www.lahti.fi

Toimintalupaukset

Takaisin raportteihin

 Toimintalupaukset

Yhdistymissopimuksen perustavoitteet 1-8

 1. Työpaikkojen määrän lisääminen avoimella sektorilla, joka vähentää työttömyyttä ja lisää kunnan verotuloja. Kaupunki kilpailee metropolialueen muiden kaupunkien kanssa hyödyntäen vahvuuksiaan teollisuuskaupunkina. Kilpailutilanne on haastava ja edellyttää elinkeinopolitiikan jatkuvaa kehittämistä. Nykyisiä yrityksiä ja niiden kasvua on tuettava sekä löydettävä uusia kasvualoja. Alueelle on pystyttävä houkuttelemaan uusia yrityksiä. Yrityksiä on tuettava ammattitaitoisen työvoiman saannissa mm. korkeakouluyhteistyöllä ja ammattikoulutuksen keinoin. Lisäksi on uudella tavalla käytettävä kaupungin ja yksityisen sektorin yhteisten tuotantoketjujen kehittämismahdollisuuksia.
 2. Asukasluvun kasvattaminen 1 %:lla vuodessa mahdollistaa palvelutarpeen ikärakenteen muutoksesta johtuvan kasvun hoitamisen ja rahoittamisen. Edellytyksenä on työpaikkojen määrän kasvu. Asumisen monipuolisuus sekä laatu suhteessa asumiskustannuksiin houkuttelevat metropolialueella muualla työssä käyviä asumaan kaupungissa. Tätä tukevat myös hyvät liikenneyhteydet. Alueen vahva asema liikunta- ja urheilukaupunkina luovat perheille erinomaiset harrastusmahdollisuudet.
 3. Kaupungin talouden saaminen kestävälle pohjalle, jolloin sillä on mahdollisuus palvelujen kehittämiseen ja laajentamiseen sekä tehostuvaan elinkeinopolitiikkaan. Kaupungin lisävelkaantuminen on saatava katkeamaan sekä palvelut vastaamaan kaupungin taloudellista kantokykyä. Tätä helpottaa työllisyyden kasvu, joka lisää verotuloja ja vähentää työttömyydestä aiheutuvia menoja. Samoin tilannetta parantaa työssä käyvien asukkaiden muutto kaupunkiin. Keskeisintä on kuitenkin palvelujen tehokkuuden lisääminen sekä vaikuttavuuden parantaminen. Yhdistymisestä saatava taloudellinen hyöty luo edellytykset palvelujen laadun ylläpidolle ja kehittämiselle.
 4. Yhdyskuntarakenteen sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävä kehittäminen, joka luo pohjan yritystoiminnan edellytyksille sekä asukkaiden viihtyisälle asumisympäristölle. Kaupungin yhdyskuntarakennetta kehitetään perustuen osakeskuksiin ja niiden väliseen julkiseen liikenteeseen ja siten taataan koko kaupungin tasapainoinen kehitys ja maaseutualueiden toimintaedellytykset.
 5. Palvelujen tehokkuuden ja vaikuttavuuden kehittäminen, joka perustuu yhdistyvien kuntien tehokkaimpien toimintatapojen käyttöönottoon. Uuden kaupungin eri osissa asuvilla asukkailla tulee olla ahdollisuus saada samantasoiset palvelut. Lähipalvelujen tulee olla kohtuuetäisyydellä, vaikka se aiheuttaa kunnalle keskimääräistä korkeampia kustannuksia.
 6. Asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen lisääminen, koska niiden asukkaiden määrä, jotka osallistuvat suoraan kunnalliseen päätöksentekoon vähenee. Muutos edellyttää uusien vaikutuskanavien muodostamista. Osaltaan sitä on Nastolan aluejohtokunnan muodostaminen, mutta myös suoran vaikuttamisen välineiden lisääminen sekä hallintotapa, jossa asukkaiden kannanotot ja palautteet otetaan aidosti päätöksissä ja linjauksissa huomioon.
 7. Kaupungin kehittäminen nuorten kaupunkina, joka tukee asuinympäristön ja elinkeinoelämän dynaamista ja kansainvälistä kehittymistä sekä samalla asukasrakenteen kestävyyttä. Tämä vaatii kaupungin kiinnostavuuden lisäämistä opiskelupaikkakuntana sekä nuorten näkökulman nykyistä aidompaa kuuntelemista sekä huomioonottamista päätöksenteossa. Tällöin seudulta muuttaneet todennäköisemmin palaavat takaisin antamaan panoksensa kaupungin kehittämiseen.
 8. Kaupungin neuvotteluaseman valtakunnallinen vahvistaminen, mikä tarkoittaa parempaa mahdollisuutta ajaa keskuskaupunkina koko seudun ja sen asukkaiden etua mm. suhteessa valtioon ja metropolihallintoon. Tämän mahdollistaa kaupungin laajeneva asukaspohja. Onnistuminen edellyttää kuitenkin sitä, että uusi Lahti seudun keskuskaupunkina toimii luottamuksellisessa ja tasapainoisessa yhteistyössä seudun muiden kuntien kanssa. Keskuskaupungilla on keskeinen ja rakentava rooli maakuntaliitossa ja muissa yhteistyöorganisaatioissa. 
 


