Tiivistelmä

Valmistelun eteneminen ja tavoitteiden asettaminen

Lahdessa on päivittyvä yleiskaava eli se tarkistetaan valtuustokausittain. Yleiskaavatyö 2013–2016 tuli vireille 18.3.2013 koteihin jaetun kaavoituskatsauksen yhteydessä. Vuosien 2013–2016 kierroksen aikana Lahden yleiskaava 2025 tarkistettiin kaupunginvaltuuston 15.4.2013 hyväksymän strategian mukaiseksi. Lahden kaupungin ja Nastolan kunnan yhdistyttä uudeksi Lahden kaupungiksi 1.1.2016 yleiskaavasta tuli Lahden läntisten osien osayleiskaava Y-202.

Yleiskaavatyön eteneminen

Tavoitevaihe 2013

13.6. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
7.8. OAS teknisen lautakunnan käsittelyssä
27.8. Yleisötilaisuus yleiskaavatyön tavoitteista
11.9. Esittely kaupunginvaltuuston tiedotustilaisuudessa
21.10. Esittely kaupunginhallituksen iltakoulussa
29.10. Tavoiteluonnoksen esittely tekniselle lautakunnalle
13.11. Viranomaisneuvottelu tavoitteiden valmistelusta
19.11. Tekninen lautakunta päättää asettaa ehdotuksen yleiskaavan tavoitteista nähtäville
20.11.–3.12. Tavoitteet nähtävillä yleiskaavan verkkosivuilla
9.12. Kaupunginhallitus käsittelee yleiskaavan tavoitteet
16.12. Kaupunginvaltuusto hyväksyy yleiskaavan tavoitteet

Luonnosvaihe 2014

11.3.–1.4. Neljä Oma Lahti -iltaa asukkaille
8.–10.4. Nuorten osallistaminen iPad-kyselyllä Taitaja 2014 -tapahtumassa
27.5. Oma Lahti -tulosten esittely sosiaali- ja terveystoimialan johtoryhmässä
10.6. Oma Lahti -tulosten esittely sivistystoimialan johtoryhmässä
17.6. Lasten osallistaminen osana Unicef-kaupunkivuositapahtumaa
10.9. Seminaari lapsiystävällisestä kaupunkiympäristöstä
15.9. Työseminaari yhteistyökumppaneille ja viranomaisille
18.9. Asukasilta
7.–14.10. Yleiskaavaluonnoksen esittely lautakunnille
28.10. Tekninen lautakunta päättää asettaa yleiskaavaluonnoksen nähtäville (§168)
13.11.–15.12. Yleiskaavaluonnos nähtävillä, verkkokyselyt, lausunnot ja mielipiteet

Ehdotusvaihe 2015

27.2.2015 Palveluverkon suunnittelu Lahti-Nastola -yhdistymishallituksessa
15.5.2015 Yleiskaavan vaikutusten arvioinnin aloitusseminaari
11.6.2015 Seurantaryhmän aamukahvitilaisuus
9.9.2015 Yleiskaavan vaikutusten arvioinnin tulosseminaari
27.10.2015 Tekninen lautakunta käsittelee yleiskaavaehdotuksen
16.11.2015 Lahden kaupunginhallitus päättää yleiskaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta
26.11.2015-15.1.2016 Yleiskaavaehdotus nähtävillä, lausunnot ja muistutukset

Hyväksymisvaihe 2016

1.1.2016 Lahden kaupunki ja Nastolan kunta yhdistyvät uudeksi Lahden kaupungiksi, koko kaupungin yleiskaavatyö muuttuu osayleiskaavaksi
16.2.2016 Visio tulevaisuuden palveluista esittelyssä sivistyslautakunnassa
1.3.2016 Visio tulevaisuuden palveluista esittelyssä sosiaali- ja terveyslautakunnassa
21.3.2016 Lausuntojen ja muistutusten sekä vastineiden valmistelun esittely kaupunginhallitukselle
29.3.2016 Lausuntojen ja muistutusten sekä vastineiden valmistelun esittely tekniselle ja ympäristölautakunnalle
6.4.2016 Lausuntojen ja muistutusten sekä vastineiden valmistelun esittely kaupunginvaltuustolle
9.5.2016 Kaupunginhallitus antaa vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin
13.6.2016 Kaupunginhallitus käsittelee Lahden läntisten osien osayleiskaavaehdotuksen Y-202
27.6.2016 §70 Kaupunginvaltuusto päättää Lahden läntisten osien osayleiskaavaehdotuksen Y-202 hyväksymisestä
29.8.2016 §246 Kaupunginhallitus määrää kaupunginvaltuuston päätöksen tulemaan voimaan niiltä osin kuin siihen ei ole haettu muutosta
1.12.2016 Lahden läntisten osien osayleiskaava tulee osittain lainvoimaiseksi
25.8.2017 Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkää osayleiskaavasta jätetyn valituksen
5.10.2017 Lahden läntisten osien osayleiskaava kuulutetaan lainvoimaiseksi.

