www.lahti.fi

Suunnittelijat

Takaisin raportteihin

Rakentamiseen pätevät suunnittelijat

SuunnittelijatRakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suun­nitellaan ja rakennetaan säännösten, määräysten ja myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla riittävät edellytykset hankkeen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö.

Hyvän rakentamisen työkaluja ovat suunnittelu ja rakennuspiirustukset. Suunniteluun kannattaa panostaa aikaa ja ammattitaitoa, koska sillä on ratkaiseva merkitys lopputulokseen. Suunnittelutyön kokonaisuudesta ja erityissuunnitelmien yhteensopivuudesta vastaa rakennuksen pääsuunnittelija.

Maankäyttö- ja rakennuslaki sisältää aikaisempaa lakia yksityiskohtaisempia rakennussuunnittelua koskevia säännöksiä. Niiden ja rakennusaikaista valvontaa koskevien tiukennettujen määräyksien tavoitteena on rakentami­sen laadun kehittäminen.

Pääsuunnittelija vastaa kokonaisuudesta

Lain vaatimuksen täyttyminen merkitsee sitoutumista pätevän henkilöstön käyttämiseen. Laissa edellytetään pääsuunnittelijaa, joka vastaa rakennuksen suunnittelussa sen kokonaisuudesta ja laadusta. Rakennuksen pääpiirustukset laatii rakennussuunnittelija. Lisäksi on yleisesti useita erityisalan suunnittelijoita.

Pääsuunnittelijalta ja erityisalan suunnittelijalta edellytetään tehtävään soveltuvaa rakennusalan korkeakoulututkintoa. Vaihtoehtoisesti suunnittelijalla voi olla aikaisempi vastaava rakennusalan tutkinto ja työkokemusta. Pienehkön rakennuksen suunnittelijalla on oltava asetuksessa säädetty rakennusalan tutkinto.

Kustakin erityissuunnitelmasta vastaava henkilö huolehtii siitä, että suunnitel­ma täyttää sille asetetut vaatimukset. Jos erityissuunnitelman on laatinut useampi suunnittelija, näistä yhden tulee olla nimetty tämän alan kokonaisuu­desta vastaavaksi suunnittelijaksi. Vastaavan suunnittelijan tulee allekirjoittaa kaikki suunnittelualansa piirustukset.

Rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuus

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.