Asukkaat

A Rohkaisemme omavastuuseen ja osallisuuteen

 1. laajennamme kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia ennakkoluulottomasti
 2. hyödynnämme vuorovaikutusta osallistumisen ja vaikuttamisen tukena
 3. vahvistamme kaikkien osallisuutta, koska se on hyvinvoinnin perusta.

Yhdistymissopimuksen perustavoitteet 5,6 ja 7

futis

B Toteutamme palvelut joustavasti ja vaikuttavasti

 1. ylläpidämme lahtelaisten hyvinvointia kaupungin kaikella toiminnalla, liikunta- ja kulttuuripalveluista elinympäristön rakentamiseen
 2. toteutamme varhaisen, oikea-aikaisen ja yksilöllisen tuen lapsille, nuorille ja perheille
 3. vähennämme ikääntyneiden yksinäisyyttä ja lisäämme turvallisuutta
 4. vähennämme ja ennaltaehkäisemme pitkäaikais- ja rakennetyöttömyyttä
 5. tunnistamme tehokkaasti ja kohdennamme palvelumme vaikuttavasti asiakkaille, joiden hyvinvointi on uhattuna.

Yhdistymissopimuksen perustavoitteet 2,3,4,5,6 ja 7

 

 

Yhteisöt ja yritykset

C Vahvistamme teoilla kilpailukykyä ja huolehdimme ympäristöstä

 1. rakennamme Lahtea kansainvälisenä, yrittäjäystävällisenä ja avoimena metropolialueen ympäristökaupunkina
 2. mahdollistamme kaupungin vetovoimaa ja yritysten kilpailukykyä lisääviä innovatiivisia hankintoja ja investointeja
 3. uudistamme toimintatapoja ja avaamme palveluitamme yritysten ja yhteisöjen tuotettavaksi, pitäen samalla huolta hyvästä laadusta
 4. lisäämme uutta työtä ja työllistymistä aktiivisilla ratkaisuilla yhdessä valtion, yritysten, kolmannen sektorin ja koulutuksen kanssa.

uusi teollisuus

5. panostamme kiertotalouteen ja luomme suunnitelman hiilineutraalista ja resurssitehokkaasta kaupungista

6. rakennamme monipuolisen asumisen mahdollistavaa kohtaamisten kaupunkia sekä luomme tilaa rohkealle kokeilukulttuurille

7. suojelemme tiivistyvän kaupungin luontoa, pohjavesialueita ja vesistöjä

8. tuemme maaseudun, kylien ja kaupunginosien aktiivisuutta ja toimintaedellytyksiä 

9. hyödynnämme Lahden liikunta-, urheilu-, kulttuuri- ja luontopalveluita matkailun ja tapahtumien kehittämiseen.

Yhdistymissopimuksen perustavoitteet 1,2,3,4,5,6,7 ja 8

 

Kaupunkikonserni

D Teemme työtä vuorovaikutteisesti ja vastuullisesti 

 1. toteutamme yhteisiä tavoitteita ripeästi
 2. viestimme vuorovaikutteisesti ja kohdennetusti
 3. innostumme kaupungin strategiasta ja jatkuvasta uudistamisesta koko kaupunkikonsernissa
 4. vahvistamme aktiivista kaupunkiyhteisöä.

Yhdistymissopimuksen perustavoitteet 3,4,5,6 ja 8

tiimi

E Uudistamme rakenteita ja toimintatapoja rohkeasti

 1. huolehdimme oikeasta ja ajantasaisesta tiedosta kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa
 2. uudistamme konsernirakennetta ja palveluverkkoa
  joustavan toiminnan tueksi
 3. etsimme jatkuvasti sujuvampia toimintatapoja palveluiden vaikuttavuuden parantamiseksi
 4. Tunnistamme asukkaan tarpeet, arvostamme palveluissa asiakkaiden toiveita ja valintoja sekä ohjaamme oikeisiin palveluihin.

Yhdistymissopimuksen perustavoitteet 3,5,6 ja 7

 
 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.