Liikkuminen Lahdessa

Takaisin julkaisuihin

Liikkuminen Lahdessa

Liikennejärjestelmään liittyviä merkintöjä yleiskaavakartalla

Vuonna 2025 Lahdessa asuu noin 10 000 asukasta enemmän kuin vuonna 2014. Väestönkasvu on jakautunut melko tasaisesti eri kaupunginosiin yhdyskuntarakennetta tiivistäen ja täydentäen. Kaupunkirakenne on tiivis ja tähtimäinen. Ihmisten liikkumistarpeet eivät ole aiheuttaneet suuria muutostarpeita olemassa olevaan liikenneverkkoon. Suurimmat liikenteelliset muutokset ovat tapahtuneet keskustan alueella, joukkoliikenteessä sekä kävelyssä ja pyöräliikenteessä.

Yleiskaavan tavoitteet (KV 16.12.2013 §143)

7.2 Suurin osa asukkaista voi saavuttaa maakuntakeskuksen palvelut kävellen, pyörällä ja julkisilla kulkuvälineillä.
7.3 Kaupunkirakennetta tiivistetään julkisen liikenteen reittien läheisyydessä.
7.4 Selvitetään raideliikenteen toimintaedellytyksiä lähiliikenteessä.
7.6 Kaupunkiympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä parannetaan erityisesti jalankulkijan, pyöräilijän ja julkisten kulkuvälineiden käyttäjän näkökulmasta.
7.7 Laaditaan liikenteen pääverkolle väyläkuvaukset ja suunnitteluohjeet.
7.9 Päivitetään yleiskaava keskustaa koskevien liikennesuunnitelmien ja joukkoliikennesuunnitelmien mukaiseksi.
1.28 Päivitetään joukkoliikenesuunnitelman sisältö yleiskaavaan.

 

 

 

Autoliikenteen pääverkko -teemakartta
 

Joukkoliikenne näkyy ja palvelee

Joukkoliikenteen palvelutasoa ja näkyvyyttä on parannettu. Linjasto on kattava ja bussilla pääsee hyvin kaupunginosista keskustaan. Keskustassa taas voi helposti vaihtaa linjalta toiselle. Joukkoliikenteen palvelutaso on riittävä myös ruuhka-aikojen ulkopuolella, ja keskustasta pääsee asuinalueille sujuvasti myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Ensimmäinen askel on ollut kahden vahvan runkolinjan toteuttaminen Lahden seudulle. Niiden varrelle on täydennyskaavoituksella saatu lisää asukkaita ja työpaikkoja. Runkolinjoilla on hyvin muotoillut bussikatokset ja bussit, jotka on värikoodattu samaan tapaan kuin metrolinjat maailman suurkaupungeissa. Runkolinjojen pysäkeillä on pyöräkatokset ja reaaliaikainen aikataulu.

Busseja Vesijärvenkadulla elokuussa 2014

Keskustassa pääväylillä on joukkoliikennekaistat ja Aleksanterinkadun ja Vesijärven kulmaukseen on perustettu joukkoliikenteen vaihtopysäkki. Joukkoliikennettä suositaan myös liikennevaloetuuksilla. Joukkoliikenteen imagon parantuminen on saanut myös autoilijoita nousemaan bussin kyytiin. Myös uudet digitaaliset palvelut, kuten lippuvaraus koko matkaketjulle, ovat helpottaneet joukkoliikenteen käyttöä.

Uudet omaleimaiset seisakkeet palvelevat junalla kulkevia.

 

Uudet lähijunaliikenteen seisakkeet on toteutettu Orimattilan Hennaan ja Lahden Hennalaan, jotka ovat kehittyneet omaleimaisiksi kaupunginosiksi. Myös Villähteen, Nastolan ja Uudenkylän asemien ympäristöjä on kehitetty kunkin kaupunginosan ominaispiirteiden mukaisesti. Nykyinen tavararatapiha on siirtynyt Hollolaan Nostavan alueelle, ja sen edellyttämät uudet raiteet on toteutettu. Rautatien estevaikutusta on pienennetty rakentamalla kevyen liikenteen siltoja tai alikulkutunneleita rautatien alitse. Mahdollisuutta käyttää rautatietä raitioliikenteeseen Hennalan ja Uudenkylän sekä Hollolan, Orimattilan, Lahden ja Heinolan välillä on alettu tutkia osana Lahden kaupungin ja Lahden kaupunkiseudun uutta joukkoliikennejärjestelmää.

Radanvarsi on kaupunkiseudun selkäranka ja yhteys metropolialueelle.

 

Lahden kaupunkiseutu on valtakunnallinen liikenteen ja tavaralogistiikan solmukohta ja radanvarsi osa TEN-T -raideverkkoa. Sen vaatima lisäraide Lahdesta Hakosiltaan on rakennettu.

Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet 2015 -teemakartta
 

Matkakeskus - liikkumismuotojen sujuva solmukohta

Valtakunnallisesti arvokkaan vanhan rautatieaseman ympäristöön on rakennettu matkakeskus. Se toteuttaa paikkaan liittyvät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet: matkakeskus on vahvistanut joukkoliikenteen asemaa Lahden kaupunkiseudulla ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset ja asemapuisto – Lahden ensimmäinen kaupunkipuisto – on säilynyt. Vanhan yhdistyessä uuteen on saatu aikaan viihtyisää kaupunkiympäristöä, joka on parantanut joukkoliikenteen imagoa ja houkuttelevuutta.

