www.lahti.fi

Lahti vuonna 2025-tarina

Takaisin raportteihin

Johdanto

Lahden visio on olla houkutteleva ja elinvoimainen ympäristökaupunki. Yleiskaavan selostus sisältää yhdessä kirjoitetun tarinan siitä, millainen Lahti on vuonna 2025. Vision toteutuminen vaatii jatkuvaa ja avointa vuoropuhelua arvoista ja suunnitteluratkaisuista. Lisäksi tarvitaan ennakoivaa ja joustavaa julkisten palveluiden suunnittelua. Lahden yleiskaava on kaupungin strategian kuva, joka tarjoaa foorumin keskustelulle Lahden tulevaisuudesta.

Viistoilmakuva Salpausselän harjulta itään

Yleiskaava on strategian kuva. 

 

 

Lahdessa on tehty valtuustokausittain päivittyvää yleiskaavaa vuodesta 2009 lähtien. Päivittyvyys tarkoittaa, että valtuustokauden alussa valtuusto laatii strategian ja asettaa yleiskaavatyölle tavoitteet. Kauden lopussa valtuusto hyväksyy yleiskaavan. Yleiskaavatyössä keskustellaan kaupungin tulevaisuudesta monella tasolla ja vaihtoehtoisia ratkaisuja ajankohtaisiin suunnittelukysymyksiin etsitään yhteisöllisesti, osallisten kanssa.

Jatkuva yleiskaavaprosessi valtuustokausittain

Keskustelussa nousee esille monenlaisia kysymyksiä. Millaista on tulevaisuuden asuminen Lahdessa? Asutaanko perinteisesti kerrostaloissa ja omakotitaloissa vai jotenkin ihan muuten kuin mitä nyt osaamme kuvitella? Entä millä tavoin kaupungissa liikutaan ja miten palvelut hankitaan? Millainen on kaupungin työpaikkatarjonta tulevaisuudessa? Entä mikä synnyttää hyvinvointia tuleville lahtelaisille?

Strategian teemoja yleiskaavassa

 • Kestävä yhdyskuntarakenne
 • Väestönkasvu ja kestävä talous
 • Palveluiden saavutettavuus
 • Elinkeinoelämän toimintaympäristöt
 • Elinympäristön viihtyisyys
 • Kaupunkilaisten osallistuminen
 • Lapsiystävällinen kaupunkiympäristö
 

Lahden kaupungin strategia

Yleiskaavassa esitettyjä ratkaisuja tarkistetaan säännöllisesti olosuhteiden muuttuessa ja selvitystietojen päivittyessä. Vuoropuheluun uuden Lahden tulevaisuudesta osallistuvat yrittäjät, maanomistajat, asiantuntijat, viranomaiset ja päättäjät. Suurin osallisten ryhmä ovat kuitenkin uuden Lahden 118 000 asukasta nuorimmista vanhimpiin. Lapset ja nuoret ovat tulevaisuuden Lahden asukkaita ja heidän äänensä on siksi tärkeää saada kuuluviin. Iäkkäämmillä sukupolvilla taas on paljon tietoa ja elämänkokemusta, jota tarvitaan suunnittelun tueksi.

Perinteisten esittelytilaisuuksien lisäksi osana yleiskaavatyötä järjestetään työpajoja ja kyselyitä sekä kerätään laadullista paikkatietoa. Näin rakennetaan jatkuvasti tietoa yleiskaavaa varten. Mietimme yhteisönä, mitä Lahdessa säilytetään, mitä uutta luodaan ja mitä muutetaan, jotta kaupunki olisi houkutteleva ja elinvoimainen ympäristökaupunki. Jokaisella valtuustokaudella vuoropuhelun tulokset kirjataan muistiin yleiskaava-aineistoihin.

Yleiskaavatyössä rakennetaan tietoa kaupungin tulevaisuutta varten 

Vuoropuhelun tulokset kirjataan muistiin yleiskaava-asiakirjoihin.

 

Paraskaan suunnitelma ei kuitenkaan ole koskaan valmis – niin kuin ei kaupunkikaan. Moniin avoinna oleviin kysymyksiin voidaan jatkuvassa prosessissa palata seuraavalla valtuustokaudella, kun maailma on jo hitusen muuttunut ja käytössä on uutta tietoa. Jatkuva yleiskaava pitää yleispiirteisen maankäytön suunnittelun ajan tasalla ja antaa kokonaiskuvan kaupungin strategisesta maankäytön kehityksestä yli valtuustokausien, tuleville vuosikymmenille.

Näin tutustut yleiskaavan selostukseen

 • Selostus on jaettu kahteen osaan.
 • Ensimmäisessä osassa on kuvattu tarinan muodossa, millainen kaupunki Lahti on vuonna 2025.
 • Ensimmäinen osa sisältää myös yleiskaavan tavoitteet, suunnitteluun vaikuttaneita taustatietoja sekä vaikutusten arvioinnin tulokset.
 • Ensimmäisen osan tarinaa on kuvitettu teemakartoin, kaavioin ja havainnollistavin valokuvin.
 • Toisessa osassa kerrotaan yleiskaavatyöstä: miten yleiskaava on tehty ja miten työ jatkuu.
 • Muutokset verrattuna voimassa olevaan yleiskaavaan on esitetty toisessa osassa.
 • Yleiskaavan pääkartta merkintöineen ja määräyksineen löytyy päävalikosta.
 
 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.