Työskentelytaitojen arviointi

Takaisin julkaisuihin

Työskentelytaitojen arviointi

Opetussuunnitelman perusteiden mukaan perusopetuksessa pitää arvioida työskentelyä. Oppilaiden työskentelytaitojen kehittäminen on yksi perusopetuksen keskeisistä tavoitteista.

Työskentelytaitojen arviointi

Perusopetuksen opetussuunnitelma määrittää, että työskentelytaitoihin sisältyvät

  • itsenäisen ja yhdessä työskentelyn taidot
  • taidot suunnitella, säädellä ja arvioida omaa työtä
  • taito toimia vastuullisesti ja parhaansa yrittäen
  • taito toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa.


Kouluissa on hyvä keskustella ja sopia,

  • miten työskentelyn tavoitteet ja arviointikriteerit viestitään oppilaille ja huoltajille
  • miten työskentelytaitoja opetetaan ja harjoitellaan
  • miten työskentelytaidot ja niiden arviointi painottuvat eri oppiaineissa
  • miten ja minne työskentelyyn liittyviä näyttöjä kootaan ja arviointia kirjataan
  • miten työskentelyn arvioinnissa hyödynnetään itse- ja vertaisarviointia ja mikä on opettajan tekemän arvioinnin osuus.

 

Työskentelyn arviointi
vuosiluokilla 1–5

Vuosiluokilla 1–4 työskentelyä arvioidaan sanallisesti asteikolla kiitettävä - hyvä - tyydyttävä - välttävä. Viidennellä luokalla työskentelyä arvioidaan sekä arvosanalla että sanallisesti. Työskentelyä arvioitaessa otetaan huomioon kaikki oppilaan osoittamat työskentelytaidot eri oppiaineissa.

Sanallinen arviointi kirjataan todistuksen mukana annettavaan liitteeseen, koska oppilaan henkilökohtaisia ominaisuuksia kuvaava sanallinen arviointi on salassa pidettävää tietoa eikä voi olla näkyvissä julkisessa todistuksessa.

Katso tarkemmin
Työskentelyn osataidot ja arviointi vuosiluokilla 1–5

Työskentelyn arviointi
vuosiluokilla 6–9

Vuosiluokilla 6–9 työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia. Tällöin työskentelytaidot otetaan huomioon esimerkiksi muodostettaessa oppiaineen arvosanaa tai sanallista arviota lukukauden ja lukuvuoden päättyessä.

Opettajan työn tueksi Lahdessa on laadittu esimerkinomainen lista, jossa työskentelytaitoja on pilkottu pienempiin osataitoihin ja määritelty tarkemmin. Listassa olevien osataitojen avulla opettaja voi pohtia oppiaineen työskentelytaitoja ja asettaa opetukseensa tarkempia tavoitteita. Lista ei ole kattava, vaan se on tarkoitettu opettajan tueksi oppiaineen työskentelytaitoja määriteltäessä.

Katso tarkemmin
Työskentelyn osataidot
vuosiluokilla 6–9

 
 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.