Lahden keskusta on helppo saavuttaa junalla yli maakuntarajojen ja bussilla maakunnan osakeskuksista. Matkakeskuksessa voi sujuvasti vaihtaa junasta paikallis- tai seutuliikenteen bussiin tai vaikka polkupyörään. Matkakeskukseen voi saapua myös omalla autolla ja jatkaa matkaa joukkoliikenteellä.

Lahti on monipuolisten ja viihtyisien kävely-ympäristöjen kaupunki

Lahdessa on monipuolinen kävelykeskusta ja sen lisäksi viihtyisiä asuinalueita, joissa lähipalvelut ovat saavutettavissa myös kävellen. Asuntokaduille on istutettu lisää katupuita ja myös tonttien omistajat ovat kohentaneet katuun rajautuvaa viherympäristöä. Kaupallisten palveluiden lähiympäristöt on suunniteltu kävelijän näkökulmasta houkutteleviksi järjestämällä pysäköintialueet kävelijöiden ehdoilla. Virkistysalueet ovat suurella osalla lahtelaisista kävelyetäisyydellä ja niitä käytetään ahkerasti. Eri-ikäiset lahtelaiset kävelevät monista syistä; kouluun ja töihin, tai hoitaakseen asioita - tai terveyttään.

Suunnitteluratkaisut sujuvoittavat pyöräilyä

Korkeatasoiset pyöräilyn pää- ja aluereitit on toteutettu, mikä on lisännyt pyöräilyä Lahdessa kaikkina vuodenaikoina. Pyöräilyn pääreitit on tehty sujuviksi ja turvallisiksi. Pääreiteillä pyöräliikenne on näkyvästi eroteltu autoliikenteestä ja jalankulusta. Keskustan hidaskaduilla pyöräilijät ja autot jakavat liikennetilaa.

Pääreiteillä pyöräliikenne on näkyvästi eroteltu autoliikenteestä ja jalankulusta.

 

Keskeisimmät risteykset muun liikenteen kanssa on tehty alikulkuina. Vanhoja alikulkuja on parannettu mm. avartamalla ja valaisemalla sekä lisäämällä vilkkaisiin alikulkutunneleihin peilit pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden turvallisuuden parantamiseksi. Liikennevaloristeykset on ohjelmoitu niin, että vihreät aallot sopivat pyöräilijöiden ajovauhtiin.

Yksityisauton voi halutessaan jättää pihaan

Pääväylästöä on kehitetty rakentamalla vt12:n eteläinen kehätie ja parantamalla sisääntuloväyliä. Kun liikennettä on siirtynyt enemmän pääväylästölle, liikenne on turvallisempaa. Pääliikenneverkko välittää liikennettä hyvin ja keskustan liikennekuormitus on keventynyt. Muilta osin liikenneverkkoa on täydennetty ja parannettu paikallisten tarpeiden mukaan.

Arjen liikkuminen sujuu, kun ruuhkia ei ole. Ihmiset liikkuvat keskimäärin hieman pidempiä matkoja kuin ennen sekä Lahden sisällä että kaupungin rajojen yli. Lahden sisäiset matkat ovat silti keskimäärin viiden kilometrin luokkaa – sopivan pyöräilymatkan pituisia. Pyöräilyn ja kävelyn kehittämisen ansiosta liikennemäärät ovat kasvaneet hitaammin kuin väestömäärä.

Uudet asuinalueet on suunniteltu tehokkaiksi niin, että niihin on saatu hyvät joukkoliikenneyhteydet. Useiden olemassa olevien asuinalueiden joukkoliikenteen palvelutaso on parantunut, kun tiivistämisen ja täydennysrakentamisen myötä on saatu keskimäärin yli 15 asukasta hehtaarille. Niillä asuinalueilla, joilla etäisyys bussipysäkille on yli puoli kilometriä, pysäkille voi sujuvasti pyöräillä ja jättää polkupyörän sille varattuun katokseen pysäkin viereen.

Yli 10 % autoilijoista on ryhtynyt kävelemään, pyöräilemään tai liikkumaan linja-autolla työ- ja asiointimatkat.

 

Uusia pyöräilijöitä ja julkisten kulkuneuvojen käyttäjiä on paljon, koska osa nykyistenkin lahtelaisten autoista seisoo suurimman osan aikaa autokatoksessa. Moniautoistumisen trendi on hidastunut, kun perheiden ei ole tarvinnut hankkia kakkosautoa. Jos perheellä on kaksi autoa, toinen niistä on sähköauto. Sillä liikutaan kaupunkialueella. Lahtelaisilla on myös paljon autoja yhteisomistuksessa.

Kävelyn ja pyöräilyn suosion kasvu on vähentänyt melulle ja päästöille altistumista. Nykyiset asukkaat on suojattu pääteiden liikenteen melulta meluvalleilla ja -aidoilla sekä rakennusosien kuten ikkunoiden paremmalla ääneneristyksellä. Uudet alueet suunnitellaan siten, etteivät asukkaat altistu melulle. Uudisrakentamisessa melua torjutaan sijoittamalla melulle alttiit toiminnot korttelin hiljaiselle puolelle sekä rakenteellisesti muun muassa asentamalla taloihin desibeli-ikkunat ja -ovet.

 

Oma Lahti 2014 asukastyöpajojen tuloksia, liikkumiseen liittyvät paikannukset teemakartalla
 
 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.