainekohtaiset painoalueet määritellään oppimissuunnitelmaan tai HOJKSiin
  • arviointi toteutetaan yleisen oppimäärän tavoittein ja kriteerein.

Oppilaalla on oikeus saada oppimiseensa tukea, kuten eriyttämistä. Yhtenä eriyttämisen menetelmänä voidaan käyttää opiskelun erityisiä panoalueita. Tavoitteena on auttaa oppilasta ottamaan haltuun opinnoissa etenemisen kannalta välttämättömät sisällöt. Keskittymällä olennaiseen oppilaalle jää voimavaroja vahvistaa oppimaan oppimisen taitojaan. On huomattava, että oppilas tarvitsee edelleen myös muuta tukea selviytyäkseen hänelle määriteltyjen painoalueiden opiskelusta ja saavuttaakseen opetussuunnitelmassa asetetut yhteiset tavoitteet.

Opiskelun erityisiä painoalueita voidaan käyttää vain tehostetun tai erityisen tuen aikana ja painoalueiden määrittely on oppilasta opettavan opettajan tehtävä. Painoalueet määritellään oppimissuunnitelmassa tai HOJKSissa niissä oppiaineissa, joiden oppimäärää ei ole yksilöllistetty.

Opiskelun erityiset painoalueet muodostetaan opetussuunnitelmassa määritellyistä, oman vuosiluokan keskeisimmistä sisällöistä eli ns. ydinsisällöistä. Tällöin oppilas pyrkii edelleen oman vuosiluokkansa tavoitteisiin; painoalueet eivät siis voi olla esimerkiksi alempien vuosiluokkien tavoitteita tai sisältöjä. Tässä painoalueittain tapahtuva opiskelu eroaa yksilöllistämisestä, koska yksilöllistämisessä on kyse myös opiskelun tavoitetason madaltamisesta.

Mikäli oppilas ei tuesta huolimatta kykene saavuttamaan edes ydinsisältöihin liittyviä tavoitteita hyväksytysti, oppiaineen oppimäärä voidaan yksilöllistää. Nämä ydinsisällöt ovat juuri niitä sisältöjä, joihin oppilas ohjataan keskittymään silloin, kun tukikeinona käytetään erityisiä painoalueita.

Opetushallitus: Opiskelun erityiset painoalueet

ERITYISTÄ TUKEA SAAVAN OPPILAAN ARVIOINTI

 

• Oppilas opiskelee oppiainekohtaisesti yleisen tai yksilöllisen oppimäärän mukaisesti.

• Yksilöllisen oppimäärän mukaan opiskeleva arvioidaan HOJKSiin kirjattujen tavoitteiden mukaisesti. Todistukseen tulee yksilöllistetyn oppiaineen kohdalle *(tähti) merkintä.

• Yleisen oppimäärän mukaan opiskelevan arviointi toteutetaan yleisen opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

• Lukuvuoden päätteeksi annettava lukuvuositodistus ja päättötodistus ovat Lahden perusopetuksessa erityistä tukea saavalla oppilaalla sama kuin yleisopetuksen oppimäärän mukaan opiskelevalla. Toiminta-alueittain opetusta saavalla oppilaalla todistus on erilainen ja siinä oleva arviointi on sanallista.

HOJKS laaditaan yhteistyössä oppilaan, huoltajan ja oppilasta opettavien kanssa. HOJKSissa kuvataan mahdollisimman konkreettisesti, miten oppilas työskentelee, mitä muuta tukea hän saa ja minkälaisin tavoin hän voi osoittaa osaamisensa. On tärkeää, että tavoitteet kuvataan HOJKSiin konkreettisesti. Tämä auttaa lukuvuoden päätteeksi toteutettavaa arviointia ja arvosanan muodostamista. Yksilöllistetyn oppimäärän mukaan opiskeltavan aineen arviointi perustuu HOJKSiin kirjattuihin tavoitteisiin.

 

 

OPPILAAN POISSAOLOT JA ARVIOINTI

 

On tilanteita, joissa oppilaalle kertyy paljon poissaoloja. Tällaisia voivat olla mm.

• sairaudesta johtuvat poissaolot

• luvattomat poissaolot.

Tärkeää on aina pyrkiä ennakoimaan tilanteet ja tehdä yksittäistä oppilasta koskevat ratkaisut hyvissä ajoin ennen lukuvuoden päättymistä. Suurista poissaolomääristä huolimatta, oppilaalle tulee antaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan monin eri tavoin.

