www.lahti.fi

Rakennusrasite ja yhteisjärjestely

Takaisin raportteihin

 

Rakennusrasite vai yhteisjärjestely?

Rakennusrasite ja yhteisjärjestelyTontille tai rakennuspaikalle voidaan perustaa rasite joko sopimalla tai asemakaavan perusteella. Maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen mukaisia perusteita voivat olla esimerkiksi oikeus käyttää toisen kiinteistön rakennuksessa olevaa väestönsuojaa ja oikeus kulkea sinne toisen kiinteistön rakennuksen kautta.

Yhteisjärjestelyssä puolestaan päätetään useaa kiinteistöä koskevista järjestelyistä kuten leikki- tai pysäköintialueista, joiden pitää sisältyä asemakaavaan.

Rakennusrasite

Rakennusrasite merkitsee sananmukaisesti rakennukseen tai rakennuksesta maa-alueeseen kohdistuvaa rasitetta. Rasitteen perustaminen edellyttää, että asianosaiset sopivat siitä kirjallisesti. Vuokratonttien kohdalla myös maanomistaja on asianosainen.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 80 §:ssä oleva luettelo rasitetyypeistä on tyhjentävä, eikä muunlaisia rakennusrasitteita voida perustaa. Rakennusrasitteesta tehdään kiinteistörekisteriin merkintä.

Asemakaavassa edellytetty rakennusrasite voidaan perustaa, vaikka asianosaiset eivät siitä sovikaan

1) väestönsuojan, autopaikoituksen ja jätehuollon tilojen järjestämiseksi rakennukseen;

2) kulkuyhteyden järjestämiseksi rakennukseen muuta kiinteistöä tai yleistä jalankulkua varten, jollei asemakaavan tai tonttijaon toteuttaminen muutoin ole kohtuullisesti järjestettävissä; sekä

3) kiinteistöjen rajalla olevien rakennusosien tukemiseksi naapurikiinteistöön tai yhteisen seinän rakentamiseksi.

Rakennusrasite voidaan muuttaa tai poistaa, jos asianosaiset siitä sopivat eikä toimenpide vaikeuta tarkoituksenmukaista rakentamista, kiinteistön asianmukaista käyttöä tai hoitoa taikka asemakaavan toteuttamista.

Yhteisjärjestely vain kaavan perusteella

Yhteisjärjestelyssä voidaan samalla kertaa päättää useampaa kiinteistöä koskevista järjestelyistä. Asianosaiset voivat sopia kiinteistöjen yhteisjärjestelystä keskenään kirjallisesti.

Rakennusvalvontaviranomainen määrää yhteisjärjestelyllä korttelialueen tai sen osan taikka kiinteistöön liittyvän tilan yhteisestä käytöstä. Aloite voi tulla yhden kiinteistön omistajalta, jonka jälkeen muita kiinteistön omistajia pitää kuulla.

Yhteisjärjestelyä voidaan hakea vain kaavaan sisältyvistä asioista, kuten yhteisistä leikki- ja pysäköintialueista.

Yhteisjärjestelyä koskevaan päätökseen tulee sisältyä järjestelysuunnitelma. Siinä määrätään alueen tai tilan käytöstä, sen kuntoon saattamisesta ja ylläpidosta sekä järjestelystä aiheutuvien kustannusten jakoperusteista ja suorittamisesta.

Määräys yhteisjärjestelystä saadaan antaa, jos järjestely pysyvästi edesauttaa usean kiinteistön käyttöä eikä siitä aiheudu millekään kiinteistölle kohtuutonta rasitusta. Jolleivät asianosaiset sovi järjestelyyn liittyvistä korvauksista, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä.

Yhteisjärjestelyä koskevalla päätöksellä perustettujen oikeuksien rekisteröinnistä säädetään asetuksella.

Rakennusrasitteen perustaminen

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.