www.lahti.fi

Miten yleiskaava syntyi?

Takaisin raportteihin

Yleiskaava tehdään yhdessä

Lahti vuonna 2025 -tarinassa kuvattiin yleiskaavan sisältö. Tässä yleiskaavaselostuksen osassa kerrotaan miten yleiskaava syntyi.Yleiskaava tehdään yhteistyöllä

Luvussa Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet kerrotaan, miksi yleiskaavaa tehdään. Suunnittelun prosessi -luvussa kuvataan, miten suunnitelma syntyi. Luvussa Muutokset voimassa olevaan Lahden yleiskaavaan 2025 kuvataan, miten vuoden 2015 yleiskaavaehdotus eroaa lainvoimaisesta, kaupunginvaltuuston keväällä 2012 hyväksymästä Lahden yleiskaavasta.

Yleiskaava on strateginen maankäytön suunnitelma ja jatkuva prosessi liittyy kaupungin strategian laatimisprosessiin. Nyt käsittelyssä olevalla yleiskaavaehdotuksella on vaikutuksia uuden strategian 2017 laadintaan ja niitä kuvataan luvussa Syötteitä strategiaan.

Yleiskaavan laatiminen on ennen kaikkea yhteistyötä monien osapuolten kesken. Yleiskaavatyön tekijät on kuvattu luvussa Yleiskaavtyön 2013-2016 tekijät.

Kahdessa viimeisessä luvussa, Yleiskaavatyö 2017-2020 ja Yleiskaavan toteutus ja seuranta, kerrotaan mitä tapahtuu yleiskaavaehdotuksen 2015 jälkeen; miten uuden Lahden kaupungin yleiskaavoitus alkaa ja miten käsillä olevaa suunnitelmaa toteutetaan ja toteutumista seurataan.

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.