 

 

ETENEMINEN OMAN OPINTO-OHJELMAN MUKAAN VUOSILUOKKIIN SITOMATTOMASTI

 

• Oppilas voi edetä opinnoissaan vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijaan oman opinto-ohjelman mukaisesti eli vuosiluokkiin sitomattomasti.

• Oppilaan opinnoissa eteneminen suunnitellaan oppimissuunnitelmaan tai erityisen tuen oppilaan kohdalla HOJKSiin.

• Oppilas saa lukuvuoden päätteeksi lukuvuositodistuksen kyseisenä lukuvuonna hyväksytysti suorittamista opinnoista ja siirtyy lukuvuoden koulutyön päätyttyä seuraavalle vuosiluokalle.

• Yhdeksännellä vuosiluokalla oleva oppilas käy yhdeksättä vuosiluokkaa kunnes hän on suorittanut perusopetuksen koko oppimäärän ja hänelle annetaan päättötodistus tai hän eroaa koulusta.

Mikäli oppilas on vaarassa saada hylätyn arvosanan jonkin oppiaineen oppimäärän suorittamisesta, tulee koulun hyvissä ajoin ryhtyä tukitoimiin ja olla myös yhteydessä oppilaan huoltajaan. Oleellista on tarttua oppimisen solmukohtiin ja esimerkiksi tukiopetuksen sekä muun tarvittavan tuen avulla pyrkiä varmistamaan oppilaan hyväksyttävä suoriutuminen opinnoistaan. Koulunkäynti- ja oppimismotivaation kannalta on tärkeää kertoa sekä oppilaalle että huoltajalle, millä osa-alueilla osaamista tulisi parantaa ja miten toimien tai opiskellen oppilas voi sen tehdä. Oppilaan tarvitsema tuki sekä näyttömahdollisuudet tulee suunnitella ottaen huomioon oppilaan tarpeet ja edellytykset. Esimerkiksi kirjalliset kokeet, joihin tulee opiskella ulkoa laajoja asiakokonaisuuksia, eivät ole tarkoituksenmukaisia eivätkä edistä todellista oppimista. Oppilaan poissaolot tai ”puuttuvat opinnot” eivät sinällään johda luokalle jättämiseen.

Jos oppilas on vaarassa saada hylätyn arvosanan tai hylättyjä arvosanoja ja jäädä luokalleen, on syytä harkita vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua. Tällaisen päätöksen myötä oppilaan jo hyväksytysti suorittamat opinnot eivät raukea.

 

MAAHANMUUTTAJAOPPILAAN JA S2-OPETUSTA SAAVAN ARVIOINTI

 

• Kaikessa maahanmuuttajataustaisen ja vieraskielisen oppilaan arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan kielitausta ja kehittyvä suomen kielen taito.

• Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota oppilaan tilanteeseen sovitettuihin, monipuolisiin ja joustaviin arviointitapoihin.

• Jos oppilas arvioidaan suomen kielessä äidinkielisen tasoiseksi ja hänen oppimääränsä on suomen kieli ja kirjallisuus, ei kehittyvää kielitaitoa tällöin enää oteta arvioinnissa huomioon.

Oppilas opiskelee suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, jos oppilaan suomen kielen peruskielitaidossa on puutteita yhdellä tai usealla kielitaidon osa-alueella. Kaikessa maahanmuuttajataustaisen ja vieraskielisen oppilaan arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan kielitausta ja kehittyvä suomen kielen taito. Arvioinnin pitää kuitenkin olla realistista suhteessa tavoitteisiin ja sisältöihin, päättöarvioinnin kriteerit huomioon ottaen. Jos oppilas arvioidaan suomen kielessä äidinkielisen tasoiseksi ja hänen oppimääränsä on suomen kieli ja kirjallisuus, ei kehittyvää kielitaitoa tällöin enää oteta arvioinnissa huomioon.

Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä. Jotta oppilas voi osoittaa edistymistään ja osaamistaan mahdollisista suomen tai ruotsin kielen puutteista huolimatta, arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota oppilaan tilanteeseen sovitettuihin, monipuolisiin ja joustaviin arviointitapoihin.

Oppilaat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, lukuvuositodistuksen ja päättötodistuksen sanallista ja/tai numeerista arviointia toteutetaan Lahden perusopetuksessa samoja todistuslomakkeita käyttäen kuin suomi äidinkielenä opiskelevien kohdalla. On hyvä antaa todellista osaamista vastaava arviointi.

 


 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.