Yleiskaavaa esiteltiin kaikissa valmistelun vaiheissa myös toimialojen johtoryhmille, seurantaryhmälle ja naapurikuntien edustajille.

Yleiskaavan valmisteluun osallistui paljon ihmisiä

Kaupungin strategian mukaisesti lahtelaiset olivat aktiivisesti mukana yleiskaavan valmistelun varhaisessa vaiheessa. Maalis-huhtikuussa 2014 järjestettiin eri puolilla kaupunkia neljä avointen ovien Oma Lahti -iltaa, joissa asukkaat visioivat tulevaisuutta, kommentoivat liikkumista Lahdessa ja ideoivat asumisympäristöään ja lähipalvelujaan. Työpajojen tuloksia hyödynnettiin yleiskaavaluonnoksessa, ja ne näkyvät myös yleiskaava alueiden suunnitteluohjeissa ja selostuksen tarinassa.

Myös lapsia ja nuoria osallistettiin yleiskaavatyöhön. Keväällä 2014 toteutettiin diplomityönä lapsia osallistava kyselytutkimus neljässä koulussa 5.- ja 6.-luokkalaisille. Yläkouluikäisiä nuoria taas osallistettiin keväällä 2014 Taitaja-tapahtumassa "Paras paikka Lahessa" -kyselyn avulla. Kouluikäisiä lapsia otettiin mukaan suunnitteluun Unicef-kaupunkivuositapahtumissa. Lahden päiväkotien käyttämät lähimetsät ja reitit niihin kartoitettiin. Lapsia ja nuoria osallistamalla saadut tiedot on kirjattu yleistetyssä muodossa yleiskaava-alueiden nykytilan kuvauksiin ja suunnitteluohjeisiin ja tallennettu paikkatietojärjestelmään.

Yleiskaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana järjestetyillä verkkokyselyillä selvitettiin, ovatko yleiskaavaratkaisut tavoitteiden mukaiset ja osallisten näkemykset otettu riittävästi huomioon. Kyselyiden tulokset hyödynnettiin yleiskaavaehdotuksen valmistelussa yhdessä yleiskaavaluonnoksesta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden kanssa.

Työpajojen ja kyselyiden lisäksi yleiskaavatyöstä on järjestetty tiedotustilaisuuksia. Yleiskaavatyötä on pidetty näkyvillä sosiaalisessa mediassa ja siitä on tehty lyhyitä tiedotus- ja opastusvideoita. Yhteistyökumppanit ja viranomaiset ovat osallistuneet yleiskaavan valmisteluun myös neuvotteluissa ja seminaareissa.

Vaikutuksia arvioitiin yleiskaavaehdotuksen valmistelun rinnalla

Ehdotusvaiheessa arvioitiin yleiskaavan vaikutukset palveluverkkoon, kävelyyn ja pyöräilyyn sekä lapsiystävällisyyteen. Näitä teemoja läpileikkaavaksi arviointiteemaksi otettiin kaupunkitaloudelliset vaikutukset. Vaikutukset arvioitiin kaupungin omana työnä ja työtä mentoroimaan valittiin teemojen huippuasiantuntijat.

Arviointityö toteutettiin vuorovaikutteisesti kahdessa seminaarissa ja verkossa. Laaja joukko kaupungin asiantuntijoita kaikilta toimialoilta osallistui aktiivisesti vaikutusten arviointiin. Yleiskaavan vaikutuksista keskusteltiin seurantaryhmän tilaisuudessa kesäkuussa 2015. Arvioinnin pääteemojen lisäksi on arvioitu Renkomäen betonituotetehtaan alueen vaihtoehtojen vaikutukset sekä laskettu yleiskaavaehdotuksen mukaiset kasvihuonekaasupäästöt. Vaikutusten arvioinnin tulokset kirjattiin yleiskaavan selostukseen ja niitä hyödynnettiin yleiskaavaehdotuksen valmistelussa.


Palveluverkon suunnittelu osana yleiskaavatyötä

Yleiskaavan ehdotusvaiheessa on kokoontunut kerran kuussa palveluverkkoryhmä, jossa on jäsenet kaikilta toimialoilta ja tilakeskuksesta. Myös vastaavat Nastolan asiantuntijat ovat osallistuneet työskentelyyn. Palveluverkkoryhmässä muodostettu tulevaisuuden visio julkisten palveluiden järjestämistavasta on dokumentoitu Palveluiden ja kaupan Lahti -lukuun ja vaikutukset on arvioitu.

Palveluverkkoryhmässä on myös hahmotettu, miten palveluverkkotyötä jatkossa tehdään yleiskaavaprosessin osana. Visiota tulevaisuuden palveluista tarkistetaan neljän vuoden välein. Vireillä on myös kaikille avoimen paikkatietoaineiston tuottaminen, jonka avulla lyhyen aikavälin suunnittelu pohjautuu kokonaisvaltaiseen tarkasteluun ja ajantasaiseen tietoon. Yleiskaavan visio on yleispiirteinen eikä yleiskaavasta päätettäessä käsitellä esimerkiksi yksittäisiä koulurakennuksia, vaan nämä päätökset tehdään toimialoilla.

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.